Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року


Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Група факторів Опис проблем Ступінь впливу на діяльність емітента Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний вплив середній вплив значний вплив
Політичні Незавершенiсть процесу приватизацiї пiдприємства Iснуюча форма власностi не приваблива для зовнiшнiх iнвесторiв. Вона законодавчо не дає змоги залучати необхiднi iнвестицiї шляхом збiльшення статутного фонду компанiї, що є одним з головних вимог iнвесторiв x Виявлення Кабiнетом Мiнiстрiв України полiтичної волi щодо завершення у 1-ому пiврiччi 2007 року процедури конкурсу з продажу державного пакета 76 вiдсоткiв акцiй компанiї, якiй ФДМУ вимушено призупинений в жовтнi 2006 року. Завершення приватизацiї дать змогу залучити стратегiчного iнвестора здатного вкласти необхiднi iнвестiцiї в подальший розвиток компанiї та залучити додатковi ринки збуту продукцiї
Фінансово-економічні Негативна дiя окремих положень чинного законодавства з оподаткування, зокрема: 1. Закон України "Про оподаткування прибутку пiдприємств": - стаття 5 п. 9 щодо вiднесення приросту матерiальних цiнностей до валового доходу; - стаття 11, п.п. 11.2.3. та 11.3.1. щодо визначення дати збiльшення валових витрат та валового доходу. Пiдприємство виготовляє основну складну кiнцеву продукцiю з тривалим виробничим циклом. В 2006 роцi оборот обiгових коштiв збiльшився до 234 днiв, їх дефiцит був на рiвнi 53,7 % нижчим вiд нормативу. Пiдприємство отримувало аванси вiд замовникiв та сплачувало їх за iмпортнi комплектуючi в одному податковому перiодi, а дати вiднесення їх до валових доходiв i валових витрат є рiзнi податковi перiоди. Це практично на тривалий перiод зменшувало обiговi кошти i негативно дiяло на стабiльнiсть виробництва. 2. Закон України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти". Пiдприємство застосовує близько 20 тис. найменувань комплектуючих, сировини i матерiалiв при виготовленнi власної складної продукцiї. Замовлення є одиничними або малими партiями на протязi року. В цих умовах виконати положення якi визначенi законом щодо складання та затвердження рiчних кошторисiв, рiчного плану закупiвель, вибiр та проведення процедур рiчних закупiвель практично неможливо. Збiльшуються термiни доведення нових виробiв. Тендернi закупiвлi гальмують процес виробництва i виконання договiрних зобов'язань приводять до штрафних санкцiй вiд замовникiв, значно збiльшують витрати i так дефiцитних власних обiгових коштiв. x Необхiднi змiни до чинного законодавства: 1. В законi з оподаткування прибутку пiдприємств: - в п. 5.9. диференцiйовано визначити прирiст матерiальних цiнностей таким, що вiдбувся понад нормативу обiгових коштiв, необхiдного в разi збiльшення обсягу виробництва в податковому перiодi; - в пп. 11.2.3. та 11.3.1. для машинобудiвних пiдприємств - платникiв податкiв, що виробляють складну продукцiю з тривалим виробничим циклом у разi авансових платежiв Замовникiв (резидентiв i нерезидентiв) вiднести: - дату збiльшення валового доходу з одержаного авансу на дату реалiзацiї пiдприємством кiнцевого виробу; дату збiльшення валових витрат з сплачених пiдприємством авансiв за iмпорт комплектуючих на дату списання коштiв з банкiвського рахунку. Перелiк таких пiдприємств i таких видiв виробiв визначає Мiнпромполiтики України. 2. В цiлому цей закон неприйнятний для машинобудiвних пiдприємств якi виготовляють складну продукцiю з тривалим циклом одиничного i малопартiйного виробництва.В тому такi пiдприємства у тому числi i ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" необхiдно виключити зi сфери дiї зазначеного закону.
Виробничо-технологічні 1. Значний знос основних виробничих засобiв.Вiдсутнiсть на протязi 12-ти рокiв державної фiнансової пiдтримки та власних коштiв, неможливiсть залучення зовнiшнiх iнвестицiй не дає змоги провести навiть часткове необхiдне оновлення основних виробничих засобiв x Завершення у 1-ому пiврiччi приватизацiї компанiї дасть змогу залучити стратегiчного iнвестора здатного вкласти необхiднi iнвестицiї в подальший розвиток компанiї та залучити додатковi ринки збуту продукцiї.
Соціальні Необхiднiсть фiнансування витрат на пiдготовку 47 житлових будинкiв (державна власнiсть), з яких бiльше 40 побудови 1915 - 1934 рокiв є ветхими, з метою передачi їх до комунальної власностi мiста. Власних коштiв компанiя для цього не має. x Необхiдна цiльова державна фiнансова допомога, яка бюджетом 2007 р. не визначена
Екологічні Пiдприємство знаходиться в зонi негативного впливу паводкових i зливових вод та змушене щорiчно витрачати кошти на заходи з захiсту вiд них. x Законодавчо зменшити норматив податку на землю пiдприємства на суму таких щорiчних цiльових витрат
Примітки: