Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року


      КОДИ
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз" Дата 2006-12-31
за ЄДРПОУ 05763797
за КОАТУУ 4410136600
Територія Луганська область за КФВ  
Орган державного управління самостiйне за СПОДУ 7774
за ЗКГНГ 14160
Галузь ЗАЛIЗНИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ за КВЕД 35.20.1
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЛОКОМОТИВIВ Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2006 р.
 
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 508704 420849
Податок на додану вартість 015 ( 66530 ) ( 25601 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 3 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 442174 395245
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 369001 ) ( 328632 )
Валовий:      
прибуток 050 73173 66613
збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 112108 272715
Адміністративні витрати 070 ( 43423 ) ( 38909 )
Витрати на збут 080 ( 7506 ) ( 5985 )
Інші операційні витрати 090 ( 117564 ) ( 280528 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 16788 13906
збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 954 846
Інші доходи 130 1111 16430
Фінансові витрати 140 ( 11846 ) ( 10712 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 16263 ) ( 14599 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170 0 5871
збиток 175 ( 9256 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 6233 6176
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190 0 0
збиток 195 ( 15489 ) ( 305 )
Надзвичайні:      
доходи 200 0 0
витрати 205 ( 282 ) ( 173 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Чистий:      
прибуток 220 0 0
збиток 225 ( 15771 ) ( 478 )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 305864 315885
Витрати на оплату праці 240 82086 66056
Відрахування на соціальні заходи 250 33178 27540
Амортизація 260 12044 10943
Інші операційні витрати 270 11248 11585
Разом 280 444420 432009

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 219184684 219184684
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 219184684 219184684
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.072 -0.002
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.072 -0.002
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: У 2006 роцi чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї склав 442174,0 тис.грн., що на 8,2% менше, нiж було заплановано. Це стало наслiдком скорочення замовлень вiд Укрзалiзницi, скорочення об'ємiв фiнансування. Валовий прибуток склав 73173,0 тис.грн., фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi склав 16788 тис.грн. Iншi видатки дорiвнюють 16263 тис.грн. Ця ситуацiя була обумовлена тим, що: загальними зборами акцiонерiв компанiї, протокол № 3 вiд 15.04.99 р., було ухвалене рiшення про безоплатну передачу малосiмейного гуртожитку, розташованого за адресою: м. Луганськ, кв. Ватутiна, 27-б, у комунальну власнiсть територiальної громади м. Луганська та пiдтверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв компанiї, протокол № 8 вiд 16.04.04. Листом ФДМУ вiд 08.12.05 № 10-17-19940 було отримано пiдтвердження здiйснення даної операцiї. I тiльки в 2006 роцi на пiдставi вищевказаних документiв i рiшення Луганської мiської Ради вiд 03.06.99 р. № 8/3 "Про передачу об'єктiв житлового фонду в комунальну власнiсть територiальної громади м. Луганська" по акту прийому-передачi вiд 01.08.06 р. зазначений об'єкт був переданий у комунальну власнiсть територiальної громади м. Луганська. На виконання наказу по компанiї вiд 06.10.06 № 462 малосiмейний гуртожиток за адресою: м. Луганськ, кв. Ватутiна, 27-б, iнвентарний № 000559, залишковою вартiс-тю 15 583,55 тис. грн. знято з балансу у IV кварталi 2006 року. Слiд зазначити, що таки витрати, як адмiнiстративнi зменшились у порiвняннi з плановими показниками майже на 28%. Також залишилась проблема дрiбносерiйного виробництва в умовах якого компанiя вимушена залучати кредитнi кошти, що в свою чергу призводить до зростання витрат. З урахуванням зазначеного, а саме здiйснення операцiї безоплатної передачi зазначеного будинку, за результатами фiнансової дiяльностi у 2006 роцi отримано збиток у сумi 15771 тис.грн.
 
 
Керівник: Бикадоров Вiктор Петрович
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Подоплєлова Олександра Миколаївна
  (підпис, прізвище, ініціали)