Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року


Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Виконання вимiрювань та випробувань при визначеннi параметрiв електротехнiчних обладнань, виробiв серiя РЬ00 № 0020/20 2003-03-12 Луганський державний центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї 2006-03-01
Надання послуг з внутрiшнiх перевезень вантажiв автомобiльним транспортом Серiя АА № 638899 2003-07-15 Мiнiстерство транспорту України. Державний департамент автамобiльного транспорту 2006-07-14
Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання Серiя ЯРБ-4 № 000028 2005-03-02 Державне управлiння екологiї та природних ресурсiв в Луганськiй областi 2010-03-02
На право проведення робiт з транспортування i зберiгання рiдкого кисню та газифiкацiю його в балони тиском до 15 МПа, технiчного опосвiдчення та ремонту балонiв для кисню та вуглекислоти № 068.03.09.14160 2003-02-17 Територiальне управлiння держнаглядохоронпрацi по Луганської областi 2009-12-31
На проведення випробувань №1177.03.30-31.62.3 2003-08-29 Державний комiтет України з нагляду за охороною працi 2006-08-29
Виконання робiт по одержанню, транспортуванню, збереганню i експлуатацiї кисневих балонiв № 851.04.09.35.20.1 2004-12-31 Територiальне управлiння Держнаглядохоронпрацi по Луганськiй областi 2009-12-31
Виконання робiт з експлуатацiї водогрiйних котлiв з температурою нагрiву води не бiльш 115 С : посудин, працуюючих пiд тиском бiльше 0,07 МПа № 744.04.09.35.20.1 2004-11-23 Територiальне управлiння Держнаглядохоронпрацi по Луганськiй областi 2007-11-23
Надання освiтнiх послуг начальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсової пiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї № 521210 Серiя А.А. 2003-09-11 Мiнiстерство освiти i науки України 2006-07-01
Медична практика (Терапiя, терапiвтична стоматологiя, фiзiотерапiя, рефлексотерапiя) № 868743 Серiя АА 2004-07-14 Мiнiстерство охорони здоров'я 2007-07-14
Атестат про визнання учбового центру № 001/03 2003-11-20 Українське товариство неруйнiвного контролю та технiчної дiагностики 2006-11-20
Атестат акредитацiї № РЬ064/2004 2004-05-21 Державний комiтет України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики, ДП "Луганський регiональний науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" 2007-05-21
Право проведення радiацiйного дозiметричного контролю випускаємо компанiєй продукцiї, поступаючих матерiалiв i iншiх видiв технiчної продукцiї № 12/32-8 2004-12-23 Луганська обласна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя. Мiнiстерство охорони здоров'я України 2007-12-23
Право проведення практичної дiяльностi з джерелами iонiзуючих випромiнювань в установах України Санiтарн. паспорт №6 2004-07-29 Луганська обласна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя. Мiнiстерство охорони здоров'я України 2007-07-01
Ремонт та наповнення кисневих балонiв об'ємов 40 л, що працюють пiд тиском 15,0 МПа № 922.06.09-35.20.1 2006-12-05 Териториальне управлiння Держпромгiрнагляду по Луганськiй областi 2011-12-06
Право проведення вiзуально-оптичного, ультразвукового, радiацiйного, магнiтного, капiлярного i вiхреструмного методiв контроля № 000 2004-02-05 Технiчний комiтет України з стандартизацiї "технiчна дiагностика неруйнувальний контроль" "ТК-78" м.Київ 2007-02-05
Дiяльнiсть, пов'язана с державною таємницею Серiя ЛУ № 1-2004-05 2004-01-23 Управлiння Служби безпеки України в Луганський областi 2007-02-01
Дозвiл на початок виконання роботи пiдвищеної небезпеки - проведення технiчних оглядiв вантажопiдiймальних кранiв № 1761.03.30-29.22.1 2003-12-03 Державний комiтет Украинi з нагляду за охороною працi по Луганськiй областi 2006-12-03
Дозвiл на початок виконання роботи пiдвищеної небезпеки, експлуатацiї машин, механiзмiв, устаткування пiдвищенної небезпеки при виробництвi залiзничних i трамвайних локомотивiв i рухомого складу № 055.04.09.35.20.1 2004-02-04 Державний комiтет України з нагляду за охороною працi Територiальне Управлiння Держнаглядохоронпрацi по Луганськiй областi 2007-02-04
Придбання, зберiгання, перевезення, вивезення, вiдпуск прекурсорiв (списку 2 таблицi 4) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропичних речовин i прекурсорiв" Серiя АБ № 203616 2005-08-11 Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення 2010-08-03
Проектування, монтаж, технiчне обслуговання засобiв протипожежного захисту та систем опалення. Оцiнка противопожежного стану об'єктiв Серiя АБ № 219983 2005-07-15 Державний департамент пожежної безпеки МНС України 2010-07-14
Надання послуг, пов'язанних з охороною державної та iншої власностi Серiя АБ № 179528 2005-04-25 Мiнiстерство внутрiшнiх справ України 2010-04-25
Надання послуг з перевезення вантажiв залiзничним транспортом Серiя АА № 217142 2005-09-27 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України 2010-09-15
Виконання робiт з монтажу, ремонту та реконструкцiї пiдiймальних споруд (вантажнопiдiймальних кранiв) № 758.05.09-35.20.1 2005-08-25 Територiальне Управлiння Держнаглядохоронпрацi по Луганськiй областi 2008-08-25
Початок виконання робiт пiдвищеної небезпеки № 1926.05.30-74.30.0 2005-09-22 Державний Департамент промислової безпеки, охорони працi та гiрничного нагляду 2008-09-22
Проектування, монтаж, технiчне обслуговання засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв, монтаж, техничне обслуговання установок пожежної сигналiзацiї Серiя АБ № 219983 2005-07-15 Державний Департамент пожежної безпеки МНС України 2010-07-14
Виконання робiт з виготовлення та випробування стропiв № 585.05.09-35.20.1 2005-07-06 Державний комiтет з нагляду за охороною працi. Територiальне управлiння Держнаглядохоропрацi по Луганськiй областi 2008-07-06
Виконання робiт з монтажу, ремонту та реконструкцiї пiдiймальних споруд (вантажнопiдiмальних кранiв) "№ 758.05.09-35.20.1 2005-08-25 Державний комiтет з нагляду за охороною працi. Територiальне управлiння Держнаглядохоропрацi по Луганськiй областi 2008-08-25
Придбання, зберiгання, перевезення, ввезення, вивезення, вiдпуск прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропичних речовiн i прекурсорiв" Серiя АБ № 203616 2005-08-11 Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичногопризначення 2010-08-03
Виконання робiт з експлуатацiї вантажопiдiймальних споруд (лiфтiв) № 645.05.09-35.20.1 2005-07-27 Державний комiтет України з нагляду за охороною працi. Територiальне управлiння Держнаглядохоропрацi по Луганськiй областi 2008-07-27
Одержання зрiднених газiв (пропан-бутан) i використання їх виробничих потреб № 000 2005-06-08 Луганська газотехнiчна iнспекцiя Держнаглядохорон працi України 2006-06-08
Технiчне дiагностування вантажопiдiймальних кранiв № 2551.05.30-74.30.0 2005-11-21 Державний комiтет України з нагляду за охороною працi 2010-11-21
Тимчасове ввезення радiостанцiї для тепловозiв № 10.2-3848 2005-10-11 Український Державний центр радiочастот 2006-04-11
Виконання робiт пiдвищенної небезпеки: огляд та випробування сталевих балонiв з киснем об'ємом 40 л, що працюють пiд тиском 15,0 МПа № 3367.06.30-74.30.0 2006-12-12 Державний департамент промислової безпеки, охорони працi та гiрничного нагляду 2011-12-12
Отримання зрiднених газiв (пропанбутан) та використання їх для виробничих потреб № 0000 2006-08-14 Луганська газотехнiчна iнспекцiя Управлiння Луганського округу Держмiськтехнагляду України 2007-08-14
Дозвiл на провження виконання роботи пiдвищеної небезпеки. Проведення випробувань об'єктiв № 3028.06.30-74.30.0 2006-11-09 Держпромгiрнагляд м. Київ 2011-11-09
Проведення вимiрювань та випробувань електричних параметрiв електрообладнання № Pb 024/2006 2006-03-03 ДП "Луганський регiональний науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї " 2009-03-03
Тимчасове ввезення радiостанцiї для тепловозiв № 10.2-5/4592 2006-05-18 Український Державний центр радiочастот 2006-10-11
Тимчасове ввезення радiостанцiї для тепловозiв 10.2-5/10829 2006-10-23 Український Державний центр радiочастот 2007-02-11
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу мережi двостороннього сипмплексного зв'язку № 09/4397-22231 2005-06-14 Український Державний центр радiочастот 2010-05-25
На виготовлення виробiв з дорогоцiнних маталiв i дорогоцiнного камiння,дорогоцiнного камiння органогенного утворення,напiв дорогоцiнного камiння,торгiвля виробами з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння Серия АБ № 320273 2005-12-23 Мiнiстерство Фiнансiв України 2010-12-23