Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БIЛОЦЕРКIВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
код за ЄДРПОУ 30664834
2005 рік, на кінець року


      КОДИ
Підприємство ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БIЛОЦЕРКIВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ Дата 2005-12-31 00:00:00
за ЄДРПОУ 30664834
за КОАТУУ 3210300000
Територія Київська за КФВ  
Орган державного управління д/н за СПОДУ д/н
за ЗКГНГ 11110
Галузь енергетика за КВЕД 40.10.1
Вид економічної діяльності виробництво електроенергiї тепловими електростанцiями Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2005 р.
 
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За попередній період
Над-ходження Видаток Над-ходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 0 5671.4 0 2345.2
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 020 2809.8 X 1958.5 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 891.9 0 3.2 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 98.7 0 0 385.2
Витрати на сплату відсотків 060 10897.2 X 7061.9 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 9026.2 0 6293.2 0
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів 080 1574.2 0 0 18246.8
витрат майбутніх періодів 090 0 2167.1 0 15.4
Збільшення (зменшення):          
поточних зобов'язань 100 10809.6 0 479.2 0
доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 19242.9 0 0 11489.8
Сплачені:          
відсотки 130 X 10897.2 X 7061.9
податки на прибуток 140 X 2119.7 X 700
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 6226 0 0 19251.7
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 6226 0 0 19251.7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
фінансових інвестицій 180 23413.5 X 68546.2 X
необоротних активів 190 0 X 143.3 X
майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:          
відсотки 210 0 X 0 X
дивіденди 220 0 X 0 X
Інші надходження 230 2959.6 X 1357 X
Придбання:          
фінансових інвестицій 240 X 35605.2 X 77997.9
необоротних активів 250 X 3071.9 X 2978.1
майнових комплексів 260 X 0 X 20309.4
Інші платежі 270 X 85 X 4221.8
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 12389 0 35460.7
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 12389 0 35460.7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X
Отримані позики 320 9470.5 X 85450 X
Інші надходження 330 0 X 7.5 X
Погашення позик 340 X 3750 X 28710
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0
Інші платежі 360 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 5720.5 0 56747.5 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 5720.5 0 56747.5 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 0 442.5 2035.1 0
Залишок коштів на початок року 410 2152 X 120.1 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 891.9 0 3.2
Залишок коштів на кінець року 430 817.6 X 2152 X

Примітки: д/н
 
 
Керівник: Кривенко Василь Васильович
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Макаркiна Олена Миколаївна
  (підпис, прізвище, ініціали)