Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року


      КОДИ
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз" Дата 2006-12-31
за ЄДРПОУ 05763797
за КОАТУУ 4410136600
Територія Луганська область за КФВ 30
Форма власності ДЕРЖАВНА КОРПОРАТИВНА ВЛАСНIСТЬ за СПОДУ 7774
Орган державного управління самостiйне за ЗКГНГ 14160
за КВЕД 35.20.1
Галузь ЗАЛIЗНИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ Контрольна сума  
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЛОКОМОТИВIВ    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса 91005, Луганська область, Жовтневий, м. Луганськ, Фрунзе, 107  


БAЛAНС
на 2006-12-31 р.
 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 1069 755
первісна вартість 011 1523 1638
накопичена амортизація 012 454 883
Незавершене будівництво 020 16412 16516
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 166600 150755
первісна вартість 031 450757 434865
знос 032 284157 284110
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 6394 6352
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 144 85
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 190619 174463
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 84325 74323
тварини на вирощуванніта відгодівлі 110 0 0
незавершене виробництво 120 38586 48667
готова продукція 130 49989 36238
товари 140 57 108
Векселі одержані 150 294 285
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 13806 27757
первісна вартість 161 14077 28028
резерв сумнівних боргів 162 271 271
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 14139 6307
за виданими авансами 180 18973 16826
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 1328 2298
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 952 1053
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 610 1005
в іноземній валюті 240 399 146
Інші оборотні активи 250 22942 4102
Усього за розділом II 260 246400 219115
III. Витрати майбутніх періодів 270 516 237
Баланс 280 437535 393815

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 54796 54796
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 163181 144209
Резервний капітал 340 10 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -58830 -57243
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Усього за розділом I 380 159157 141772
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 4440 5592
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 4440 5592
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 44440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 3808 10041
Інші довгострокові зобов'язання 470 38259 38259
Усього за розділом III 480 42067 92740
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 78661 60396
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 5851 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 62813 25906
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 60187 47874
з бюджетом 550 697 914
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 2448 3438
з оплати праці 580 5526 7486
з учасниками 590 17 11
із внутрішніх розрахунків 600 2761 1739
Інші поточні зобов'язання 610 12899 5937
Усього за розділом IV 620 231860 153701
V. Доходи майбутніх періодів 630 11 10
Баланс 640 437535 393815Примітки: ОСНОВНI ЗАСОБИ : У рядку балансу 031 (первiсна вартiсть) на кiнець звiтного року вiдображена первiсна вартiсть основних засобiв 434 865 тис.грн.За звiтний перiод первiсна вартiсть основних засобiв зменшалась на 15 892 тис.грн. У фiнансовiй звiтностi компанiї за 2006 рiк вiдражено виправлення помилок минулих рокiв, виявлених у звiтному перiодi в сумi - 914 тис.грн. Виправлення помилок минулих рокiв вироблялося вiдповiдно до Положення (стандарта) бухгалтерського облiку 6 "Виправлення помилок i виправлення у фiнансових звiтах", затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 137 вiд 28.05.1999 р., шляхом коректировки сальдо нерозподiленого прибутку на початок перiоду. Крiм того, в звiтному перiодi згiдно Наказу державного комiтету по справам мiстобудiвництва та архiтектури № 48 вiд 20.05.2005 р. проведена дооцiнка жилого фонду числящегося на балансi компанiї (станом на 01.01.2006 р.). На пiдставi вищезложенного вносяться змiни до графи 3 форми №1 "Баланс пiдприємства": код рядка сальдо було сальдо стало код рядка сальдо було сальдо стало 020 16 395 16 412 330 158 145 163 181 030 161 514 166 600 350 -57 916 -58 830 031 442 521 450 757 380 155 035 159 157 032 281 007 284 157 530 62 812 62 813 080 185 516 190 619 610 12 900 12 899 100 84 166 84 325 280,640 433 413 437 535 120 39 705 38 586 160 13 692 13 806 161 13 963 14 077 170 14 148 14 139 180 18 670 18 973 200 1 456 1 328 210 1 253 952 260 247 381 246 400 280,640 433 413 437 535
 
Керівник: Бикадоров Вiктор Петрович
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Подоплєлова Олександра Миколаївна
  (підпис, прізвище, ініціали)