Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року


Текстова частина
Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
Пiдприємство засноване в 1896 роцi. З 1956 року до середини 90-х рокiв спецiалiзувалось на виробництвi однопрофiльної технiчно складної i наукоємкої продукцiї - вантажних магiстральних тепловозiв. В 60 - 80-тi роки здiйснювало також поставки тепловозiв на експорт (в окремi роки до 25 вiдсоткiв вiд загального обсягу виробництва). Згiдно з Указом Президента України вiд 19 травня 1995 р. № 382/95 та вiдповiдно до наказу ФДМУ вiд 29 вересня 1995 р. № 23-АТ шляхом перетворення державного пiдприємства "Луганський тепловозобудiвний завод" головного пiдприємства ВО "Луганськтепловоз" у вiдкрите акцiонерне товариство було створено Державну Холдингову компанiю "Луганськтепловоз", яка була зареєстрована 3 жовтня 1995 р., реєстр. № 82/4642. На пiдставi рiшення Вищого органу (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2 вiд 20.03.1998 р.) Державна холдингова компанiя "Луганськтепловоз" переiменована в "Холдингову компанiю "Луганськтепловоз" та зареєстрована Луганською мiською радою 31.03.1998 р., реєстр. № 220/10034 За рiшенням Вищого органу (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 7 вiд 25.04.2003 р.) Холдингову компанiю "Луганськтепловоз" переiменовано в Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз" та зареєстровано 18 червня 2003 року, реєстр. № 25370169Ю0043439. Засновником компанiї є Фонд державного майна України.
Інформація про організаційну структуру емітента
Перелiк структурних пiдроздiлiв ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" станом на 01.01.06р.: ЦЕХИ : - основнi : тепловозоскладальний, випробувально здаточний, механоскладальний, редукторний, чавуноливарний, холодноштампувальний,тепловозорамний, заготiвельно-складальний, загального машинобудування, захистних покриттiв; - допоможнi : ремонтно-механiчний, залiзничий, автотранспортний, упорядження та побуту, загального харчування, комплектування, електроремонтний, друкарня,тепловодопосточання,ремонтно-будiвельний. ЦЕНТРИ: комерцiйний центр, иженерно сервiсний центр "Лугтранспорт", iнженерно-виробничийцентр "Полiмер", центр розвитку компанiї, виробнично-комерцiйний центр "Iнструментальне виробництво". УПРАВЛIННЯ: бухгалтерського облiку та звiтностi, виробнициче, економiчної безпеки та режиму, iнформацiйних технологiй. ВIДДIЛИ ТА СЛУЖБИ: центральне технологiчне бюро, центральне конструкторське бюро, центральна заводська лабораторiя, вiддiл автоматизацiї та механiзацiї виробничих процесiв, вiддiл головного механiка, вiддiл будiвель та споруд, вiддiл охорони довкiлля, вiддiл стандартизацiї та сертифiкацiї, вiддiл головного метролога, вiддiл технiчного контролю, вiддiл головного енергетика, охорони працi, 2-й вiддiл, вiддiл маркетингу, планово-економiчний вiддiл, вiддiл корпоративного управлiння, фiнансовий вiддiл, вiддiл органiзацiї та оплати працi, група з справ правлiння,вiддiл кадрiв, вiддiл пiдготовки кадрiв,адмiнiстративно-господарський вiддiл, вiддiл внутрiшнього аудiту, бюро управлiння виробництвом нової технологiї, юридичний вiддiл, 1-й вiддiл, штаб цивiльної оборони, науково-технiчна бiблiотека, народний музей, отряд пожежної охорони, транспортний вiддiл, вiддiл соцiально-побутових об'єктiв. В компанiї дiє 6 дочiрнiх пiдприємств з правами юридичних осiб, а саме : - ДП "Точлiт" (наказ ФДМУ № 34-ДАТ вiд 01.10.1996 р.); - ДП "Кольорлит"(наказ ФДМУ № 34-ДАТ вiд 01.10.1996 р.); - ДП "Восток"(наказ ФДМУ № 3-ДАТ вiд 08.02.1996 р.)*; - ДП "Трансмашинвест" (наказ ФДМУ № 5-ДАТ вiд 18.12.1995 р.); - ДП "Контакт"(Протокол № 3 вiд 15.04.1999 р. загальних зборiв акцiонерiв компанiї; наказ № 436 вiд 30.08.2000 р.); - ДП "Машинобудiвник" (Протокол №5 вiд 27.04.2001 р.; наказ №512 вiд 27.06.2001 р.). Вiдповiдно до рiшень Правлiння (протокол №21 вiд 10.03.04р.) i Наглядової ради (протокол №34 вiд 30.01.04р.) загальними зборами акцiонерiв компанiї (протокол №8 вiд 16.04.2004р.) було ухвалене рiшення про лiквiдацiю ДП "Модельщик". Рiшенням Луганської мiської ради вiд 03.04.06 р. ДП "Модельщик" виключено з державного реєстру суб'єкта пiдприємницької дiяльностi. Мета їх створення-здiйснення частки функцiй компанiї та надання окремих послуг по забеспеченню дiяльностi, як засновника : ДП "Точлiт"- пiдприємство по виробництву точного стального литва, човунного, кольорового литва, виконанню робiт по термiчному обробленню деталей. Мiсцезнаходження- м. Луганськ, вул. Фрунзе 107. Частка майна компанiї у статутному фондi складає-100%. Кiлькiсть працюючих-82 чол. ДП "Кольорит"- пiдприємство по виробництву алюмiнiєвого та бронзового литва, свинцевих пломб, олов`ячно-свiнцевих анодiв та iншого кольорового литва.Мiсцезнаходження-м. Луганськ, вул. Фрунзе 107. Частка майна у статутному фондi складає-100%.Кiлькiсть працюючих-16 чол. ДП "Восток"- пiдприємство по виробництву металевих виробiв i нестандартизованого обладнання. Мiсценаходження-м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107. Кiлькiсть працюючих - 24 чол. Частка майна компанiї у статутному фондi - 100 %. ДП "Трансмашiнвест" створено для торгово-комерцiйної дiяльностi. Мiсценаходження - м. Луганськ, пп.Героїв ВВВ, буд. 8. Частка майна у статутному фондi - 100 %. Кiлькiсть працюючих - 176 чол. ДП "Контакт" створено з метою пiдвiщення ефективностi окремих напрямкiв господарстької дiяльностi компанiї, задоволення потреб зовнiшнього ринку в товарах (роботах, послуг) та реалiзацiї на основi отриманого прибутку iнтересiв компанiї, а також економiчних та соцiальних iнтересiв трудового колективу. Частка майна компанiї у статутному фондi - 100 %. Кiлькiсть працюючих - 18 чол. ДП "Машинобудiвник" створено з метою виробництва та ремонту сiльскогосподарських машин. Мiсцезнаходження-м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107. Частка майна у статутному фондi складає 100 %. Кiлькiсть працюючих - 31 чол.
Опис обраної облікової політики
ПРО ОБЛIКОВУ ПОЛIТИКУ 1. Облiк основних засобiв i нематерiальних активiв: 1.1. До складу об'єктiв основних засобiв та iншiх необоротнiх матерiальних активiв включаються об'єкти у передбаченний термiн їх корисного використання (експлуатацiї) бiльш 365 днiв та первiсной вартiстю 1000 грн. . 1.2. Амортизацiя будинкiв, споруджень передатних пристроїв, транспортних засобiв, машин, сiльскогосподарських i лiсогосподарських машин для обробки харчових продуктiв, текстильних виробiв, виробництва папера i картону, приладiв побутових електромеханiчних, iнформацiйних систем, включаючи електронно-обчислювальнi i iншi машини для автоматичної обробки iнформацiї, годин i хронометрiв, iнших основних засобiв, а також iнших необоротних нематерiальних активiв, спецiальних iнструментiв, пристосувань цiльового(спецiального) призначення, спецiального технологiчного оснащення,нараховується з застосуванням прямоленiйного методу. 1.3. Амортизацiя машин i устаткування, крiм машин сiльськогосподарських i лiсогосподарських,машин для обробки харчових продуктiв текстильних виробiв, виробництва паперу i картону, годин i хронометрiв, нараховується з застосуванням методу,передбаченого налоговим законодавством. 1.4. Амортизацiя iнструментiв, спецiальних iнструментiв,приспособлених для цiльового(спецiального) призначення, спецiального технологiчного оснащення нараховується з застосуванням виробничого методу. 1.5. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання таких об'єктiв у розмiрi 50% їх амортизируємой вартостi й iнших 50% амортизируємой вартостi в мiсяцi їхнього вилучення з активiв (списання з балансу), у результатi невiдповiдностi критерiям визнання активом. Амортизацiя бiблiотечних фондiв нараховується в розмiрi 100% у першому мiсяцi використання. 1.6. При застосуваннi прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї, як термiни корисного використання (експлуатацiї) об'єктiв основних засобiв i iнших необоротних матерiальних активiв, компанiя керується "Єдиними нормами амортизацiйних вiдрахувань на повне вiдновлення основних фондiв народного господарства СРСР", затвердженими постановою Совмiна СРСР вiд 22.10.90 р. № 1072. 1.7. При застосуваннi методу нарахування амортизацiї, передбаченого податковим законодавством, термiном корисного використання (експлуатацiї) об'єктiв основних засобiв є термiн, що утвориться в результатi специфiки застосування зазначеного методу i месячної норми амортизацiї вiд залишкової вартостi таких об'єктiв на початок кожного календарного мiсяця. 1.8. При застосуваннi виробничого методу нарахування амортизацiї, як термiни корисного використання (експлуатацiї) об'єктiв основних засобiв i iнших необоротних активiв, компанiя керується термiнами корисного використання (експлуатацiї) отриманих розрахунковим шляхом, у залежностi вiд загального обсягу продукцiї (робiт, послуг), що очiкується зробити (виконати) з використанням кожного з таких об'єктiв i фактичного мiсячного обсягу виробництва продукцiї (виконаних робiт, зроблених послуг). 1.9. Амортизацiя нематерiальних активiв компанiї нараховується з застосуванням прямолiнiйного методу. 1.10. Установлено наступнi термiни корисного використання нематерiальних активiв : - авторських i сумiжних з ним прав (програмного забеспечення для обчислювальної технiки i баз даних - 10 рокiв); - прав на об'єкти промислової власностi (конструкторсько - технологiчної документацiї i патентiв на винаходи) - 10 рокiв. 2. Про методи облiку запасiв. Згiдно з наказом Голови Правлiння, генерального директора № 26 вiд 10.01.2005 р. до облiкової полiтики компанiї внесенi змiни. У поточному роцi використовувались наступнi методи оцiнки вибуття запасiв : - при вiдпустцi запасiв у виробництво - метод нормативних витрат (кiлькiсть вiдпущених запасiв) у сполученнi з методом середньозваженної собiвартiстi; - при вiдпусцi запасiв цеху суспильного харчування, якi реалiзуються через сiть їдалень (роздрiбну торгiвлю) - метод цiни продажу запасiв; - при вiдпустцi запасiв у реалiзацiю - метод середньозваженної собiвартостi. Транспортно-заготiвельнi витрати (витрати на заготiвлю запасiв, оплату тарифiв (фрахту) за вантажно-розвантажувальнi роботи i транспортування запасiв усiма видами транспорту до мiсця їхнього використання, включаючи витрати по страхуванню ризикiв транспортування запасiв) облiкуються на окремому субрахунку рахункiв облiку запасiв з їхнiм щомiсячним розподiлом мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяца i сумою запасiв, що вибули (використаних, реалiзованих, безкоштовно переданих i т.п.) за звiтний мiсяць. 3. Про визначення величини резерву сумнiвних боргiв. Величина резерву сумнiвних боргiв компанiї визначена за станом на 31.12.2006 р. складає 270 978,22 грн. i визначена на основi аналiзу платоспроможностi дебiторiв. 4. Облiк фiнансових iнвестицiй. Фiнансовi iнвестицiї компанiї на дату звiтностi вiдбитi по фактичної собiвартостi. Розшифровка фiнансових вкладень компанiї : ----------------------------------------------------------------------------------- Назва пiдприємства | Вiд внеску |Сума внеску,грн. ----------------------------------------------------------------------------------- АКБ "Укркомунбанк" |внесок у статутний фонд | 126 000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ДП "Трансмашiнвест" |майно компанiї у статутному фондi (100%) | 517 874,23 ----------------------------------------------------------------------------------- ДП "Восток" |майно компанiї у статутному фондi (100%) | 132 164,94 ----------------------------------------------------------------------------------- ДП "Кольорлит" |майно компанiї у статутному фондi (100%) | 838 724,50 ----------------------------------------------------------------------------------- ДП "Точлит" |майно компанiї у статутному фондi (100%) |1 258 654,68 ----------------------------------------------------------------------------------- ДП ВТФ "Контакт" |майно компанiї у статутному фондi (100%) | 56 460,98 ----------------------------------------------------------------------------------- ДП "Машинобудiвник" |майно компанiї у статутному фондi (100%) | 313 738,69 ----------------------------------------------------------------------------------- ВАТ "Локомотив-Ресурс"|компанiя володiє пакетом акцiй товариства(51%)| 251 557,50 ----------------------------------------------------------------------------------- ВАТ "Ремекс" |компанiя володiє пакетом акцiй товариства(51%)| 160 650,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ВАТ "Рембуд" |компанiя володiє пакетом акцiй товариства(51%)| 89 250,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ВАТ "Старт" |компанiя володiє пакетом акцiй товариства(51%)| 65 280,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ВАТ "Ток" |компанiя володiє пакетом акцiй товариства(51%)| 63 750,00 ----------------------------------------------------------------------------------- СВАТ "Батькивщiна" |компанiя володiє пакетом акцiй товариства(51%)|2 477 650,00 ------------------------------------------------------------------------------------ В С Ь О Г О : 6 351 755,52 ------------------------------------------------------------------------------------ ПРО ПОДАТОК НА ПРИБУТОК Сума витрат на прибуток за результатами дiяльностi компанiї за 2006 рiк визначалась вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток", затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 353 вiд 20.01.01 р. Визначення вiдстрочених податкових активiв, податкових зобов'язань i витрат по податку на прибуток здiйснювалось в наступному порядку: 1. Розрахунок для визначення значення тимчасових рiзниць : 1) Аванси виданi постачальникам i пiдрядчикам: Тимчасова рiзниця станом на 1.01.06 р. розрахована на суму 14 755 тис.грн. Потрiбно нарахувати станом на 1.01.07 р.тимчасову рiзницю на суму 13 516 тис.грн. Сторно тимчасовiй рiзницi нараховується на суму 1 239 тис.грн. (13 516 - 14 755). 2) Аванси отриманi: Тимчасова рiзниця станом на 1.01.06 р. розрахована на суму 53 959 тис.грн. Потрiбно нарахувати станом на 1.01.07 р.тимчасову рiзницю на суму 44 166 тис.грн. Сторно розрахованої ранiше тiмчасової рiзницi 9 793 тис.грн. (44 166 - 53 959). 3) Резерв сумнiвних боргiв Тимчасова рiзниця по резерву сумнiвних боргiв не нараховулася з зв'язку з тим, що у поточному перiодi його величина не змiнилась. 4) Пiдготовка виробництва Тимчасова рiзниця за станом на 1.01.06 р. розрахована на суму 477 тис.грн. Потрiбно нарахувати за станом на 1.01.07 р.тимчасову рiзницю на суму 197 тис.грн. Сторно тимчасової рiзницi нарахованої на суму 280 тис.грн. (197 - 477). 5) Резерв вiдпусток Величина резерву вiдпусток за станом на 1.01.06 р.складає 4 433 тис.грн., Потрiбно нарахувати за станом на 1.01.07 р. тимчасову рiзницю на суму 5 579 тис.грн. Сторно тимчасової рiзницi нарахованої на суму 1 146 тис.грн. (5 579 - 4 433). 2. Визначення суми тимчасових разниц додається нижче : ----------------------------------------------------------------------------------- № | Змiст |Оцiнка ст.в бух.обл.|Оцiнка |Тимчас.|Залiк |Скорект|Знач.вiдстроч. ра- | |--------------------|статтi | |тимч. |тимчас.|--------------- хун-| рiзницi|с-до |у т.ч.без |у подат|рiзниця|рiзн. |рiзниця|податок|податок ка | |статтi |ПДВ |облiку | | | |активiв|зобов. ----------------------------------------------------------------------------------- АКТИВ БАЛАНСУ ----------------------------------------------------------------------------------- 10|залишкова | | | | | | | | |вартiсть | | | | | | | | |виробничiх |126 518| 126 518|108 712| 17 806| | 17 806| | 4 452 |основнихзас.| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------- 371|авнси виданi| | | | | | | | |постачальн.,| | | | | | | | |пiдрядчикам | 16 219| 13 516| | 13 516|14 755| -1 239| | -310 ----------------------------------------------------------------------------------- 380|резерв сум- | | | | | | | | |нiвних боргiв | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------- 391|пiдготовка | | | | | | | | |виробництва | 197| 197| | | 477| -280| | -70 ----------------------------------------------------------------------------------- ПАССИВ БАЛАНСУ ----------------------------------------------------------------------------------- 471|резерв вiд- | | | | | | | | |пусток (без | | | | | | | | |соц.сфери) | 5 579| 5 579| | 5 579| 4 433| 1 146| 287 | ----------------------------------------------------------------------------------- 681| Одержанi | | | | | | | | | аванси | 47 874| 44 166 | |44 166|53 959| -9 793| -2 448| ----------------------------------------------------------------------------------- 691|Доходи майб.| | | | | | | | |перiодiв | 10 | 10 | | 10| 11| -1| | ----------------------------------------------------------------------------------- ВСЬОГО: | -2 161|4 072 ----------------------------------------------------------------------------------- Вiдстрочений податковий актiв: Дт 170 Кт 641 -2 161 тис.грн. Дт 641 Кт 980 -2 161 тис.грн. Вiдстрочене податкове зобов'язання: Дт 980 Кт 540 4 072 тис.грн. ПРО НАДЗВИЧАЙНI ВИТРАТИ У фiнансовiй звiтностi компанiї вiдображенi надзвичайнi витрати в сумi 282 тис. грн., що зв'язанi з проведенням робiт по запобiганню паводка. Про формування фiнансовой звiтностi по сегментах Згiдно з наказом Голови Правлiння №33 вiд 17.01.2007 р. приоритетним видом звiтних сегментiв встановлен господарський вид, а рухомого складу, визначен як звiтний господарський сегмент. Встановленi наступнi звiтнi географiчнi збутовi сегменти - "Україна", "СНД", "Дальнє зарубiжжя". При вiдсутностi можливого вiдносення значень окремих показникiв, вiдносно безпосередньо певних звiтнiх сегментiв використовується метод розподiлу пропорцiйного прибутку вiд реалiзацiї продукцiї зовнiшнiм покупцям.
Витяг з аудиторського висновку
На пiдставi проведеної перевiрки аудитори зробили висновок щодо окремих компонентiв фiнансової звiтностi. Облiк необоротних активiв. Iнформацiя щодо необоротних активiв, яка наведена безпосередньо у фiнансових звiтах та примiтках до них, розкрита в усiх суттєвих моментах повно, достовiрно i вiдповiдно до вимог П(С)БО. Облiк оборотних активiв. Iнформацiя щодо оборотних активiв, яка наведена наведена безпосередньо у фiнансових звiтах та примiтках до них, розкрита в усiх суттєвих моментах повно, достовiрно i вiдповiдно до вимог П(С)БО. Облiк довгострокових та поточних зобов'язань. Iнформацiя про зобов'язання, яка наведена безпосередньо у фiнансових звiтах та примiтках до них, розкрита в усiх суттєвих моментах повно, достовiрно i вiдповiдно до вимог П(С)БО. Облiк власного капiталу. Iнформацiя про власний капiтал, яка наведена безпосередньо у фiнансових звiтах та примiтках до них, розкрита в усiх суттєвих моментах повно, достовiрно i вiдповiдно до вимог П(С)БО. Облiк фiнансових результатiв. Iнформацiя щодо фiнансових результатiв, яка наведена безпосередньо у фiнансових звiтах та примiтках до них, розкрита в усiх суттєвих моментах повно, достовiрно i вiдповiдно до вимог П(С)БО. Вартiсть чистих активiв. Розрахункова вартiсть чистих активiв Компанiї по закiнченню звiтного фiнансового року бiльша нiж Статутний капiтал, отже вимоги ч.3 ст.155 Цивiльного кодексу України, щодо вартостi чистих активiв акцiонерного товариства повнiстю виконуються. Особлива iнформацiя. Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Процiннi папери та фондовий ринок", щодо особливої iнформацiї про емiтента, тобто iнформацiї про будь-якi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв треба зазначити: 21 квiтня 2006 року на пiдприємствi вiдбулися змiни в персональному складi посадових осiб, 17 травня 2006 року та 02 серпня 2006 року - отримання кредиту. Аудитори ТОВ "Аудиторська фiрма "ЛIГА" провели аудиторську перевiрку наданої фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства "Холдингової компанiї "Луганськтепловоз" станом на 31.12.2006 року у складi: баланс(форма №1), звiт про фiнансовi результати (форма №2), звiт про рух грошових коштiв (форма №3), звiт про власний капiтал (форма №4), примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5), додатку до примiток рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами" (форма №6). Вiдповiдальнiсть стосовно зазначеної фiнансової звiтностi несе управлiнський персонал Вiдкритого акцiонерного товариства "Холдингової компанiї "Луганськтепловоз". Нашим обов'язком є висловлення думки про те, чи вiдповiдає фiнансова звiтнiсть товариства встановленним вимогам чинного законодавства України, прийнятої облiкової полiтики чи реально i повно вiдображає фiнансовий стан товариства на дату складання звiтностi. При проведеннi аудiту ми мали певнi обмеження: ми не були присутнi на iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, яку було завершено до початку аудиту, тому не висловлюємо думку з цього приводу, до того ж ми мали обмежений час i обсяг перевiрок, але зазначенi моменти мають обмежений вплив на стан справ в цiлому i формування нашої думки. Аналiз показникiв лiквiдностi та фiнансового стану Вiдкритого акцiонерного товариства "Холдингової компанiї "Луганськтепловоз" свiдчить про стiйкий фiнансовий стан, тому на нашу думку, припущення про безперевнiсть дiяльностi пiдприємства у близькому майбутньому є доречним. Ми пiдтверджуємо безперервнiсть iснування в контекстi економiчних, полiтичних i адмiнiстративних чинникiв. На пiдставi проведеного аудиту, керуючись вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту та етики (МСА) №700, №701, №720, ми пiдтверджуємо, що за винятком деяких обмежень, якi зазначенi вище, на нашу думку перевiрена фiнансова звiтнiсть достовiрно i повно подає iнформацiю про фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства "Холдингової компанiї "Луганськтепловоз", а також про результати його дiяльностi станом на 31.12.2006 року i складена згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi i вiдповiдає П(С)БО.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг
IНФОРМАЦIЯ ПРО ОСНОВНI ВИДИ ПРОДУКЦIЇ Сьогоднi Компанiя випускає: - магiстральнi тепловози 2ТЕ116, ТЕП -150 i iн.; - маневровий тепловоз ТЕМ -103; - магiстральний вантажний електровоз 2ЕЛ5; - електропоїзда постiйного (ЕПЛ2Т) i змiнного (ЕПЛ9Т) струму; - дизель-поїзда з локомотивною тягою ДПЛ1, ДПЛ2; - дизель-поїзда з асинхронним приводом ДЕЛ-02; - трамвайнi вагони ЛТ-5, ЛТ-10; - вантажопасажирськi тепловози ТЕ114I; - поворотнi кола для депо вiялового типу; - iнженернi плаваючi машини для перевезення вантажiв через воднi перешкоди й в умовах бездорiжжя. Виходячи з бiльше високої ефективностi електричної тяги в порiвняннi з тепловозною, в 2006-2010 роках в Українi буде тривати реалiзацiя програм електрифiкацiї залiзниць. До 2010 загальна експлуатацiйна довга електрифiкованих головних дорiг України повинна становити 10300 км., що становить 46,8 % вiд всiєї довжини залiзниць. Магiстральними електровозами виконується приблизно 82% вантажних i 70% пасажирських перевезень, тому їхня наявнiсть у необхiднiй кiлькостi й технiчному станi грають у процесi перевезення ключову роль, а також немаловажним є той факт, що за даними керiвництва "Укрзалiзницi" потреби в закупiвлi магiстральних вантажних тепловозiв до 2010 року не передбачаються через їхнiй надлишок у зв'язку зi значним зменшенням обсягiв перевезень тепловозною тягою. ВАТ "ХК "Лугансктепловоз" здатно освоїти випуск до 100-150 електровозiв у рiк, що повнiстю покриває потреба "Укрзалiзницi" у вантажних магiстральних електровозах змiнного струму. При певних капiталовкладеннях на розширення виробництва кiлькiсть електровозiв, що випускаються, може бути доведене до 350 одиниць у рiк. Залiзнична технiка. В першу чергу це, безумовно, магiстральнi тепловози серiй ТЕ10У, 2ТЕ116, М62У потужнiстю 2000-3000 к.с. у секцiї та їхнi модифiкацiї. Тепловози призначенi для водiння вантажних i пасажирських потягiв у рiзних клiматичних регiонах. Компанiя створила тепловоз ТЕ114I, який призначений для водiння вантажних i пасажирських потягiв з урахуванням клiматичних умов Iраку i є базовою моделлю для наступного виробництва тепловозiв для країн Близького Схiду. Крiм самих тепловозiв пiдприємство випускає широку номенклатуру запасних частин до них, а також виконує капiтально-вiдбудовнi ремонти будь-якої складностi i модернiзацiю локомотивiв за заявками замовника. Потреба в пасажирських перевезеннях залiзничним транспортом задовольняється на 70-75%, а в лiтнiй перiод на 50-60%. Бiльш 40% наявного парку дизель i електропоїздiв України вимагають вiдновлення, тобто потреба нашої держави до 40 одиниць у рiк. Крiм того, iснує потреба в електропоїздах до ЗО одиниць щорiчно. Одним iз напрямкiв рiшення проблеми пасажироперевезень є використання тепловозiв 2М62 i 2ТЕ116, модернiзованих для водiння примiських складiв iз причiпних вагонiв виробництва Компанiї "Луганськтепловоз", Модернiзацiя тепловозiв для водiння пасажирських вагонiв передбачає установку додаткового устаткування для забезпечення вагонiв опаленням, висвiтленням, вентиляцiєю, керуванням вхiдними дверима, системою висвiтлення i зв'язку. Компанiєю освоєний випуск електропоїздiв постiйного струму ЕПЛ2Т i змiнного ЕПЛ9Т, а також дизель-поїздiв примiського сполучення на локомотивнiй тязi ДПЛ-1, з тепловозом М62 i ДПЛ-2, з тепловозом ТЕ116. Вироблений дизель-електропотяг ДЕЛ-02 з дизельною установкою МТУ (Нiмеччина), якiй є бiльш економiчним, комфортним, безпечним i мiсткiм нiж потяги угорського виробництва, що випускалися ранiше. У багатьох залiзничних депо вiялового типу країн СНД успiшно працюють поворотнi кола для розвороту магiстральних i маневрових тепловозiв, електровозiв, моторних вагонiв дизель - та електропоїздiв. За наявними вiдомостями потреба в цiй технiцi досить значна - тiльки по Росiї - 149 шт., по Українi - 36 шт. (Донецька залiзниця - 10 шт., Львiвська залiзниця - 18 шт., Пiвденна залiзниця - 6 шт.). На жаль, цi споживи не пiдкрiплюються платоспроможнiстю. Фактично, на сьогоднiшнiй день, Компанiя є монопольним виробником Замовниками i споживачами цiєї продукцiї є: - залiзницi країн СНД i дальнього зарубiжжя; - локомотиво- та тепловозоремонтнi заводи України i країн СНД; - державнi пiдприємства, що займаються централiзованим оптовим постачанням продукцiї залiзницям; - великi державнi пiдприємства (металургiйнi комбiнати, гiрничо-збагачувальнi комбiнати, морськi пароплавства та iн.), що використовують тепловози для транспортування своєї продукцiї та iнших вантажiв, а також для вивiзних робiт. Вагони трамвайнi. Трамвайний вагон ЛТ-10 виготовлений тепловозобудiвниками за проектом, розробленим силами власних фахiвцiв, i призначений для перевезення пасажирiв по мiських рейкових шляхах iз шириною колiї 1524 мм i споживанням вiд контактної мережi постiйного струму напруги 550 вольт. Споживачами є комунальнi господарства мiст, що мають трамвайнi парки. За основними технiчними характеристиками трамвай ЛТ-10 перевершує продукцiю конкурентiв по потужностi тягових електродвигунiв з тиристорно-iмпульсною системою регулювання, що забезпечує гарнi розгiннi характеристики, великi швидкостi сполучення, кiлькостi мiсць для пасажирiв, ресурсу до капремонту, наявностi системи рекуперацiї струму, що дозволяє вiддавати в електромережу вiд 10 до 40% споживаної енергiї в залежностi вiд маршруту й розумiв руховi, питомому енергоспоживанню, питомiй потужностi i, як показали iспити, кращою плавнiстю ходу i зниженням динамiчного впливу на шлях. Трамвайний вагон ЛТ-5 розроблений i створений на пiдставi спецiального технiчного завдання "Мосгортранса" для специфiчних умов експлуатацiї в мiстi Москвi i по своїм параметрам може з успiхом експлуатуватися в мiстах України. Трамвайний вагон призначений для експлуатацiї на колiї 1524 мм. Його форма i габарит допускають експлуатацiю в умовах вузьких вулиць i численних поворотiв малої кривизни. Споживачi продукцiї компанiї ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" пропонує свою продукцiю на декiльках типах клiєнтурних ринкiв: ринок виробникiв (великi пiдприємства), ринок державних установ (продукцiя для залiзниць), мiжнародний ринок. Ринок виробникiв - органiзацiї, що здобувають товари i послуги для наступного використання у виробничих процесах. Основними споживачами тепловозiв на цьому типi ринку є пiдприємства, компанiї, фiрми рiзних форм власностi. Ринок державних установ - державнi органiзацiї, що здобувають товари i послуги для наступного їхнього використання в сферi комунальних послуг, або для передачi товарiв i послуг тим, хто в них має потребу. Прикладом може служити програма МШС України по створенню дизель-поїзда й електропоїзда постiйного i змiнного струму, у результатi виконання якої на ВАТ "ХК"Луганськтепловоз" побудованi першi в України дизель- i електропоїзда постiйного i змiнного струму. Мiжнародний ринок - закордоннi покупцi: споживачi, виробники, промiжнi продавцi державнi установи. Канали збуту На ВАТ ХК "Луганськтепловоз" iснують як непрямий, так i прямiй канали збуту. Прямий канал - вiдвантаження готової продукцiї безпосередньо кiнцевому споживачевi. Непрямий канал збуту включає реалiзацiю готової продукцiї через офiцiйних представникiв компанiї: ВАТ "Торговий Дiм "Луганськтепловоз", ТОВ "СОЛИС" м. Москва, ДП ВТФ "Контакт", м. Луганськ (збут продукцiї в країнах далекого зарубiжжя). Методи стимулювання збуту ВАТ ХК "Луганськтепловоз" проводить перiодично розсилання комерцiйних пропозицiй реальним i потенцiйним споживачам продукцiї по приналежностi. Крiм того, на пiдприємствi iснує система торгiвельних агентiв, регулярно проводяться рекламнi компанiї та виставки: реклама в пресi, використання друкованої продукцiї в рекламних цiлях (проспекти, каталоги, прайс-листи, настiннi календарi), участь у тематичних i спецiалiзованих виставках по Українi й Росiї. Аналiз ринкiв збуту готової продукцiї У сферу стратегiчних iнтересiв компанiї входить ринок споживачiв рейкового рухомого складу(РПС): - тепловозiв магiстральних вантажних i пасажирських; - тепловозiв маневрових, у тому числi й для пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу (ГМК); - електровозiв змiнного струму; - електропоїздiв постiйний i змiнний токи; - дизель-поїздiв автономної й локомотивної тяги. Визначальнi вузли й деталi випускаємой продукцiї, що пiддаються ретельним випробуванням на стендах для досягнення необхiдних технiчних параметрiв, довговiчностi й надiйностi. Для цього завод має у своєму розпорядженнi достатню експериментальну базу. Пiдприємство забезпечує гарантiйне сервiсне обслуговування виробiв, що випускаються, їхню модернiзацiю, ремонт i оперативну поставку запасних частин, iнструмента й пристосувань. Завод має у своєму розпорядженнi достатнi виробничi площi для виробництва з високим рiвнем якостi комплексної модернiзацiї й ремонту локомотивiв, що перебувають в експлуатацiї, у погодженi iз замовниками обсягах. З метою розширення обсягiв реалiзацiї запасних частин необхiдна широка дилерська мережа в Росiї, країнах Середньої Азiї, здатна задовольнити потреби залiзниць у нашiй продукцiї i тим самим збiльшити кiлькiсть замовлень у компанiї. На ринках збиту України не має потрiбностi в тепловозах, тому проводиться їх модернiзацiя. У зв'язку з виникшими потребами внутрiшнього та зовнiшнього ринкiв, ВАТ "ХК"Луганськтепловоз" продовжує випуск дизель-поїздiв та електропоїздiв. Конкурентноздатнiсть продукцiї ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" є монопольним виробником України по наступнiй продукцiї: - тепловози 2ТЕ116, ТЕП-150, ТЕМ-103 - дизель-електропоїзда ДЕЛ -02 - електропоїзда ЕПЛ2Т, ЕПЛ9Т - поворотнi кола РОСIЯ Якщо взяти до уваги, що по довжинi залiзниць Росiя посiдає друге мiсце у свiтi, а по числу електрифiкованих шляхiв - перше, ринок РФ можна безумовно, визначити як найбiльш сприятливим для розширення дiяльностi Компанiї. По оцiнках ЗМI торiк обсяг галузевого ринку в Росiї склав 4,12 млрд. доларiв, тобто збiльшився за рiк на 20%. Прогнозується, що до 2010 року ця галузь по темпах росту буде випереджати закордонних конкурентiв (вiдповiдно до стратегiчної програми ВАТ "РЖД" до 2010 року планується витратити на закупiвлю рухливого состава 104 млрд. рублiв РФ). Серйозною проблемою для парка Росiйських залiзниць є зношування технiки. Середнє зношування российского рухливого состава становить близько 70 %, а по деяких видах - 90 %. Моральне та фiзичне старiння технiки приводить до наростаючого дефiциту транспортних потужностей. Незважаючи на те, що в Росiї бiля половини всiх лiнiй електрифiковани i цей процес намiчено продовжувати, у цей час галузь вiдчуває потребу в нових магiстральних вантажних тепловозах (таблиця 1.) Таблиця 1. Потреба росiйських компанiй у рухливому составi, 2005-2010 роки. (шт.) -------------------------------------------------------------------------- | Магiстральнi електровози | 5 100 | -------------------------------------------------------------------------- | Магiстральнi тепловози | 4 100 | -------------------------------------------------------------------------- | Маневровi тепловози | 3 900 | -------------------------------------------------------------------------- Стримуючим фактором для ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" у цьому випадку є наявнiсть високого рiвня конкуренцiї. Залiзничне машинобудування РФ останнi роки по темпах росту входить до числа лiдируючих галузей - прирiст виробництва в цiлому становить близько 50% у рiк, а випуск окремих видiв продукцiї, таких як магiстральнi електровози, щорiчно подвоюється. Сьогоднi в росiйськiй галузi залiзничного машинобудування працюють 6 локомотивобудiвних заводiв: Новочеркаський, Коломенський, Брянський, Камбарский, Людиновский i Муромський. Донедавна Компанiя була монополiстом у виробництвi магiстральних вантажних тепловозiв. На сьогоднiшнiй день ситуацiя погiршилася. На присвяченiй до Дня залiзничника виставцi нових локомотивiв на Московському вокзалi Санкт - Петербурга, був продемонстрований росiйський магiстральний вантажний тепловоз 2ТЕ25А "Витязь" виробництва Брянського машинобудiвного заводу. Також БМЗ на сьогоднi розроблений двосекцiйний тепловоз 2ТЕ25ДО "Пересвiтло" (на думку фахiвцiв ТМХ саме тепловози цiєї серiї замiнять 2ТЕ116, 2ТЕ10 виробництва Компанiї). За твердженням розроблювачiв витрати на змiст тепловозiв 2ТЕ25 значно нижче, нiж при роботi iнших локомотивiв (машина сконструйована з облiком украй низької витрати палива). Не дуже давно був випробуваний вантажний тепловоз 2ТЕ70, побудований фахiвцями Коломенського заводу. ВАТ "Людиновский тепловозобудiвний завод" пропонує новi магiстральнi тепловози ТЕРА-1, виготовленi разом з корпорацiєю Gепегаl Моtогs за завданням ВАТ "РЖД". Для Компанiї ситуацiя збiльшується досить низькою цiною (особливо тепловози БМЗ) при тiм, що у виробництвi вищевказаних тепловозiв застосованi iнновацiйнi розробки. Таблиця 2. Магiстральнi вантажнi тепловози (млн.$) ----------------------------------------------------------------------------------- Найме- |ВАТ"ХК"Лугансктепловоз"|Людиново тепловоз|Брянський |Коломенський нування|м. Луганськ, Україна |м. Людиново,Росiя|машзавод |завод м. Коломна, | | |м.Брянськ,Росiя|Росiя ----------------------------------------------------------------------------------- Тип, | | | | марка | 2ТЕ116 | ТЕРА-1 | 2ТЕ25К | 2ТЕ70 ----------------------------------------------------------------------------------- Цiна за| | | | секц. | 1,553 | 1,75 | 1,0415 | 1,75 ----------------------------------------------------------------------------------- | - | 12,69% | -32,94% | 12,69% ----------------------------------------------------------------------------------- Випуском електровозiв на територiї РФ займаються сьогоднi два пiдприємства. Один з головних виконавцiв по створенню нового рухливого состава (вантажних i пасажирських електровозiв) у рамках програми створення й освоєння виробництва нових локомотивiв НЕВЗ. В 2007 роцi пiдприємство планує випускати магiстральний вантажний електровоз постiйного струму 2ЕС4ДО; в 2008 - пасажирський шiстьоосний електровоз змiнного струму нового поколiння ЕПЗ. До 2009-му НЕВЗ налагодить виробництво ЭЗ - магiстрального вантажного електровоза змiнного струму. ВАТ "ХК "Коломенський завод" також освоїло випуск нового електровоза постiйного струму ЕП2ДО (призначений для замiни парку електровозiв ЧС2 чеськi виробництва) на базi пасажирського тепловоза ТЕП70БС. Таблиця 3. Електровози (млн. $) ------------------------------------------------------------------------------ Найме- |ВАТ "ХК "Лугансктепловоз"|ДЕВЗ,г. Днiпропетровськ| НЕВЗ нування|м. Луганськ, Україна |м. Луганськ, Україна |м.Новочеркаськ,Росiя ------------------------------------------------------------------------------ Тип, | | | марка | 2ЕЛ5 | ДС-3 | 2ЕС5ДО ------------------------------------------------------------------------------ Цiна | 4,034 | 3,96 | 2,48 ----------------------------------------------------------------------------- | - | -1,83% | -38,52% ----------------------------------------------------------------------------- Сьогоднi iснує бiльша потреба й у вiдновленнi маневрових тепловозiв, останнi роки намiтилася позитивна динамiка продажiв маневрових локомотивiв, причому бiльшою мiрою для недержавних компанiй. Брянський машинобудiвний завод у даний момент серiйно випускає маневровий тепловоз, що добре зарекомендував себе, ТЕМ18. Даний тепловоз має багато модифiкацiй, у тому числi й працюючий на газi. ЗМI описують його як новий "еталон якостi". На жаль, вартiсть розробленого Компанiєю тепловоза ТЕМ-103 (104) у два рази перевищує вартiсть Брянської моделi (таблиця 4.), при цьому уступаючи йому в технiчних характеристиках. Також успiшно веде роботу з випуску маневрових тепловозiв i ВАТ "Людиновски:I тепловозобудiвний завод" (ТГМ4Б, ТГМ6Д, ТЕМ7А - потужнiстю 2000 л.с.) Загальне число маневрових тепловозiв залiзн. парку РФ на 2007 рiк становить 5937 одиниць, у тому числi: 2030 одиниць тепловози типу ТЕМ2; 108 одиниць тепловози типу ТЕМ7; 3624 одиниць тепловози типу ЧМЕ-3; 66 одиниць тепловози типу ТГМ23; 109 одиниць тепловози iнших типiв. Тепловози пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу Росiї Загальна кiлькiсть бiльше 6000 шт. Потреба - 3900 (за попереднiми даними), з них: потужнiстю 400 л.с. - 90 шт. потужнiстю 1200 л.с. - 3460 шт. потужнiстю 2000 л.с. - 350 шт. Таблиця 4 Маневровi тепловози (млн. $) ------------------------------------------------------------------------------ Найме- |ВАТ "ХК "Лугансктепловоз"|Людиновотепловоз, |Брянський машзавод нування|м. Луганськ, Україна |м. Людиново, Росiя |м.Брянськ, Росiя ------------------------------------------------------------------------------ Тип, | | | марка | ТЕМ104 (1200лс) | ТГМ6Д (1200лс) | ТЕМ18Д (1200лс) ------------------------------------------------------------------------------ Цiна | 1,5 | 0,79 | 0,78 ----------------------------------------------------------------------------- | - | -47,33% | -48,00% ----------------------------------------------------------------------------- Україна. Рiвень зношування рухливого состава всiх типiв, досяг у середньому бiльше 57%, тобто порогове зношування (60%), з погляду економiчної безпеки транспорту, iстотно пiдвищений. Ступiнь зношування тепловозiв i електропоїздiв - 72%, пасажирських вагонiв - близько 60%. Iнвентарний парк електровозiв змiнного струму на сьогоднiшнiй день становить 717 одиниць, у т.ч. 305 пасажирських i 512 вантажних. Потреба у вантажних електровозах, необхiдних для забезпечення вантажних перевезень, а також з урахуванням вiдволiкання їх у пасажирський рух i електрифiкацiї дiлянок дорiг в 2010 роцi складе 467 одиниць. У свою чергу, навантаження на залiзничний транспорт України в примiських перевезеннях в останнi роки продовжує збiльшуватися. Ступiнь зношування - 76 %. Повнiстю амортизованi електропоїзди 41%. Найбiльш зношеним є парк електропоїздiв на Донецьких, Львiвських i Приднiпровської залiзницях. Експлуатуються на залiзницях України з перевищенням установленого нормативного строку до 27% iнвентарного парку вагонiв. Таблиця 5 Стан парку маневрових тепловозiв в Українi ------------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Рiк № | |------------------------------------------------ | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ------------------------------------------------------------------------------ 1 |Необхiдний iнвентар.парк,| 1375 | 1396 | 1410 | 1422 | у тому числi: | | | | | у маневровiй роботi,ед.;| 1329 | 1349 | 1362 | 1375 | у мiжмiському русi, ед. | 46 | 47 | 48 | 48 ------------------------------------------------------------------------------ 2 | Наявний iнвентарний парк| | | | | маневрових тепловозiв,ед| 1520 | 1510 | 1493 | 1475 ------------------------------------------------------------------------------ 3 |Зменш. парку ч/з списання| - | 10 | 17 | 18 ------------------------------------------------------------------------------ 4 |Надлишок парку, ед. | 145 | 114 | 83 | 53 ------------------------------------------------------------------------------ 5 |Експлуатованийпарк манев-| | | | |рових тепловозiв | 1126 | - | - | - ------------------------------------------------------------------------------ 6 |Тепловози iз простроченим| | | | |строком експлуатацiї, ед.| 394 | - | - | - ------------------------------------------------------------------------------ Загальне число маневрових тепловозiв на 2007 рiк 1520 одиниць, у тому числi: 1475 одиниць тепловози типу ЧМЕ-3; 6 одиниць тепловози типу ЧМЕ-5Ne; 10 одиниць тепловози типу ЧМЕ-2; 6 одиниць тепловози типу ЧМЕ-5; 13 одиниць тепловози типу ТГМ23; 9 одиниць тепловози типу ТГК2; 1 одиниця тепловози типу ТГК21. Потреба в маневрових тепловозах до 2010рр: потужнiстю 800 л.с. - 80-100 шт. потужнiстю 1200-1600 л.с. - 200-240 шт. потужнiстю 2000 л.с. - 50-60 шт. Потреба в маневрових тепловозах для Української промисловостi: --------------------------------------------------------------------------- | | | Кiлькiсть, шт. № | Потужнiсть | Усього |------------------------------------------------ | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 --------------------------------------------------------------------------- 1 | 2000 л.с. | 350 | 60 | 70 | 80 | 80 --------------------------------------------------------------------------- 2 | 1200 л.с. | 31 | - | 1 | 10 | 20 --------------------------------------------------------------------------- 3 | 250 л.с. | 6 | - | - | 1 | 5 --------------------------------------------------------------------------- Незважаючи на зовнiшню привабливiсть, ринок України можна охарактеризувати як нестабiльний. Змiни в структурi Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту, часта змiна керiвництва приводять до змiни планiв вiдновлення рухливого состава, що у свою чергу негативно позначається на дiяльностi Компанiї. Торiк були розробленi галузева "Програма будiвництва вантажних вагонiв i освоєння виробництва запасних частин на вагоноремонтних заводах для потреб залiзниць України" i концепцiя закупiвель залiзн. транспорту на умовах лiзингу в найближчi 10 рокiв. Згiдно iз цими документами залiзн. монополiст має намiр закуповувати на умовах фiнансового лiзингу лише ту технiку яку будуть робити його пiдприємства. Також "Укрзалiзниця" планує виключити з перелiку своїх контрагентiв українськi тепловозобудiвнi пiдприємства або по крайнiй мiнiмiзувати їхню участь у процесi вiдновлення парку рухливого состава. Навiть дiючi плани вiдновлення рухливого состава не вiдповiдають реалiям (таблиця 4). ------------------------------------------------------------------------------ Вид рухливого |План закупiвель на 2006р.|Фактично було закуплено| План 2007 р. состава | | в 2006 р. | ------------------------------------------------------------------------------ Тепловози | н/д | 2 | 1 ------------------------------------------------------------------------------ Електровози | 25 | 6 | 16 ------------------------------------------------------------------------------ Електропоїзда | 27 | 10 | 12 ------------------------------------------------------------------------------ Дизель-поїзда | н/д | 1 | 5 ------------------------------------------------------------------------------ Казахстан. Експлуатацiйна довжина залiзниць Казахстану становить бiльше 13,6 тис. км, у тому числi двоколiйних лiнiй - бiльше 5,0 тис. км (37%), електрифiкованих лiнiй -3,7 тис. км (27%). Розгорнута довжина головних шляхiв - 18,8 тис. км, станцiйних i спецiальних шляхiв 6,7 тис. км. Подальше збiльшення обсягiв перевезень по територiї Казахстану вимагає модернiзацiї й вiдновлення локомотивного парку. По прогнозам Мiнiстерства iндустрiї й торгiвлi, стабiльний рiст на 6% забезпечить до 2020 року загальний обсяг вантажопотоку в межах 300 млн. тонн. Бiльша частина казахстанського локомотивного парку - це машини 80-х рокiв випуску. Середнє зношування магiстральних тепловозiв досягає 75% нормативного строку, маневрових тепловозiв 72%, електровозiв - 70%. З огляду на зношування, що нагромадилося, основних засобiв головного перевiзника на мiсцевому ринку, а також вихiд на магiстральну залiзничну мережу приватних локомотивних компанiй, попит на новi магiстральнi й маневровi тепловози буде тiльки збiльшуватися. Треба помiтити, що значна частина залiзничних лiнiй у Казахстанi не електрифiкована, а планована поетапна електрифiкацiя дiлянок залiзницi займе перiод часу, що говорить у пiдтримку використання тепловозної тяги. У пiдсумку дефiцит магiстральних тепловозiв (по даним Мiнiндустрiї), у найближчi 10-12 рокiв з урахуванням збiльшення обсягу перевезень, модернiзацiї й списання тепловозiв з iнвентарного парку, складе 320 одиниць. Наприкiнцi минулого року в Астане пройшла презентацiя першого Казахстанського маневрового тепловоза. Новий локомотив хоч i виробництва ТМХ, зiбраний повнiстю був у Павлоградi. Маневровий тепловоз серiї ТЕМ18ДО2 був спроектований з урахуванням специфiчних умов Казахстану. В 2007 роцi на Павлоградском локомотиворемонтному заводi планується збирати по 2 таких тепловози на мiсяць. Проте, питання про подальшу долю росiйсько-казахстанського виробництва завис у повiтрi. Причиною тому стала активна боротьба за перспективний ринок Казахстану компанiї Gепегаl Еlесtгiс. Договiр на поставку в Казахстан 310 дизельних локомотивiв серiї ЕVОIUTОN на суму 650 млн. доларiв планує закрити 86% потреби в магiстральних i маневрових тепловозах. Следует вiдзначити, що в розвинених країнах миру функцiонує модель доступу декiлькох перевiзникiв до магiстральної мережi, експлуатацiйнi показники яких значно вище, нiж у країнах СНД, що свiдчить про правильнiсть основних напрямкiв реформування, певних законодавством Республiки Казахстан. Iншi країни СНД Власного виробництва тепловозiв не мають. Тому ринок країн СНД Узбекистан, Туркменiя й iнших - може освоїти або РФ, або Україна. В остаточному пiдсумку, це визначиться факторами: хто швидше створить i освоїть виробництво тепловозiв нового поколiння й хто буде їх дешевше робити й продавати.
Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента
ПОЛIТИЧНI: Незавершенiсть процесу приватизацiї пiдприємства. Iснуюча форма власностi не приваблива для зовнiшнiх iнвесторiв. Вона законодавчо не дає змоги залучати необхiднi iнвестицiї шляхом збiльшення статутного фонду компанiї, що є одним з головних вимог iнвесторiв. ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНI: Негативна дiя окремих положень чинного законодавства з оподаткування, зокрема: 1. Закон України "Про оподаткування прибутку пiдприємств": стаття 5 п. 9 щодо вiднесення приросту матерiальних цiнностей до валового доходу; стаття 11, п.п. 11.2.3. та 11.3.1. щодо визначення дати збiльшення валових витрат та валового доходуПiдприємство виготовляє основну складну кiнцеву продукцiю з тривалим виробничим циклом. В 2006 роцi оборот обiгових коштiв збiльшився до 234 днiв, їх дефiцит був на рiвнi 53,7 % нижчим вiд нормативу. Пiдприємство отримувало аванси вiд замовникiв та сплачувало їх за iмпортнi комплектуючi в одному податковому перiодi, а дати вiднесення їх до валових доходiв i валових витрат є рiзнi податковi перiоди. Це практично на тривалий перiод зменшувало обiговi кошти i негативно дiяло на стабiльнiсть виробництва. 2. Закон України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти".Пiдприємство застосовує близько 20 тис. найменувань комплектуючих, сировини i матерiалiв при виготовленнi власної складної продукцiї. Замовлення є одиничними або малими партiями на протязi року. В цих умовах виконати положення якi визначенi законом щодо складання та затвердження рiчних кошторисiв, рiчного плану закупiвель, вибiр та проведення процедур рiчних закупiвель практично неможливо. Збiльшуються термiни доведення нових виробiв. Тендернi закупiвлi гальмують процес виробництва i виконання договiрних зобов'язань приводять до штрафних санкцiй вiд замовникiв, значно збiльшують витрати i так дефiцитних власних обiгових коштiв. ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГIЧНI: Значний знос основних виробничих засобiв.Вiдсутнiсть на протязi 12-ти рокiв державної фiнансової пiдтримки та власних коштiв, неможливiсть залучення зовнiшнiх iнвестицiй не дає змоги провести навiть часткове необхiдне оновлення основних виробничих засобiв СОЦIАЛЬНI: Необхiднiсть фiнансування витрат на пiдготовку 47 житлових будинкiв (державна власнiсть), з яких бiльше 40 побудови 1915 - 1934 рокiв є ветхими, з метою передачi їх до комунальної власностi мiста. Власних коштiв компанiя для цього не має. ЕКОЛОГIЧНI Пiдприємство знаходиться в зонi негативного впливу паводкових i зливових вод та змушене щорiчно витратати кошти на заходи з захiсту вiд них.
Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства
Cума визнаних штрафних санкцiй в 2006 роцi склала 147,7 т. грн., у тому числi: - за порушення строкiв декларування експортної продукцiї на митницi - 145.3 т.грн.; - за порушення умов укладених господарських договорiв - 1.9 т.грн.; - за порушення чинного законодавства - 0,5 т. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
В 2006 роцi ВАТ "ХК "Лутанськтепловоз" не проводила випуск i реалiзацiю цiнних паперiв. Вiдносно опису обраної полiтики фiнансування дiяльностi повiдомляємо, що на сьогоднiшнiй день Компанiя має гостру необхiднiсть у поповненнi власних оборотних коштiв. У сформованiй складнiй ситуацiї Компанiя змушена прибiгати до зовнiшнiх джерел фiнансування за допомогою оформлення кредитiв у банку. У ситуацiї яка склалась, крiм залучення позикових коштiв ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" змушена працювати по попереднiй оплатi. З метою пiдвищення лiквiдностi пiдприємства керiвництво компанiї планує вiдмовитися вiд виробництва не рентабельної продукцiї слiдством чого стане перехiд до випуску сучасної наукоємної продукцiї. Перелiк рахункiв ВАТ "ХК"Луганськтепловоз " -------------------------------------------------------------------------- № п/п| Вид рахунка | № рахунка | Назва банку | МФО -------------------------------------------------------------------------- 1. | Поточний |2600106001213 | ЛФ АКБ "Правексбанк"| 304579 -------------------------------------------------------------------------- 2. | Поточний |26001ЗО184774 | ЛЦВ "Промiнвестбанк"| 304308 -------------------------------------------------------------------------- 3. | Поточний |260038760грн. | ЛОД АПIIБ "Аваль" | 304007 -------------------------------------------------------------------------- 4. | Поточний |260038760євро | ЛОД АПIIБ "Аваль" | 304007 -------------------------------------------------------------------------- 5. | Поточний |260038760 США | ЛОД АПIIБ "Аваль" | 304007 -------------------------------------------------------------------------- 6. | Поточний |260038760 рублiРФ | ЛОД АПIIБ "Аваль" | 304007 -------------------------------------------------------------------------- 7. | Поточний |2600861206 грн. | ЛФ "Укрексiмбанк" | 304289 -------------------------------------------------------------------------- 8. | Поточний |260000661206грн. | ЛФ "Укрексiмбанк" | 304289 -------------------------------------------------------------------------- 9. | Поточний |260000661206євро | ЛФ "Укрексiмбанк" | 304289 -------------------------------------------------------------------------- 10. | Поточний |260000661206 США | ЛФ "Укрексiмбанк" | 304289 -------------------------------------------------------------------------- 11. | Поточний |260000661206рублiРФ| ЛФ "Укрексiмбанк" | 304289 -------------------------------------------------------------------------- 12. | Поточний |260010761206 грн. | ЛФ "Укрексiм6анк" | 304289 -------------------------------------------------------------------------- 13. | Поточний |260070400206 грн. | ЛФ "Укрексiмбанк" | 304289 -------------------------------------------------------------------------- 14. | Поточний |260040100206 грн. | ЛФ "Укрексiмбанк" | 304289 -------------------------------------------------------------------------- 15. | Поточний |26008102028001 грн.| ЗАТ "Альфа-Банк" | 304289 -------------------------------------------------------------------------- 16. | Поточний |26008102028001 США | ЗАТ "Альфа-Банк" | 304289 -------------------------------------------------------------------------- 17. | Поточний |26008102028001 евро| ЗАТ "Альфа-Банк" | 304289 -------------------------------------------------------------------------- 18. | Поточний |26008102028001рублi| ЗАТ "Альфа-Банк" | 304289 -------------------------------------------------------------------------- 19. | Поточний |26003550442720 | АКБ УСБ м.Луганськ | 0930401 --------------------------------------------------------------------------
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
------------------------------------------------------------------------------- № |Найменування|Найменування|Сума, грн. |Предмет |Причина |Очiкуваний п/п|док.№,дата |пiдприємства| |договору |невиконання|прибут.2005 |пiдписання |(фiрми) | | | | ------------------------------------------------------------------------------- Модернiзацiя тепловозiв ------------------------------------------------------------------------------- 1.|Дог № 73206- |Фiрма "Faste| 6514500,00 |компл.модер.|до З1.12.07| 130725,00 |10 вiд |link S.A" |----------- |6 сек. | | |15.04.2005 |Тортола,Врит| 2155330,00 |2 ТЕ10М | | | |Вирдж.о-ва | | | | ------------------------------------------------------------------------------- 2.|Дог. 73204- |ОАО "ТIСА" | 4752000,00 |компл.модер.|вiдсутнiсть| 237600,00 |15 |м.Луганськ |----------- |2ТЕ116 №324 |кошт у | |вiд 20.07.05 | | | |замовника | ------------------------------------------------------------------------------- Модернiзацiя електропоїздiв, вагонiв диз.поїзду ------------------------------------------------------------------------------- 3.|Дог.ПЗ/Т |Пiвд.-Захiд.| 856266,00 | модерн. |до 31.12.07| 25687,00 |053302 НЮ |залiзниця |------------| ЕПЛ 9Т | | |вiд 15.12.05 |м.Київ | | | | ------------------------------------------------------------------------------- 4.|Дог.Д/Т |ДП Донецька | 3559662,00 |модерн.2мот.|до 31.12.07| 106789,00 |061465 НЮ |залiзниця |------------|вагона ДЕЛО1| | |вiд 25.09.06 |м.Донецьк | |у пр.ваг1012| | ------------------------------------------------------------------------------- Електропоїзд ------------------------------------------------------------------------------- 5.|Дог.№804/06 -|ВАТ "Укртран| 53640000,00| ЕПЛ2Т | № 022- | 804600,00 |071 вiд |слiзiнг" | -----------| | 02.2007 | |18.10.06 |м. Київ | 26820000,00| | | ------------------------------------------------------------------------------- Дiзель-електропоїзд ------------------------------------------------------------------------------- 6.|Дог.№804/06- |ВАТ "Укртран| 21840000,00| 1 шт. | № 004- | 655200,00 |075 |слiзiнг" |------------| ДЕЛ02 | 09.2007 | |вiд 21.11.06 |м. Київ | | | | ------------------------------------------------------------------------------- Вагони дизель-поїзду ------------------------------------------------------------------------------- 7.|Дог.№732/297/|Укрзалiзниця| 8262000,00|пр.ваг.1012|вiдсутнiсть | 289170,00 |06-ЦЮ |(для Донецьк|------------|з каб. упр.|кошт у | |вiд 17.10.06 |зал.) | |ДПЛ2 |замовника | ------------------------------------------------------------------------------- 8.|Дог.№732/2967|Укрзалiзниця| 5508000,00|пр.ваг.1012|вiдсутнiсть | 192780,00 |/6-ЦЮ |(для Львiв- |------------|з каб. упр.|кошт у | |вiд 17.10.06 |ська зал.) | |ДПЛ2 |замовника | ------------------------------------------------------------------------------- Електровоз ------------------------------------------------------------------------------- 9.|Дог.№804/06- |ВАТ "Укртра-| 44808000,00| |№003-08.2007|1478664,00 |074 |нслiзiнг" |------------| 2ЕЛ5 |№004-09.2007| |вiд 21.11.06 |м. Київ | | | | ------------------------------------------------------------------------------- 10|Дог.804/06-61|ДП "Одеська | 1656000,00|пов. круг |до31.12.2007| 49680,00 |вiд 07.09.06 |зал." |------------|диам. 25 м | | ------------------------------------------------------------------------------- Запаснi частини ------------------------------------------------------------------------------- 11|Контр №971/6-|ДП"Контакт" | 570720,00| з/ч |до 31.12.07| 29100,00 |05 вiд |м. Луганськ | --------- | | | |13.01.2006 | | 280598,00| | | ------------------------------------------------------------------------------- 12|Контр №971/6-|ДП"Контакт" | 83040,00| з/ч |до 31.12.07| 8304,00 |42 вiд |м. Луганськ |----------- | | | |07.11.2006 | | | | | ------------------------------------------------------------------------------- 13|Контр №804/07|ВТ "Промдi-| 5690399,00 | з/ч |до 31.12.07| 478960,00 |вiд |зель" | -----------| | | |20.12.2005 |м. Харкiв | 2497285,00 | | | ------------------------------------------------------------------------------- 14|Дог №804/06- |ВТ "Промдi- | 1697258,00 | з/ч |до 31.12.07| 76400,00 |59 вiд |зель" | -----------| | | . |14.11.2005 |м.Харкiв | 1187919,00 | | | ------------------------------------------------------------------------------- 15|Дог №804/07-4|ВТ "Промдi- | 2025763,00| з/ч |до 31.12.07| 154431,00 |вiд |зель" | ---------- | | | . |25.10.2006 |м.Луганськ | 996220,00| | | ------------------------------------------------------------------------------- 16|Дог.№804/06- |Iшков | 326026,00| з/ч |до 31.12.07| 15661,00 . |20 вiд |м.Валуйки | -----------| | | |20.01.2006 | | 221616,00| | | ------------------------------------------------------------------------------- 17|Дог. № 804/05|ТОВ"Лугвтор-| 571575,00| з/ч |до 31.12.07| 71259,00 |-67 |метпоставка | -----------| | | |вiд 24.11.05 |м. Луганськ | 96514,00| | | ------------------------------------------------------------------------------- 18|Контр№850/030|ТОВ "ПКПП | 2909004,00| з/ч |до 31.12.10| 249343,00 |-05 |МДС" м. Днi-| -----------| | | |вiд 01.06.06 |пропетровськ| 415572,00| | | ------------------------------------------------------------------------------- Iнше ------------------------------------------------------------------------------- 19|Дог.804/06-35|АТВТ"Перво- | 66000,00|чуг.блок- |вiдсутнiсть | 1320,00 |вiд 07.02.06 |майськдiзе- |------------|картер |кошт у | | |льмаш" м.Пе-| | |замовника | | |вомайськ | | | | ------------------------------------------------------------------------------- 20|Дог.804/06-63|МЧП "Конти- | 392270,00|чуг.лиття |до31.12.2007| 27489,00 |вiд 25.07.06 |нент" |------------| | | | |м.Стаханов | 209008,00| | | ------------------------------------------------------------------------------ 21|Дог.804/06-62|ВАТ Запорi- | 17669798,00|рем.комп- |до31.12.2007| 944938,00 |вiд 01.07.06 |зькiй ЕРЗ |------------|лект ЧС-4 | | | |м.Запорiжье | 8220412,00| | | ------------------------------------------------------------------------------ 22|дог.№804/06- |ВАТ"Стаханi-| 1344720,00|чуг.лиття |до31.12.2007| 130320,00 |57 |вськiй ваг. |------------| | | |вiд 13.06.06 |зав." | 41522,00| | | | |м.Стаханiв | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Сума договорiв всього |184743001,00| |6158420,00 ------------------------------------------------------------------------------ . |Сума виконання всього | 43141996,00| ------------------------------------------------------------------------------
Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента
Основнi завдання Правлiння на 2007 рiк. Основнi заходи, розроблюванi компанiєю для здiйснення в 2007 роцi, спрямованi на закрiплення та нарощування позитивних результатiв, досягнутих у 2006 роцi, а також на усунення негативних моментiв звiтного перiоду. Планом виробництва на 2007 рiк передбачено виготовити товарної продукцiї в дiючих цiнах на загальну суму 646,0 млн.грн. з темпом росту до досягнутого обсягу в 2006 роцi - 143,3%. У тому числi планується виготовити 15 составiв (120 вагонiв) електропоїздiв постiйний i змiнний токи (ЕПЛ2Т и ЕПЛ9Т вiдповiдно), 2 состави (6 вагонiв) дизель-поїзда ДЕЛ-02, 5 електровозiв змiнного струму 2ЭЛ5, 12 секцiй тепловозiв 2ТЕ116, а також запасних частин на суму 64,2 млн.грн. При виконаннi плану виробництва та реалiзацiї продукцiї витрати по виробничiй собiвартостi на 1 грн. товарної продукцiї складуть 84,78 коп., а прибуток вiд реалiзацiї в порiвняннi з отриманим в 2006 роцi збiльшиться на 203,8 млн.грн. При цьому чистий прибуток складе 1,44 млн.грн. Досягнення планованих значень технiко-економiчних показникiв дiяльностi ставить перед колективом цiлий ряд завдань, виконання яких визначить поступальний розвиток компанiї в 2007 роцi. Серед прiоритетних напрямкiв дiяльностi компанiї в наступному перiодi варто видiлити: o розширення портфеля замовлень компанiї, пошук нових ринкiв збуту та потенцiйних замовникiв; o пiдтримка необхiдного стану виробничих фондiв i рiвня матерiально-технiчного постачання з метою забезпечення оптимальної ритмiчностi виробництва й виконання запланованих темпiв росту; o пiдвищення якостi випускаємой продукцiї; o нарощування виробничого потенцiалу компанiї та диверсифiкованiсть виробництва шляхом розробки та освоєння нових видiв технiки; o забезпечення збалансованого фiнансово-економiчного стану компанiї, пiдвищення ефективностi використання її фiнансових ресурсiв, виявлення та використання внутрiшнiх резервiв. В основному це буде досягнуто за рахунок виготовлення продукцiї: --------------------------------------------------------------------------------- № п/п| НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКЦIЇ |ОДИНИЦЯ ВИМIРУ|КIЛЬКIСТЬ|СУМА,ТИС.ГРН. --------------------------------------------------------------------------------- 1. | Електропоїзд змiного струму ЕПЛ9Т | | | | | сост. | 2 | 56 600,000 --------------------------------------------------------------------------------- 2. | Електропоїзд постiйного струму ЕПЛ2Т| | | | | сост. | 13 | 324 750,000 --------------------------------------------------------------------------------- 3. | Дизель - електропоїзд ДЕЛ02 | сост. | 2 | 38 200,000 --------------------------------------------------------------------------------- 4. | Тепловоз 2ТЕ116 | секц. | 12 | 65 448,000 --------------------------------------------------------------------------------- 5. | Електровоз 2ЕЛ5 | тис.грн. | 5 | 96 815,000 --------------------------------------------------------------------------------- 6. | Запаснi частини до залiзничного | тис.грн. | | 64 191,000 | транспорту --------------------------------------------------------------------------------- | ЗАГАЛОМ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦIЇ | тис.грн. | | 646 004,000 --------------------------------------------------------------------------------- Середньооблiкованая чисельнiсть працюючих у Компанiї складе 8150 чiл., у тому числi виробничо-промислового персоналу - 7820 чiл. (або вiдповiдно 102,5% i 102,6% до 2006 р.). Середньомiсячний виробiток на один працiвника промислово- виробничого персоналу складе 6884 грн. Середньомiсячна зарплата одного працiвника Компанiї складе 1279 грн., у тому числi промислово- виробничого персоналу - 1296,7 грн. Фонд оплати працi в 2007 роцi складе 125,4 млн.грн. з перевищенням фонду за 2006 р. в 1,5 рази. Для здiйснення производственно- господарської дiяльностi в планованому роцi iнiцiюється одержання доходiв у сумi 646 млн.грн., iнших операцiйних i фiнансових доходiв у сумi 21 млн.грн. Витрати складуть 665,3 млн.грн., у тому числi на собiвартiсть продукцiї 547,6 млн.грн., адмiнiстративнi витрати 63,1 млн. грн. i витрат на збут 7,3 млн.грн. Iншi операцiйнi витрати очiкуються в сумi 16,6 млн. грн. а взяття кредиту складе 6,2 млн.грн. Фiнансовий результат вiд всiєї дiяльностi до оподатковування складе 1925 тис. грн., а з урахуванням оподатковування - 1443тис.грн. ЗАВДАННЯ ПО ВИПУСКУ НОВОЇ ПРОДУКЦIЇУ 2007 РОЦI. В 2007 роцi для освоєння виробництва нових видiв рухомого складу планується виконання робiт: - розробка та впровадження заходiв по подальшому удосконаленню електропоїздiв постiйного та змiнного струму; - виготовлення дослiдного зразка електропоїзду з моторними вiзками виробництва ВАТ "ХК "Луганськтепловоз"; - вiдпрацювання конструкторської документацiї електровозу 2ЕЛ5 згiдно заходiв МВК та виготовлення партiї електровозiв 2ЕЛ5 №№003-007; - проведення робiт по удосконаленню конструкцiї маневрового тепловозу ТЕМ103 згiдно зауважень Мiжвiдомчої комiсiї; - вiдпрацювання конструкторської документацiї дизель-поїзду ДЕЛ-02 за результатами виготовлення дизель-поїздiв ДЕЛ-02 №002, 003 та експлуатацiї ДЕЛ-02 №001, 002, 003; - освоєння виробництва дизель-поїзду ДЕЛ-02 з можливiстю його роботи за системою 2-ох одиниць; - проробка конструктивного виконання дизель-поїзду з колекторними двигунами; - розробка та впровадження заходiв, якi направленi на уснунення зауважень, що виявленi при сертифiкацiї тепловозу 2ТЕ116; - розробка та виготовлення автомотриси дефектоскопної з обладнанням фiрми SKAN MASTER, силовою установкою POWER PACK та електропередачею змiнно-постiйного струму.
Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента
В И Р О Б Н И Ч И Й П О Т Е Н Ц I А Л ВИРОБНИЦТВО КОМПАНIЇ РОЗТАШОВАНО НА ВИРОБНИЧИХ ПЛОЩАХ: ----------------------------------------------------------------------------------- № | Найменування | Розвернена | В тому числi п/п| цехiв, служб | площа |--------------------------------------------- | | всього, м | виробнича | допомiжна|службовобитова ----------------------------------------------------------------------------------- 1 | МСЦ | 66550.00 | 41975.00| 17257.00 | 7318.00 ----------------------------------------------------------------------------------- 2 |Редукторний | 23175.00 | 15706.00| 3228.00 | 4241.00 ----------------------------------------------------------------------------------- 3 |Тепловозорамний | 38359.00 | 26073.00| 5577.00 | 6709.00 ----------------------------------------------------------------------------------- 4 |ЗСЦ | 85515.00 | 46754.00| 18639.00 | 17122.00 ----------------------------------------------------------------------------------- 5 |ХШ | 15640.00 | 11119.00| 2742.00 | 1779.00 ----------------------------------------------------------------------------------- 6 |ТЗЦ | 20221.00 | 11681.00| 3795.00 | 4745.00 ----------------------------------------------------------------------------------- 7 |ВЗЦ | 14638.00 | 9590.00| 1595.00 | 3453.00 ----------------------------------------------------------------------------------- 8 |Цех "Захисних пок- | | | | |риттiв" | 8611.00 | 7172.00| 980.00 | 459.00 ----------------------------------------------------------------------------------- 9 | ВКЦ "Iнструменталь| 12974.00 | 7439.00| 2345.00 | 3190.00 | виробництво | | | | ----------------------------------------------------------------------------------- 10 | IВЦ "Полiмер" | 3330.00 | 1874.00| 959.00 | 497.00 ----------------------------------------------------------------------------------- 11 |АТЦ | 2819.00 | 1481.00| 727.00 | 611.00 ----------------------------------------------------------------------------------- 12 |ЗЦ | 5755.00 | 2305.00| 830.00 | 2620.00 ----------------------------------------------------------------------------------- 13 |Цех комплектування | 18747.05 | 399.00| 16495.95 | 1851.10 ----------------------------------------------------------------------------------- 14 |РМЦ | 5724.00 | 3072.00| 1174.00 | 1478.00 ----------------------------------------------------------------------------------- 15 |ЧЛЦ | 10967.00 | 5899.00| 3917.00 | 1151.00 ----------------------------------------------------------------------------------- 16 |ЦЗМ | 50087.00 | 31557.00| 14355.00 | 4175.00 ----------------------------------------------------------------------------------- 17 |Iншi цехи та пiдроздiли|111320.00| 15540.00| 35074.00 | 63706.00 ----------------------------------------------------------------------------------- | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------- | ВСЬОГО: | 494432.05 | 239636.00| 129690.95 | 125105.10 ----------------------------------------------------------------------------------- Полiтика Компанiї вiдносно дослiджень та розробок у 2006р. У 2006 роцi колектив ЦКБ ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" у своїй роботi керувався завданнями програмних наказiв генерального директора компанiї № 1, 2,3, плана нової технiки, договiрними зобов'язаннями перед Замовником. Усi цi документи були спрямованi на реалiзацiю основних напрямкiв в полiтицi Компанiї вiдносно дослiджень та розробок: - виконання науково-технiчної програми "Розвиток рейкового рухомого складу соцiального призначення для залiзничного транспорту та мiського господарства" затвердженої наказом Мiнiстра промислової полiтики № 668 вiд 13.12.2004р. - забезпечення рiшень по оновленню рухомого складу Укрзалiзницi згiдно з угодою про спiвпрацю мiж Державною адмiнiстрацiєю залiзничного транспорту України та Вiдкритим акцiонерним товариством "Холдiнгова компанiя "Луганськтепловоз" до 2010р. - розширення номенклатури виробництва для забезпечення росту обсягiв реалiзацiї продукцiї Компанiї. В рамках реалiзацiї цих напрямкiв у 2006 роцi виконанi наступнi основнi роботи: 1. Дослiдний зразок маневрового промислового тепловоза ТЕМ103 потужнiстю 800 л.с.: - проведенi приймально-здавальнi випробування дослiдного зразка тепловоза; - проведенi попереднi й приймальнi випробування дослiдного зразка тепловоза; - дослiдний зразок маневрового промислового тепловоза ТЕМ103-001 13 грудня 2006р. прийнятий Мiжвiдомчою приймальною комiсiєю й переданий на Донецьку залiзницю в депо Родаково для проведення експлуатацiйних випробувань. МВК дано дозвiл про виготовлення дослiдної партiї тепловозiв у кiлькостi 10 одиниць; 2. Дослiдний зразок пасажирського тепловоза ТЕП150 : Дослiдний зразок пасажирського тепловоза ТЕП150 №001 15.02.2006р. прийнятий Мiжвiдомчою приймальною комiсiєю й дозволена експлуатацiя тепловоза з пасажирськими поїздами. Тепловоз вiдправлений у локомотивне депо iм. Шевченко Одеської залiзницi. У цей час проходить експлуатацiйнi випробування в депо Кременчук Пiвденної залiзницi. 3. Дослiдний зразок електровоза змiнного струму 2ЕЛ5-001: - розроблена технологiчна документацiя i проведена пiдготовка виробництва; - проведенi контрольно-налагоджувальнi та попереднi випробування першого дослiдного зразка електровоза; - проведенi приймальнi випробування дослiдного зразка електровоза. Перший дослiдний зразок електровоза 2ЕЛ5-001 зданий Мiжвiдомчої приймальної комiсiї 14 вересня 2006р. i даний дозвiл на експлуатацiю електровоза з вантажними поїздами з експлуатацiйною швидкiстю до 110 км/година. Електровоз 2ЕЛ -001 переданий у локомотивне депо Котовськ для експлуатацiї; 4. Дослiдний зразок електровоза змiнного струму 2ЕЛ5 -002: - виготовленi i проведенi випробування дослiдних вузлiв електровоза; - виготовлений другий дослiдний зразок електровоза 2ЕЛ5 -002; - проведенi приймальнi випробування другого дослiдного зразка електровоза. Проведено засiдання МВК, на якому ухвалене рiшення допустити електровоз в експлуатацiю. Електровоз 2ЕЛ5 -002 переданий у локомотивне депо Котовськ для експлуатацiї. 5. З метою удосконалення конструкцiї тепловозiв, дизель- та електропоїздiв для створення технiчного задiлу для органiзацiї виробництва нових видiв рухомого складу виконанi проектнi та дослiдно-конструкторськi роботи: - розроблено структурну схему i технiчнi вимоги до електроустаткування електропоїзда змiнного струму з асинхронними електродвигунами на швидкiсть 160 км/год. - проведенi роботи з удосконалення дизель-поїздiв i електропоїздiв постiйного та змiнного току вiдповiдно до протоколiв МВК (мотор-компресор, панелi вiкон, вiзок пiдтримуюча, мiжва-гоннi з'єднання, туалет, стеклопластикова кабiна). - розроблена конструкторська документацiя та проведена модернiзацiя тепловоза 2М62УР для Латвiйських залiзниць. - проведений аналiз удосконалювання робочих процесiв для забезпечення умов згоряння газоподiбних палив у поршневих двигунах для енергоустановок локомотивiв виробництва ВАТ ХК "Луганськтепловоз". - виконанi випробування надресорної балки головного вагона електропоїзда ЕПЛ2Т - з метою усунення зауважень Замовника проведенi випробування тепловоза ТЕП150-001 (теплоносiїв дизеля на виходi й входi, параметрiв теплоiзоляцiї кабiни, плавностi ходу, теплотехнiчнi випробування й т.д.). 6. Проводилось постiйне технiчне керiвництво виготовленням планової продукцiї виробництва та нової технiки. Витрати на дослiдження та розробки за 2006р. Фiнансування робiт на проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт по створенню нового рухомого складу проводилось за кошти Замовника та власнi кошти. Обсяг витрат у 2006 роцi склав 747,2 тис.грн., в т.р. 240,0 тис.грн.- кошти Замовника, 507,2 тис.грн.-власнi кошти. ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДIЯЛЬНОСТI ВАТ "ХК "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ" за 2006 рiк Виконання планiв по товарної продукцiї та її реалiзацiї. Виготовлено товарної продукцiї в дiючих цiнах - 416,6 млн.грн., у порiвнянних цiнах - 422,8 млн.грн., що становить до 2005 року 90,0%. У номенклатурi виготовлений 91 вагон дизель - i електропоїздiв, 12 секцiй магiстральних тепловозiв, 2 електровози 2ЕЛ5, модернiзованi 2 секцiї 2М62УР i 1 секцiя 2Т10У. Виготовлено запасних частин розсипом на 53,4 млн.грн. Питома вага вагонiв у загальному обсязi товарної продукцiї склала - 60,1%; тепловозiв - 15,7%; запасних частин - 12,8%; електровозiв - 9%; модернiзацiї тепловозiв - 1,5%, iншої продукцiї - 0,9%. Питома вага експортної продукцiї в загальному обсязi виробництва становить 26%. Реалiзовано продукцiї на суму 442,2 млн.грн., проти 395,2 млн.грн. за 2005рiк. Собiвартiсть реалiзованої товарної продукцiї з облiком нерозподiлених ОПР, адмiнiстративних i витрат на збут, склала - 418,6 млн.грн., проти 372,6 млн.грн. за 2005рiк. Рентабельнiсть реалiзованої продукцiї з облiком нерозподiлених ОПР, адмiнiстративних i витрат на збут за звiтний перiод склала 5,7%. Витрати на 1 грн. товарної продукцiї склали 85,20 коп., що визначило рентабельнiсть виробництва на рiвнi 17,4%. Прибуток вiд реалiзацiї продукцiї склала 23,7 млн.грн. У той же час вiд всiєї господарської дiяльностi отриманi збитки в сумi 15,7 млн.грн. Iз загальної суми збиткiв 98,2% (15,6 млн.грн.) становить вартiсть переданого будинку в комунальну власнiсть. Праця й заробiтна плата Середньооблiкова чисельнiсть працюючих в 2006р. склала 7953 чiл., у тому числi промислово-виробничого персоналу - 7623 чiл. (або вiдповiдно 99,0 i 99,1% до 2005р.). Середньомiсячний виробiток на одного працiвника промислово-виробничого персоналу склав 4622 грн. (90,8% до 2005р.). Середньомiсячна зарплата одного працiвника компанiї склала 850,5 грн., а одного працiвника промислово-виробничого персоналу - 861,5грн. (вiдповiдно 125,6 i 126,3% до 2005г). У четвертому кварталi середньомiсячна зарплата одного працiвника компанiї склала 1034,1 грн. Фонд оплати працi за 2006 року склав 81,4 млн.грн. (124,7% до 2005р.) У звiтному перiодi зарплата виплачена в сумi 68,6 млн.грн, що бiльше виплаченої в 2005р. на 12,8 млн.грн. Заборгованостi по заробiтнiй платi Компанiя не має. ФIНАНСОВИЙ СТАН Рух грошових коштiв Залишок грошових коштiв на 01.01.2006 р. склав 1,01 млн.грн. У звiтному перiодi на рахунки Компанiї надiйшло 615,8 млн.грн. проти 545,2 млн.грн. в 2005р. Витрати склали 615,6 млн.грн. Зробленi повнiстю розрахунки з бюджетом, за енергоресурси, по зобов'язаннях за кредити та вiдсотки, виплачена заробiтна плата. Залишок грошових коштiв на 31.12.2006 р. склав 1,2 млн.грн. (Додаток 1). Додаток 1 Рух грошових коштiв ----------------------------------------------------------------- |Загальний |Питома вага |об'єм млн.грн.|вiд загальн.об'єму ----------------------------------------------------------------- Вхiдний залишок | | на 01.01.2006р. | 1,01 | 0,2 ----------------------------------------------------------------- Надходження грошових коштiв ----------------------------------------------------------------- 1. Надходження грiвнi, усього: | 382,5 | 62,0 Кредити банкiв | 109,0 | 17,7 2. Валютнi надходження, усього:| 233,3 | 37,8 доллари (еквiвалент) | 177,6 | 28,8 Євро (еквiвалент) | 20,8 | 3,4 Рос. Рублi (еквiвалент) | 34,9 | 5,7 ----------------------------------------------------------------- РАЗОМ : | 615,8 | 100,0 ----------------------------------------------------------------- Витрачання грошових коштiв ----------------------------------------------------------------- 1. Комплектацiя виробництва, | | сировина, матерiали, послуги| 334,9 | 54,4 2. Зарплата | 68,6 | 11,1 3. Платежi до бюджету | 14,0 | 2,3 4. Платежi до внебюджет. фондiв| 28,3 | 4,6 5. Погашення кредитiв | 78,7 | 12,8 6. Погашення вiдсоткiв | 12,8 | 2,1 7. Плата за енергоносiї | 17,5 | 2,8 8. Утримування соц. сфери | 11,4 | 1,9 9. Комерцiйнi витрати, у т.ч. | 15,8 | 2,6 - командировочнi витрати | 5,6 | 0,9 - митниця | 8,6 | 1,4 11. Виконаннi роботи, у т.ч. | 11,5 | 1,9 - ремонт обладнання | 4,5 | 0,7 - транспортнi послуги | 2,6 | 0,4 14. Повернення засобiв | 9,5 | 1,6 15. Придбано основних засобiв | 1,3 | 0,2 16. Iншi витрати | 11,3 | 1,8 ----------------------------------------------------------------- РАЗОМ: | 615,6 | 100,0 ----------------------------------------------------------------- Залишок грошових коштiв | на 31.12.2006р. | 1,2 ----------------------------------------------------------------- Податкова дисциплiна У звiтному перiодi в бюджет i в позабюджетнi фонди сплачено 42,2 млн.грн., що меньше рiвня 2005 року на 2,7 млн.грн. При цьому в бюджет внесено 13,96 млн.грн., з них у мiсцевий бюджет - 11,38 млн.грн. i в державний бюджет - 2,58 млн.грн. У позабюджетнi фонди внесено 28,3 млн.грн., у т.ч. 25,2 млн.грн. у Пенсiйний фонд областi. Крiм того, за результатами року Компанiї вiдшкодовано з бюджету 11,3 млн.грн. за вiдвантажену продукцiю на експорт. Недоїмки по платежах у бюджет i зборам немає. Розшифровка сплати в бюджет по видах податкiв наведена в прикладенiй таблицi (Додаток 2). Додаток 2. Платежi в бюджет i позабюджетнi фонди --------------------------------------------------------------------------------- | Сплачено | Найменування податку |----------------------------------------------------| | 2005 р. | 2006 р. | --------------------------------------------------------------------------------- Мiсцевий бюджет --------------------------------------------------------------------------------- | Нараховано| Сплачено | Нараоховано| Сплачено | | Осн. платiж|Осн. платiж |Осн. платiж |Осн. платiж | --------------------------------------------------------------------------------- Комунальний | 164,70 | 164,70 | 162,20 | 167,50 | --------------------------------------------------------------------------------- Плата за землю | 1 261,50 | 1 257,00 | 1 318,40 | 1 315,10 | --------------------------------------------------------------------------------- Транспортний | 111,10 | 97,10 | 103,20 | 107,60 | --------------------------------------------------------------------------------- Податок з доходу | 7 967,40 | 7 837,60 | 10 114,50 | 9 791,50 | --------------------------------------------------------------------------------- РАЗОМ: | 9 504,00 | 9 356,40 | 11 698,30 | 11 381,70 | --------------------------------------------------------------------------------- Державний бюджет --------------------------------------------------------------------------------- Податок на прибуток | 11,40 | 7 877,20 | 17,90 | 218,30 | --------------------------------------------------------------------------------- Плата за воду | 199,30 | 181,00 | 152,60 | 172,40 | --------------------------------------------------------------------------------- Геологорозвiдка | 21,30 | 22,80 | 40,30 | 36,30 | --------------------------------------------------------------------------------- ЧАЕС | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | --------------------------------------------------------------------------------- Загр. навкол. середовища | 97,70 | 94,70 | 180,80 | 184,00 | --------------------------------------------------------------------------------- Радiочастоти | 0,074| 0,074| 0,10 | 0,10 | --------------------------------------------------------------------------------- Пеня по валютi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --------------------------------------------------------------------------------- Iншi штрафнi санкцiї | 5,50 | 0,70 | 0,30 | 6,60 | --------------------------------------------------------------------------------- РАЗОМ: | 335,30 | 8 224,90 | 392,00 | 617,70 | --------------------------------------------------------------------------------- ПДВ* | -14 998,80 | 0,00 | -1 301,90 | 1 956,00 | --------------------------------------------------------------------------------- УСЬОГО(державний бюджет):| 335,30 | 8 224,90 | 392,00 | 2 573,70 | --------------------------------------------------------------------------------- УСЬОГО(державний бюджет | 9 839,30 | 17 581,30 | 12 090,30 | 13 955,40 | та мiсцевий бюджет) | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- Позабюджетнi платiжи --------------------------------------------------------------------------------- ПФУ | 24 337,30 | 24 428,10 | 25 026,70 | 25 181,60 | --------------------------------------------------------------------------------- Соц-х на вип. безробiття | 1 339,80 | 1 297,90 | 1 358,40 | 1 371,70 | --------------------------------------------------------------------------------- Соц-х 2,44% | 1 719,70 | 1 562,50 | 1 762,70 | 1 710,50 | --------------------------------------------------------------------------------- УСЬОГО (позабюджет) | 27 396,70 | 27 288,50 | 28 147,80 | 28 263,80 | --------------------------------------------------------------------------------- УСЬОГО (позаб.,держ.,мiсц.| 37 236,00 | 44 869,80 | 40 238,10 | 42 219,20 | --------------------------------------------------------------------------------- * 11303,3 вiдшкодовано по ПДВ у 2006 р. Дебiторська й кредиторська заборгованiсть. За станом на 31.12.2006р. дебiторська заборгованiсть становить 54,5 млн.грн., проти 49,5 млн.грн. на 31.12.2005р. Рiст заборгованостi вiдбувся за рахунок збiльшення дебiторської заборгованостi за товари, роботи й послуги (14,1 млн.грн.), збiльшення залишкiв по внутрiшнiх розрахунках (0,8 млн.грн.). Кредиторська заборгованiсть на 31.12.2006р. становить 246,4 млн.грн., проти 273,9 млн.грн. на 31.12.2005р. У звiтному перiодi кредиторська заборгованiсть знижена на 27,5 млн.грн. за рахунок: зниження заборгованостi за товари, роботи й послуги (36,9 млн.грн.), зниження заборгованостi по короткострокових кредитах (18,2 млн.грн.), зменшення авансiв отриманих (12,3 млн.грн.), зменшення розрахункiв по операцiях з пiдприємствами СД (6,1 млн.грн.) Споживання енергоносiїв За 2006 р. на потреби виробництва витраченi 27,4 млн. квт/годин електроенергiї та 8,7 млн. м3 газу. У порiвняннi з 2005р. витрати електроенергiї зросли на 4,5%, а газу на 17,5%. У звiтному перiодi розрахунки з энергогенерирующiми органiзацiями вироблялися вчасно i заборгованостi перед Постачальниками Компанiя не має. За електроенергiю було сплачено 9,7 млн.грн., за газ - 6,7 млн.грн. (див. додаток 3). Додаток 3. Зведенi данi споживання газу та електроенергiї. ----------------------------------------------------------------------------------- № п/п | Найменування | 2005р. | 2006р. | Темп росту | | | | | до 2005р., % | ----------------------------------------------------------------------------------- 1 |Споживання енергоресурсiв:| | | | |Електроенергiя,млн.квт/год| 26,2 | 27,4 | +4,6 | |---------------------------------------------------------------------------- |Газ, млн. м3 | 7,4 | 8,7 | +17,6 | ----------------------------------------------------------------------------------- 2 |Розрахунки з энергогенери-| | | | |руючими органiз.,млн. грн.| | | | | - за електроенергiю, | 9,2 | 9,7 | +5,4 | |---------------------------------------------------------------------------- | - за газ | 4,2 | 6,7 | +59,5 | ----------------------------------------------------------------------------------- 3 |Заборгованiсть, млн.грн. | | | | |- за електроенергiю | 0,48* | 0,85* | +37 | |---------------------------------------------------------------------------- |- за газ | 0,27* | 0,4* | 0,13 | ----------------------------------------------------------------------------------- 4 |Виробництво товарної прод.| | | | |млн. грн. (у дiючiх цiнах)| 434,6 | 416,6 | -4,2 | ----------------------------------------------------------------------------------- 5 |Витрати енергоносiїв на | | | | |1 тис.грн. тов. продукцiї:| | | | |-електроенергiя, квт/год. | 60,3 | 65,8 | +9,1 | |---------------------------------------------------------------------------- |-газ, м3 | 17,1 | 20,9 | +22,2 | ----------------------------------------------------------------------------------- *Строк сплати не наступив Претензiонно - позовна робота Протягом 2006 року суб'єктам хоздеятельности були пред'явленi 169 претензiй на загальну суму 8,0 млн.грн. З яких було визнано й стягнене по 74 претензiям на суму 0,75 млн.грн., вiдмовлено по 37 претензiям, у виробництвi перебуває 58 претензiй на суму 6,1 млн.грн. У виробництвi перебувало 148 позовних заяв на суму 1,1 млн.грн., з яких по 42 позовам стягнена сума 0,8 млн.грн., i перебувають у стадiї розгляду 101 позов на суму 0,1 млн.грн. За цей же перiод до Компанiї було пред'явлено 19 претензiй на суму 5,8 млн.грн., вiдмовлено по 13 претензiям - 5,6 млн.грн., 6 претензiй на суму 0,2 млн.грн. перебувають у стадiї розгляду. До Компанiї було пред'явлено 92 позову на суму 0,8 млн.грн. З них перебувають у виробництвi 57 позовiв на суму 0,11 млн.грн. Таблиця основних показникiв дiяльностi ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" ---------------------------------------------------------------------------- Показники |од.вим. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ---------------------------------------------------------------------------- Виробничi показники ---------------------------------------------------------------------------- Обсяг вироб-| | | | | | | | ництва у |тис.грн.|82644,0| 118355,0|180296,0|404145,0|434633,0|416562,0| дiючих цiнах| | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------- у порiвняних| | | | | | | | цiнах як | | | | | | | | склався |тис.грн.|84644,0| 124114,0|191207,0|400271,0|423054,0|422769,0| ---------------------------------------------------------------------------- Виручка вiд | | | | | | | | реалiзацiї | | | | | | | | (без ПДВ), | | | | | | | | всього: |тис.грн.|89490,2| 110737,0|170331,0|409057,0|395245,0|442174,0| т.ч.по барт.|тис.грн.|22193,6| 10825,0| 16550,0| 3265,0| 12309,6| 12068,7| в обсязi ре-| | | | | | | | алiзацiї | % | 24,8| 9,8| 9,7| 0,8| 3,1| 2,7| ---------------------------------------------------------------------------- Фiнансовi показники ---------------------------------------------------------------------------- Чистий при- | | | | | | | | буток | | | | | | | | (збиток)+/- |тис.грн.|18857,0| -11253,0| -8565,0| 207,0| -478,0|-15771,0| ---------------------------------------------------------------------------- Дебiторська | | | | | | | | заборгован.,| | | | | | | | всього: |тис.грн.|10053,0| 28379,0| 42457,0| 73273,0| 49513,0| 54526,0| в т.ч. прос-| | | | | | | | трочена |тис.грн.| 3114,0| 22382,0| 19433,0| 15835,0| 2302,9| 18276,0| ---------------------------------------------------------------------------- Кредiторська| | | | | | | | заборгован.,| | | | | | | | всього: |тис.грн.|89686,0 |119580,0|148082,0|185433,0|150652,0|246441,0| в т.ч. прос-| | | | | | | | трочена |тис.грн.| 39280,0| 93110,0| 34146,0| 45041,0| 13417,4| 10518,0| ---------------------------------------------------------------------------- Заробiтна плата (з початку року) ---------------------------------------------------------------------------- Фонд оплати | | | | | | | | працi усiх | | | | | | | | працiвникiв |тис.грн.| 22314,2| 29657,3| 36990,5| 54481,0| 65299,1| 81416,0| ---------------------------------------------------------------------------- Заборгован.,| | | | | | | | всього |тис.грн.| 4959,5| 4235,5| 3480,0| 0,0| 0,0| 0,0| з неї-за по-| | | | | | | | переднi роки|тис.грн.| 1353,9| 273,7| 8,5| 0,0| 0,0| 0,0| ---------------------------------------------------------------------------- Облiкова чи-| | | | | | | | сельнiсть | | | | | | | | штатних пра-| | | | | | | | цiвникiв, | | | | | | | | яким своєчас| | | | | | | | но не вип- | | | | | | | | лачена з/пл |тис.грн.| 7164,0| 7355,0| 7252,0| 0,0| 0,0| 0,0| ---------------------------------------------------------------------------- Виплачено у | | | | | | | | звiтному ро-| | | | | | | | цi в рахунок| | | | | | | | погашення | | | | | | | | заборгован. |тис.грн.| 4483,2| 4685,8| 4127,9| 3480,0| 0,0| 0,0| ---------------------------------------------------------------------------- Платежi до бюджету ---------------------------------------------------------------------------- Нараховано, | всього: |тис.грн.| 14928,0| 8262,5| 5091,4| 16626,0| -5159,5| 12090,3| ---------------------------------------------------------------------------- Cплачено, | всього: |тис.грн.| 15125,0| 8082,4| 11572,4| 14039,0| 17581,3| 13955,4| ---------------------------------------------------------------------------- Недоїмка |тис.грн.| 1301,0| 197,0| - | - | - | - | ---------------------------------------------------------------------------- Економiчнi показники ---------------------------------------------------------------------------- Чисельнiсть,| | | | | | | | всього | чол. | 7164 | 7369 | 7386 | 8323 | 8156 | 8166,0| ---------------------------------------------------------------------------- у т.ч. ППП | | 6398 | 6600 | 6905 | 8001 | 7841 | 7853,0| ---------------------------------------------------------------------------- Среднемес. | | | | | | | | зарплата, | | | | | | | | всього |тис.грн.| 259,6| 335,4| 426,7| 583,9| 677,2| 850,5| ---------------------------------------------------------------------------- у т.ч. ППП | | 262,6| 337,5| 431,8| 590,9| 682,2| 972,1| ---------------------------------------------------------------------------- Среднемес. | | | | | | | | виработка на| | | | | | | | 1 працюючого| | | | | | | | ППП |тис.грн.| 1103,0| 1567,0| 2365,0| 4510,6| 4585,0| 4622,0| ---------------------------------------------------------------------------- IНФОРМАЦIЯ О СТУПЕНI ЗАЛЕЖНОСТI РЕЗУЛЬТАТIВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА ВIД СЕЗОНИХ ЗМIН Великий вплив на будинки та спорудження дають атмосфернi опади. Вiдбувається коррозiя металевих конструкцiй, а у залiзнобетоних конструкцiях - коррозiя попередньої напружної арматури, що приводить к змiншенню здатностi конструктiвна у цiлом подальшому зруйнуванню. IНФОРМАЦIЯ, ЩО МОЖЕ БУТИ IСТОТНОЮ ДЛЯ ОЦIНКИ IНВЕСТОРОМ ФIНАНСОВОГО СТАНУ ТА РЕЗУЛЬТАТIВ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА Вiдкрите акцiонерне товариство "Луганськтепловоз" не має фiнансових можливостей (60-80 тис. грн.) для проведення процедури присвоєння кредитного рейтингу. Розпорядженням КМУ України вiд 01.04.04р. №208-р було схвалено Концепцiю створення системи рейтингової оцiнки регiонiв, галузей нацiональної економiки, суб'єктiв господарювання. З метою реалiзацiї зазначеного розпорядження ДКЦПФР, серед iнших було затверджено рiшення вiд 30.03.05р. №155 щодо надання iнформацiї суб'єктами господарювання при реєстрацiї випуску облiгацiй та iнформацiї про їх випуск, а також при наданнi рiчного звiту емiтента щодо рiвня кредитного рейтингу вiдповiдно випуску облiгацiй (або iнформацiї про рiвень кредитного рейтингу вiдповiдного випуску облiгацiй). В зв'язку з тим, що дана концепцiя передбачає рейтингування вiдповiдних випускiв облiгацiй, яких ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" не робило, вважаємо що рейтингування робитись не повинно.

Ознака рейтингового агенства. Уповноважене рейтингове агенство -"1", Міжнародне рейтингове агенство -"2"
0
Найменування рейтингового агенства, яке визначило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту
д/в
Дата визначення рейтингової оцінки емітента
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента визначеної протягом календарного року, що передує поданню звіту
д/в
Ознака рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту. Уповноважене рейтингове агентство - "1", Міжнародне рейтингове агентство - "2"
0
Найменування рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту
д/в
Дата поновлення рейтингової оцінки емітента
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента поновленої протягом календарного року, що передує поданню звіту
д/в