Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року


Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках?
  Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2004 1 0
2 2005 1 0
3 2006 1 0
Чи здійснювався контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (так/ні) Ні
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
  Так Ні
Незалежний реєстратор x
Правління x
Мандатна комісія, призначена правлінням x
Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах?
  Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) x
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% x
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
  Так Ні
Підняттям карток x
Бюлетенями (таємне голосування) x
Підняттям рук x
Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
  Так Ні
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Обрання або відкликання членів спостережної ради
Обрання або відкликання членів правління
Делегування додаткових повноважень спостережній раді
Інше (запишіть)