Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї"
код за ЄДРПОУ 31088991
2005 рік, на кінець року


      КОДИ
Підприємство Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї" Дата
за ЄДРПОУ 31088991
за КОАТУУ
Територія за КФВ
Орган державного управління за СПОДУ
за ЗКГНГ
Галузь за КВЕД
Вид економічної діяльності Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2005 р.
 
Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 472.4 25.5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 0 ) ( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 472.4 25.5
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші звичайні доходи 050 0.9 0
Надзвичайні доходи 060 0 0
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 + 060 ) 070 473.3 25.5
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 0 0
Матеріальні затрати 090 ( 6.9 ) ( 0 )
Витрати на оплату праці 100 ( 48 ) ( 0 )
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 4.7 ) ( 0 )
Амортизація 120 ( 61.3 ) ( 62.3 )
Інші операційні витрати 130 ( 373.5 ) ( 25.2 )
у тому числі: 131 ( 48.5 ) ( 2.5 )
140 ( 0 ) ( 0 )
Інші звичайні витрати 150 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток 170 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + (-080) + 160 + 170) 180 ( 494.4 ) ( 87.5 )
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 190 -21.1 -62

Примітки: Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не виплачувались.

Керівник: Панасовський Валерiй Вячеславович
Головний бухгалтер: Не передбачено