Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року


      КОДИ
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз" Дата 2006-12-31
за ЄДРПОУ 05763797
за КОАТУУ 4410136600
Територія Луганська область за КФВ  
Орган державного управління самостiйне за СПОДУ 7774
за ЗКГНГ 14160
Галузь ЗАЛIЗНИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ за КВЕД 35.20.1
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЛОКОМОТИВIВ Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


Примітки до річної фінансової звітності
за 2006 р.
 
Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-
вано амор-
тизації за рік
Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-
оцінена) вартість
знос первісної (пере-
оціненої) вартості
зносу первісна (пере-
оцінена) вартість
знос первісної (пере-
оціненої) вартості
зносу первісна (пере-
оцінена) вартість
знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 000 000 000 000 0
Права користування майном 020 000 000 000 000 0
Права на знаки для товарів і послуг 030 000 000 000 000 0
Права на об'єкти промислової власності 040 000 000 000 000 0
Авторські та суміжні з ними права 050 000 000 000 000 0
Гудвіл 060 000 000 000 000 0
Інші нематеріальні активи 070 1523454115 000 04290 001638 883
Разом 080 1523454115 000 04290 001638 883

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(081)0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів(082)0
вартість створених підприємством нематеріальних активів(083)0
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань(084)0
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(085)0


ІI. Основні засоби
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-
вано амор-
тизації за рік
Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року У тому числі
первісна (пере-
оцінена) вартість
знос первісної (пере-
оціненої) вартості
зносу первісна (пере-
оцінена) вартість
знос первісної (пере-
оціненої) вартості
зносу первісна (пере-
оцінена) вартість
знос одержані за фінан-совою орендою передані в опера-тивну оренду первісна (пере-
оцінена) вартість
знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 000 000 000 000 000 00
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 000 000 000 000 000 00
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 2489931227663121 1465102317 27541060 -24139-6026229123 12067300 57863567
Машини та обладнання 130 1452971239526117 002625 253131710 -1-1148788 12459100 2899228075
Транспортні засоби 140 141527920103 00140 1406450 -6392-19607723 646500 00
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 2449174863 0055 55740 002457 176700 00
Робоча і продуктивна худоба 160 1721 000 020 0018 400 00
Багаторічні насадження 170 550 000 000 005 500 00
Інші основні засоби 180 69561310 0026 2570 00679 59500 00
Бібліотечні фонди 190 95924 000 040 0099 9600 00
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 63993098928 00405 3926580 006922 336400 00
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 000 000 000 000 000 00
Природні ресурси 220 000 000 000 000 000 00
Інвентарна тара 230 1860 002 210 0016 500 00
Предмети прокату 240 000 000 000 000 000 00
Інші необоротні матеріальні активи 250 32637239556761 00363 35729470 0039035 2654500 00
Разом 260 45075728415717108 14651023933 3777116150 -30532-7987434865 28411000 3477831642

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності(261)0
вартість оформлених у заставу основних засобів(262)0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)(263)129
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу(264)0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів(265)38789
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування(266)0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду(267)119
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності(268)0


ІІІ. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 016466
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 53420
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 76410
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 11546
Формування основного стада 320 00
Інші 330 39494
Разом 340 1704716516


ІV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:      
  асоційовані підприємства 350 000
  дочірні підприємства 360 000
  спільну діяльність 370 000
Б. Інші Фінансові інвестиції в:      
  частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 -4232440
  акції 390 031080
  облігації 400 000
інші 410 000
Разом 420 -4263520

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(421)6352
  за справедливою вартістю(422)0
  за амортизованою собівартістю(423)0
Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(424)0
  за справедливою вартістю(425)0
  за амортизованою собівартістю(426)0


V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати     
  Операційна оренда активів 440 1238306
  Операційна курсова різниця 450 127920
  Реалізація інших оборотних активів 460 92376773
  Штрафи, пені, неустойки 470 0148
  Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 444411413
Інші операційні доходи і витрати 490 9706298004
  у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X0
  непродуктивні витрати і втрати 492 X0
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:     
  асоційовані підприємства 500 00
  дочірні підприємства 510 00
  спільну діяльність 520 00
В. Інші фінансові доходи і витрати     
  Дивіденди 530 0X
  Проценти 540 X11846
  Фінансова оренда активів 550 00
  Інші фінансові доходи і витрати 560 9540
Г. Інші доходи і витрати     
  Реалізація фінансових інвестицій 570 00
  Реалізація необоротних активів 580 37063
  Реалізація майнових комплексів 590 00
  Неопераційна курсова різниця 600 396498
  Безоплатно одержані активи 610 0X
  Списання необоротних активів 620 X76
  Інші доходи і витрати 630 34515626

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)(631)0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами(632)0%


VІ. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса6405
Поточний рахунок банку6501146
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)6600
Грошові кошти в дорозі6700
Еквіваленти грошових коштів6800
Разом6901151

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено(691)0


VІІ. Забезпечення
Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення за звітний рік Викорис-тано у звітному році Сторно-вано невико-ристану суму у звітному році Сума очікуваного відшкоду-вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нарахо-вано (створено) додаткові відраху-вання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам710 4440105190 936700 5592
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення720 000 000 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань730 000 000 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію740 000 000 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів750 000 000 0
 760 000 000 0
 770 000 000 0
Резерв сумнівних боргів775 000 000 0
Разом780 4440105190 936700 5592


VІIІ. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали800 3158100
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби810 36208018
Паливо820 74800
Тара і тарні матеріали830 7300
Будівельні матеріали840 46100
Запасні частини850 81500
Матеріали сільськогосподарського призначення860 100
Тварини на вирощуванні та відгодівлі870 000
Малоцінні та швидкозношувані предмети880 443600
Незавершене виробництво890 4866700
Готова продукція900 36238025
Товари910 10800
Разом920 159336043
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації(921)0
  переданих у переробку(922)214
  оформлених в заставу(923)0
  переданих на комісію(924)2311
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)(925)9415


ІX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги940 2802825678 961889
Інша поточна дебіторська заборгованість950 1053355 38620

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості(951)418
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами(952)0


X. Нестачі і витрати від псування цінностей
Найменування показникаКод рядкаСума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат96083
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році9700
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)98083


XI. Будівельні контракти
Найменування показникаКод рядкаСума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік11100
Заборгованість на кінець звітного року:11200
  валова замовників11300
  валова замовникам11400
  з авансів отриманих11500
Сума затриманих коштів на кінець року11600
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами11600


XII. Податок на прибуток
Найменування показникаКод рядкаСума
1 2 3
Поточний податок на прибуток12100
Відстрочені податкові активи:  
  на початок звітного року122024477
  на кінець звітного року122522316
Відстрочені податкові зобов'язання:  
  на початок звітного року123028285
  на кінець звітного року123532357
Включено до Звіту про фінансові результати - усього12406233
у тому числі:  
  поточний податок на прибуток12410
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12422161
  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань12434072
Відображено у складі власного капіталу - усього12500
у тому числі:  
  поточний податок на прибуток12510
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12520
  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань12530


XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показникаКод рядкаСума
1 2 3
Нараховано за звітний рік130012044
Використано за рік - усього131012044
в тому числі на:  
  будівництво об'єктів13110
  придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів131212044
  з них машини та обладнання13135948
  придбання (створення) нематеріальних активів13140
  погашення отриманих на капітальні інвестиції позик13150
 13160
 13170


Керівник: Бикадоров Вiктор Петрович
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Подоплєлова Олександра Миколаївна
  (підпис, прізвище, ініціали)