Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року


Інформація про основні засоби емітента
(за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1.Виробничого призначення: 123395 126518 119 119 123514 126637
- будівлі та споруди 83966 84910 46 46 84012 84956
- машини та обладнання 21330 24388 0 0 21330 24388
- транспортні засоби 6232 1258 73 73 6305 1331
- інші 11867 15962 0 0 11867 15962
2.Невиробничого призначення: 43205 24237 0 0 43205 24237
- будівлі та споруди 42261 23540 0 0 42261 23540
- машини та обладнання 714 499 0 0 714 499
- транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
- інші 230 198 0 0 230 198
Усього 166600 150755 119 119 166719 150874
Пояснення: Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв компанiї не було. ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" брало в оперативну оренду основнi засоби.