Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року


      КОДИ
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз" Дата 2006-12-31
за ЄДРПОУ 05763797
за КОАТУУ 4410136600
Територія Луганська область за КФВ  
Орган державного управління самостiйне за СПОДУ 7774
за ЗКГНГ 14160
Галузь ЗАЛIЗНИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ за КВЕД 35.20.1
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЛОКОМОТИВIВ Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2006 р.
 
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За попередній період
Над-ходження Видаток Над-ходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 0 9256 5871 0
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 020 12044 X 10943 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030 1152 0 661 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 0 101 0 1876
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 16263 2065 14599 17276
Витрати на сплату відсотків 060 11846 X 10712 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 29883 0 23634 0
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів 080 19008 0 0 35376
витрат майбутніх періодів 090 279 0 0 387
Збільшення (зменшення):          
поточних зобов'язань 100 0 59755 0 3286
доходів майбутніх періодів 110 0 1 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 0 10586 0 15415
Сплачені:          
відсотки 130 X 12707 X 10445
податки на прибуток 140 X 218 X 7870
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 0 23511 0 33730
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 282 0 173
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 0 23793 0 33903
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
фінансових інвестицій 180 0 X 0 X
необоротних активів 190 444 X 372 X
майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:          
відсотки 210 0 X 0 X
дивіденди 220 0 X 0 X
Інші надходження 230 0 X 0 X
Придбання:          
фінансових інвестицій 240 X 0 X 0
необоротних активів 250 X 880 X 1967
майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 2629 X 330
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 3065 0 1925
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 3065 0 1925
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X
Отримані позики 320 101000 X 108566 X
Інші надходження 330 730 X 777 X
Погашення позик 340 X 74825 X 78059
Сплачені дивіденди 350 X 6 X 56
Інші платежі 360 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 26899 0 31228 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 26899 0 31228 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 41 0 0 4600
Залишок коштів на початок року 410 1009 X 3733 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 101 0 1876 0
Залишок коштів на кінець року 430 1151 X 1009 X

Примітки: Згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 4 iнформацiя про рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi подається з використанням непрямого методу. Непрямий метод предбачає визначення суми чистого надходження (видатку) у результатi операцiйної дiяльностi послiдовним коригуванням показника прибутку (збитку) вiд звiчайної дiяльностi до оподаткування (ст.12 роздiлу "Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi" П(С)БО 4), наведенного у Звiтi про фiнансовi результати . Отже, збиток (прибуток) вiд не операцiйної дiяльностi (рядок 050) дорiвнює: графа 3: рядок 160 графа 3 форма №2 = 16263 тис.грн. графа 4: (рядок 110 + рядок 120 + рядок 130) графа 3 форма №2 = 954+1111= 2065 тис.грн. графа 5: рядок 160 графа 4 форма №2 = 14599 тис.грн. графа 6: (рядок 110 + рядок 120 + рядок 130) графа 4 форма №2 = 846+16430=17276 ти.грн. З рядку 080 "зменшення"(збiльшення) оборотних активiв виключено, т.грн.: ------------------------------------------------------------------------ 1) Зменення суми авансiв, не зв'язаних з операцiйною дiяльнiстю:- 53 т.грн.; 2) Вартiсть матерiальних запасiв, використаних на виробництво (покрашення) необоротних активiв:- 3 473 т.грн.; 3) Сума погашення дебiторской заборгованостi необоротними активами:- 210 т.грн.; 4) Оприбуткування запасiв в результатi лiквiдацiї основних засобiв та перевода основних засобiв в оборотнi:- 4 701 т.грн.; 5) Змiни дебiторськой заборгованостi по податку на прибуток:- 200 т.грн.; 6) Змiни заборгованiстi неоперацiйної дiяльностi:- 763 т.грн.; Разом виключено:- 9 400 т.грн. З рядку 100 "Зменшення (збiльшення) поточних зобов'язань" виключено т.грн.: --------------------------------------------------------------------------- 1) Змiни зобов'язань по вiдсоткам за кредити: - 861 т.грн.; 2) Змiни кредиторськой заборгованостi, не зв'язаной з операцiйною дiяльнiстю:994 т.грн.; Разом виключено: 133 т.грн.
 
 
Керівник: Бикадоров Вiктор Петрович
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Подоплєлова Олександра Миколаївна
  (підпис, прізвище, ініціали)