Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

Голова Правлiння       Бикадоров Вiктор Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата 2007-04-04  


Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ Начальник вiддiлу корпоративного управлiння
Прізвище, ім'я, по батькові Болдарь Олег Григорович
Міжміський код, телефон, факс (0642) 58-42-09
E-mail okultz@ukr.net

Річний звіт відкритого акціонерного товариства (ВАТ)
 

Складено на 2006-12-31  
  (дата)  

Емітент Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"

  Звіт прийнято:        
    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

Дата прийняття
попереднього звіту
  Дата прийняття звіту  
Попередній звіт
зареєстровано за номером
  Реєстраційний номер  
    Примітки