Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року


Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента
Повне найменуванняВiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
Скорочене найменуванняВАТ "ХК "Луганськтепловоз"
Організаційно-правова формаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ05763797
Код території за КОАТУУ4410136600
Територія (область)Луганська область
РайонЖовтневий
Поштовий індекс91005
Населений пунктм. Луганськ
Вулиця, будинокФрунзе, 107
Міжміський код та телефон(0642) 58-42-09
Факс58-42-09
E-mailokultz@ukr.net
WWW-адресаlugansk@teplovoz.com

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтвасерiя А00 № 323260
Дата видачі2003-06-18
Орган, що видав свідоцтвоВиконавчий комiтет Луганської мiської ради
Зареєстрований статутний капітал (грн.)5.47962e+07

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахункомЛФ ВАТ "Укрексiмбанк"
МФО банку304289
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахункомЛФ ВАТ "Укрексiмбанк"
МФО банку304289

Основні види діяльності
Код за ЗКГНГВид діяльності
14160ВИРОБНИЦТВО ЛОКОМОТИВIВ
51510ДIЯЛЬНIСТЬ АВТОМОБIЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
95300ДОСЛIДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В ГАЛУЗI ПРИРОДНИЧИХ ТА ТЕХНIЧНИХ НАУК

Код за КВЕДВид діяльності
35.20.1ВИРОБНИЦТВО ЛОКОМОТИВIВ
60.24.1ДIЯЛЬНIСТЬ АВТОМОБIЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
73.10.0ДОСЛIДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В ГАЛУЗI ПРИРОДНИЧИХ ТА ТЕХНIЧНИХ НАУК

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента
Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб37
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%)95.95
Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб5827
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%)4.05
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)0
у тому числі:
  - сертифікатів акцій0
  - сертифікатів облігацій0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)12035
у тому числі:
  - сертифікатів акцій12035
  - сертифікатів облігацій0

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)7953
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)34
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)3173
Фонд оплати праці — всього (тис.грн.)81416

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента
Найменування друкованного органуIнформацiйне агенство ТОВ ВКФ "Iнсервiзавто": сайт www.-e-plus.com.ua
Передплатний індексне має
Тираж0
Дата публікації звіту2006-05-31

Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ)
Вид загальних зборівчерговіпозачергові
x
Місце проведення91000, м. Луганськ, вул. Пушкина, 2
Дата проведення2006-04-21
Кворум зборів (%)82.15
Питання порядку денного:Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї компанiї за 2005 рiк; Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi компанiї, включаючи дочiрнi пiдприємства, за 2005 рiк за звiтом правлiння та висновками Ревiзiйної комiсiї; Звiт наглядової ради компанiї про роботу за 2005 рiк; Затвердження порядку розподiлу прибутку компанiї i iї дочiрнiх пiдприємств за 2005 рiк; Затвердження нормативiв розподiлу прибутку компанiї та її дочiрнiх пiдприємств на 2006 рiк; Про внесення змiн до Статуту компанiї та Статутiв її дочiрнiх пiдприємств; Про внесення змiн до внутрiшнiх документiв Компанiї; Про продовження повноважень Голови правлiння - генерального директора компанiї; Змiни у складi Наглядової ради компанiї; Про погодження договорiв застави.

Інформація про дивіденди
Дата обліку для виплати дивідендів за звітний період
Дата початку виплати дивідендів за звітний період
Дата закінчення виплати дивідендів за звітний період
Сума нарахованих дивідендів, грн.; за звітний період0
Сума нарахованих дивідендів, грн.; за період попередній звітному0
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.; за звітний період0
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.; за період попередній звітному0
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.; за звітний період0
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.; за період попередній звітному0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.; за звітний період0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.; за період попередній звітному0

Примітки: Загальнi збори акцiонерiв компанiї, якi вiдбулися 21.04.2006 року, прийняли рiшення дивiденди не виплачувати у зв'язку вiдсутнiстю прибутку за 2005 рiк.