Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БIЛОЦЕРКIВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
код за ЄДРПОУ 30664834
2005 рік, на кінець року


Інформація про загальні збори акціонерів
 
Дата проведення останніх зборів акціонерів 21.07.2004
Вид зборів (чергові/позачергові) Чергові
Місце проведення м. Київ, вул. Сiчневого Повстання, 11Б, конференц-зал ВАТ "Готель "Салют"
Кворум зборів (у відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства) 100
Питання порядку денного 1.Звiт Дирекцiї про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2003 рiк. 2.Вiдкликання та вибори Дирекцiї Товариства. 3.Вiдкликання та вибори генерального директора Товариства. 4.Про розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2003 року. 5.Затвердження Статуту ( нова редакцiя) та внутрiшнiх документiв Товариства. 6.Про розiрвання договору ведення реєстру з iснуючим реєстроутримувачем та затвердження договору зна ведення реєстру з новим реєстроутримувачем. 7.Про ухвалу продажу пакета акцiй Товариства.
Хто скликав позачергові збори д/н
Причина скликання позачергових зборів д/н
Дата обліку для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)
Дата початку виплати дивідендів
Дата закінчення виплати дивідендів
Найменування юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами д/н
Код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами д/н
Сума нарахованих дивідендів, грн.; за звітний період0
Сума нарахованих дивідендів, грн.; за період попередній звітному0
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.; за звітний період0
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.; за період попередній звітному0
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.; за звітний період0
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.; за період попередній звітному0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.; за звітний період0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.; за період попередній звітному0
Примітки д/н