Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року


      КОДИ
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз" Дата 2006-12-31
за ЄДРПОУ 05763797
за КОАТУУ 4410136600
Територія Луганська область за КФВ  
Орган державного управління самостiйне за СПОДУ 7774
за ЗКГНГ 14160
Галузь ЗАЛIЗНИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ за КВЕД 35.20.1
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЛОКОМОТИВIВ Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2006 р.
 
Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподі-
лений прибуток
Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок
на початок
року
010 54796 0 0 158145 10 -57916 0 0 155035
Коригування:                    
Зміна
облікової
політики
020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення
помилок
030 0 0 0 0 0 -914 0 0 -914
Інші зміни 040 0 0 0 5036 0 0 0 0 5036
Скоригований
залишок на
початок року
050 54796 0 0 163181 10 -58830 0 0 159157
Переоцінка
активів:
                   
Дооцінка
основних
засобів
060 0 0 0 -15994 0 17358 0 0 1364
Уцінка
основних
засобів
070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка
незавершеного
будівництва
080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка
незавершеного
будівництва
090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка
нематеріальних
активів
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка
нематеріальних
активів
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий
прибуток
(збиток)
за звітний
період
130 0 0 0 0 0 -15771 0 0 -15771
Розподіл
прибутку:
                   
Виплати
власникам
(дивіденди)
140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування
прибутку до
статутного
капіталу
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування
до резервного
капіталу
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески
учасників:
                   
Внески
до капіталу
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення
заборгованості
з капіталу
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення
капіталу:
                   
Викуп
акцій
(часток)
210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж
викуплених
акцій (часток)
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання
викуплених
акцій (часток)
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення
частки
в капіталі
240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення
номінальної
вартості
акцій
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші
зміни в
капіталі:
                   
Списання
невідшкодованих
збитків
260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно
отримані
активи
270 0 0 0 174 0 0 0 0 174
280 0 0 0 -3152 0 0 0 0 -3152
Разом
змін в
капіталі
290 0 0 0 -18972 0 1587 0 0 -17385
Залишок
на кінець
року
300 54796 0 0 144209 10 -57243 0 0 141772


Примітки: Розшифровка рядку 280 графи 6 "Iнший додатковий капiтал", т.грн. 1) Передача об'єктiв основних засобiв в комунальну власнiсть - 2 448 т.грн.; 2) Сума нарахованого зносу по майну, який не увiйшов в уставний фонд та безкоштовно одержаному майну - 704 т.грн. Разом: - 3 152 т.грн. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК МИНУЛИХ РОКIВ У фiнансової звiтностi компанiї зроблене виправлення помилок минулих рокiв, виявлених у звiтному перiодi в сумi - 914 тис.грн. Виправлення помилок минулих рокiв вироблялося вiдповiдно до Положення (стандарта) бухгалтерського облiку 6 "Виправлення помилок i виправлення у фiнансових звiтах", затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 137 вiд 28.05.1999 р. IНШI ЗМIНИ В рядку "Iншi змiни" вiдображена сума дооцiнки житлового фонду станом на 01.01.2006р.
 
 
Керівник: Бикадоров Вiктор Петрович
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Подоплєлова Олександра Миколаївна
  (підпис, прізвище, ініціали)