Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року
Одиниця виміру: тис. грн


РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів відкритими акціонерними товариствами
за станом на 2006 р.

Найменування статті Код рядка За даними балансу, на кінець звітного періоду Розрахункові дані, на кінець звітного періоду
1 2 3 4
Нематеріальні активи: залишкова вартість 010 755 755
Незавершене будівництво 020 16516 16516
Основні засоби: залишкова вартість 030 150755 150755
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції 045 6352 6352
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 85 85
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Запаси: виробничі запаси 100 74323 74323
Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0 0
Запаси: незавершене виробництво 120 48667 48667
Запаси: готова продукція 130 36238 36238
Запаси: товари 140 108 108
Векселі одержані 150 285 285
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 27757 27757
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170 6307 6307
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 180 16826 16826
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів 190 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків 200 2298 2298
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1053 1053
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 1005 1005
Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті 240 146 146
Інші оборотні активи 250 4102 4102
Витрати майбутніх періодів : 270 237 237
  0
  0
  0
Активи, усього   393815 393815
Довгострокові кредити банків 440 44440 44440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстроченні податкові зобов'язання 460 10041 10041
Інші довгострокові зобов'язання 470 38259 38259
Короткострокові кредити банків 500 60396 60396
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 25906 25906
Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів 540 47874 47874
Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 550 914 914
Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів 560 0 0
Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування 570 3438 3438
Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати 580 7486 7486
Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками 590 11 11
Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків 600 1739 1739
Інші поточні зобов'язання 610 5937 5937
Усього за розділом ІІ 430 5592 5592
Доходи майбутніх періодів: 630 10 10
  0
  0
  0
Зобов'язання, усього   252043 252043
Розрахункова вартість чистих активів   141772 141772
Статутний капітал 300 54796 54796
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал : 370 0 0
  0
  0
  0
Скоригований статутний капітал   54796 54796

Примітки: Станом на 31.12.2006 р. активи на пiдприємствi складають 393815 тис. грн., та зобов'язання складають 252043 тис. грн. Вартiсть чистих активiв складає 141772 тис. грн., що на 86976 тис. грн. бiльше статутного капiталу. Вартiсть чистих активiв складає 141772 тис. грн., що на 86976 тис. грн. бiльше скоригованного капiталу.
Висновок: Розрахункова вартiсть чистих активiв складає 141772 тис. грн., це вiдповiдає вимогам ст. 155 п.3 Цивiльного Кодексу України. Величина статутного капиталу вiдповiдає величинi статутному капiталу розрахованому на кiнець року.
 
 
Керівник: Бикадоров Вiктор Петрович
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Подоплєлова Олександра Миколаївна
  (підпис, прізвище, ініціали)