Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз"
код за ЄДРПОУ 05763797
2006 рік, на кінець року


Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку X 104836 X X
у тому числі:        
610620(ЛФ "Укрексiмбанк") 2006-07-28 44440 11.5 2008-06-30
Примітки:
 
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:        
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
не має 0 0
Примітки:
 
За векселями (всього) X 0 X X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
не має 0 X
Примітки:
Податкові зобов'язання X 10955 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 130650 X X
Усього зобов'язань X 246441 X X
Примітки: О С Н О В Н Е В И Р О Б Н И Ц Т В О У 2006 Р О Ц I Р О З М I Щ А Л О С Ь : ЧАВУНОЛИВАРНИЙ ЦЕХ - виробництво чавунних виливок; ЗАГОТОВЕЛЬНО-ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ЦЕХ - виробництво кузовiв, кабiн, металевих конструкцiй вагонiв,тепловозiв, електро-поїздiв, порiзка труб, листового прокату та пруткiв, штампування холодне листове; ТЕПЛОВОЗОРАМНИЙ ЦЕХ - виробництво головних рам та рам вiзкiв усiх виробiв, поворотних кругiв, металевих конструкцiй вагонiв; ЦЕХ ХОЛОДНОГО ШТАМПУВАННЯ - виробництво секцiй радiаторiв, резервуарiв, теплообмiнникiв, пiдiгрiвникiв, каркасiв сидiння; МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИЙ ЦЕХ - виробництво вiзкiв, колiсних пар, повiдцiв, вимiрникiв швидкостi; РЕДУКТОРНИЙ ЦЕХ - виробництво редукторiв, мотор-вентеляторiв, сервоприводiв, сидiння; ЦЕХ ЗАГАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ - виробництво, модернизацiя торцевих блокiв, поперечних стiнок, дверних модулiв, виготовлення крiплення та куляст-конусних з`єднань; ВКЦ "IНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО" - виробництво гальмових цилiндрiв, виготовлення оснастки та iнструменту; IВЦ "ПОЛIМЕР" - виробництво деталей з склопластикiв, гуми, та полiмерних матерiалiв; ТЕПЛОВОЗО-ЗБИРАЛЬНИЙ ЦЕХ, ВИПРОБУВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНИЙ ЦЕХ - складання тепловозiв, вагонiв дизель- i електропоїздiв, консервування, пакування та вiдправлення запасних частин, фарбування вiзкiв. Реостатнi та обкачувальнi випробування тепловозiв, вагонiв дизель- i електропоїздiв; ЦЕХ "ЗАХИСНИХ ПОКРИТТIВ" - фарбування тепловозiв, вагонiв дизель- i електропоїздiв, гальваничне та хiмiчне покриття, полiровка вузлiв та деталей, порошковi полiмернi покриття вузлiв та деталей; ДОЧIРНI ПIДПРИЄМСТВА: 1. " Трансмашiнвест" - виробництво гальмової арматури, корпусiв букс. 2. " Точлiт" - точне литво усiх виробiв. 3. " Кольорлiт" - кольорове литво, термiчна обробка усiх виробiв. 4. "Восток"- пiдприємство по виробництву металевих виробiв i нестандартизованого обладнання. 5. "Контакт" створено з метою пiдвiщення ефективностi окремих напрямкiв господарстької дiяльностi компанiї, задоволення потреб зовнiшнього ринку в товарах (роботах, послуг) та реалiзацiї на основi отриманого прибутку iнтересiв компанiї, а також економiчних та соцiальних iнтересiв трудового колективу. 6. "Машинобудiвник" створено з метою виробництва та ремонту сiльскогосподарських машин. ВИРОБНИЦТВО продукцiї здiйснюється за допомогою технологiчних операцiй 1. Чавунне литво; 2. Холодне штампування; 3. Рiзання листового металу; 4. Зварювання; 5. Механiчна обробка; 6. Вузлове збирання; 7. Виробництво неметалевих виробiв; 8. Термiчна обробка; 9. Гальванiчнi покриття; 10. Електромонтаж; 11. Загальне збирання 12. Реостатне та обкачувальнi випробування; 13. Фарбування. Компанiя має унiкальне обладнання та технологiю з виробництва рухомого складу залiзничного транспорту, колiсних пар, тягових передач локомотивiв, зварних конструкцiй(головних рам, рам вiзкiв, кузовiв), гальмового обладнання, теплообмiнникiв, секцiй радiаторiв, редукторiв. Знос металообробного обладнання складає - 89,23 %. ДОВIДКА ПРО ВIКОВИЙ СКЛАД ОБЛАДНАННЯ ПО ВАТ "ХК "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ" -------------------------------------------------------------------------------- |НАЯВНIСТЬ| В ТОМУ ЧИСЛI | |ВСЬОГО |------------------------------------------------- |ОДИНИЦЬ | ДО 5 РОКIВ|5-10 РОКIВ|10-20 РОКIВ|ПОНАД 20 РОКIВ | | ед. | ед. | ед. | ед. -------------------------------------------------------------------------------- МЕТАЛОРIЖУЧЕ | 1915 | - | 7 | 260 | 1648 -------------------------------------------------------------------------------- КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВЕ | 372 | - | 2 | 55 | 315 -------------------------------------------------------------------------------- ЛИВАРНЕ | 46 | 2 | - | 12 | 32 -------------------------------------------------------------------------------- ЗВАРЮВАЛЬНЕ | 862 | 191 | 80 | 493 | 98 -------------------------------------------------------------------------------- ПIДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ| 793 | 6 | 4 | 223 | 560 -------------------------------------------------------------------------------- ДЕРЕВООБРОБНЕ | 75 | - | 1 | 15 | 59 -------------------------------------------------------------------------------- ЕНЕРГЕТИЧНЕ | 3099 | 201 | 300 | 640 | 1958 -------------------------------------------------------------------------------- АВТОМОБIЛЬНИЙ | 122 | 13 | 2 | 59 | 48 -------------------------------------------------------------------------------- БУДИНКИ ТА СПОРУДИ | 298 | 7 | 7 | 32 | 252 -------------------------------------------------------------------------------- АВТОМАТИЧНI ЛIНIЇ | 3 | - | - | 1 | 2 МЕХ.ОБР. | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- ДОПОМIЖНЕ ПРЕСОВЕ | 41 | 4 | 2 | 29 | 6 -------------------------------------------------------------------------------- IНШЕ | 268 | 5 | 13 | 51 | 199 -------------------------------------------------------------------------------- ВСЬОГО | 7894 | 429 | 418 | 1870 | 5177 --------------------------------------------------------------------------------- Як вказують даннi таблицi 91,2% обладнання експлуатується у виробництвi понад 10 рокiв. Використання у виробництвi такого обладнання не завжди вiдповiдає сучасним технологiчним вимогам та призводить до збiльшення поточних витрат на пiдтримку його працездатностi. Вiдсутнiсть коштiв на технiчне переобладнання устаткування компенсується проведенням капiтально-вiдбудових ремонтiв. В звiтному роцi було вiдновлено 12 одиниць обладнання. Використання виробничiх потужностей склало 14,3 %.
Кредити банку X 104836 X X
у тому числі:        
6106К6 (ЛФ "Укрексiмбанк") 2006-03-13 20200 12.608 2007-09-28
Примітки:
 
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:        
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
не має 0 0
Примітки:
 
За векселями (всього) X 0 X X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
не має 0 X
Примітки:
Податкові зобов'язання X 10955 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 130650 X X
Усього зобов'язань X 246441 X X
Примітки: О С Н О В Н Е В И Р О Б Н И Ц Т В О У 2006 Р О Ц I Р О З М I Щ А Л О С Ь : ЧАВУНОЛИВАРНИЙ ЦЕХ - виробництво чавунних виливок; ЗАГОТОВЕЛЬНО-ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ЦЕХ - виробництво кузовiв, кабiн, металевих конструкцiй вагонiв,тепловозiв, електро-поїздiв, порiзка труб, листового прокату та пруткiв, штампування холодне листове; ТЕПЛОВОЗОРАМНИЙ ЦЕХ - виробництво головних рам та рам вiзкiв усiх виробiв, поворотних кругiв, металевих конструкцiй вагонiв; ЦЕХ ХОЛОДНОГО ШТАМПУВАННЯ - виробництво секцiй радiаторiв, резервуарiв, теплообмiнникiв, пiдiгрiвникiв, каркасiв сидiння; МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИЙ ЦЕХ - виробництво вiзкiв, колiсних пар, повiдцiв, вимiрникiв швидкостi; РЕДУКТОРНИЙ ЦЕХ - виробництво редукторiв, мотор-вентеляторiв, сервоприводiв, сидiння; ЦЕХ ЗАГАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ - виробництво, модернизацiя торцевих блокiв, поперечних стiнок, дверних модулiв, виготовлення крiплення та куляст-конусних з`єднань; ВКЦ "IНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО" - виробництво гальмових цилiндрiв, виготовлення оснастки та iнструменту; IВЦ "ПОЛIМЕР" - виробництво деталей з склопластикiв, гуми, та полiмерних матерiалiв; ТЕПЛОВОЗО-ЗБИРАЛЬНИЙ ЦЕХ, ВИПРОБУВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНИЙ ЦЕХ - складання тепловозiв, вагонiв дизель- i електропоїздiв, консервування, пакування та вiдправлення запасних частин, фарбування вiзкiв. Реостатнi та обкачувальнi випробування тепловозiв, вагонiв дизель- i електропоїздiв; ЦЕХ "ЗАХИСНИХ ПОКРИТТIВ" - фарбування тепловозiв, вагонiв дизель- i електропоїздiв, гальваничне та хiмiчне покриття, полiровка вузлiв та деталей, порошковi полiмернi покриття вузлiв та деталей; ДОЧIРНI ПIДПРИЄМСТВА: 1. " Трансмашiнвест" - виробництво гальмової арматури, корпусiв букс. 2. " Точлiт" - точне литво усiх виробiв. 3. " Кольорлiт" - кольорове литво, термiчна обробка усiх виробiв. 4. "Восток"- пiдприємство по виробництву металевих виробiв i нестандартизованого обладнання. 5. "Контакт" створено з метою пiдвiщення ефективностi окремих напрямкiв господарстької дiяльностi компанiї, задоволення потреб зовнiшнього ринку в товарах (роботах, послуг) та реалiзацiї на основi отриманого прибутку iнтересiв компанiї, а також економiчних та соцiальних iнтересiв трудового колективу. 6. "Машинобудiвник" створено з метою виробництва та ремонту сiльскогосподарських машин. ВИРОБНИЦТВО продукцiї здiйснюється за допомогою технологiчних операцiй 1. Чавунне литво; 2. Холодне штампування; 3. Рiзання листового металу; 4. Зварювання; 5. Механiчна обробка; 6. Вузлове збирання; 7. Виробництво неметалевих виробiв; 8. Термiчна обробка; 9. Гальванiчнi покриття; 10. Електромонтаж; 11. Загальне збирання 12. Реостатне та обкачувальнi випробування; 13. Фарбування. Компанiя має унiкальне обладнання та технологiю з виробництва рухомого складу залiзничного транспорту, колiсних пар, тягових передач локомотивiв, зварних конструкцiй(головних рам, рам вiзкiв, кузовiв), гальмового обладнання, теплообмiнникiв, секцiй радiаторiв, редукторiв. Знос металообробного обладнання складає - 89,23 %. ДОВIДКА ПРО ВIКОВИЙ СКЛАД ОБЛАДНАННЯ ПО ВАТ "ХК "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ" -------------------------------------------------------------------------------- |НАЯВНIСТЬ| В ТОМУ ЧИСЛI | |ВСЬОГО |------------------------------------------------- |ОДИНИЦЬ | ДО 5 РОКIВ|5-10 РОКIВ|10-20 РОКIВ|ПОНАД 20 РОКIВ | | ед. | ед. | ед. | ед. -------------------------------------------------------------------------------- МЕТАЛОРIЖУЧЕ | 1915 | - | 7 | 260 | 1648 -------------------------------------------------------------------------------- КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВЕ | 372 | - | 2 | 55 | 315 -------------------------------------------------------------------------------- ЛИВАРНЕ | 46 | 2 | - | 12 | 32 -------------------------------------------------------------------------------- ЗВАРЮВАЛЬНЕ | 862 | 191 | 80 | 493 | 98 -------------------------------------------------------------------------------- ПIДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ| 793 | 6 | 4 | 223 | 560 -------------------------------------------------------------------------------- ДЕРЕВООБРОБНЕ | 75 | - | 1 | 15 | 59 -------------------------------------------------------------------------------- ЕНЕРГЕТИЧНЕ | 3099 | 201 | 300 | 640 | 1958 -------------------------------------------------------------------------------- АВТОМОБIЛЬНИЙ | 122 | 13 | 2 | 59 | 48 -------------------------------------------------------------------------------- БУДИНКИ ТА СПОРУДИ | 298 | 7 | 7 | 32 | 252 -------------------------------------------------------------------------------- АВТОМАТИЧНI ЛIНIЇ | 3 | - | - | 1 | 2 МЕХ.ОБР. | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- ДОПОМIЖНЕ ПРЕСОВЕ | 41 | 4 | 2 | 29 | 6 -------------------------------------------------------------------------------- IНШЕ | 268 | 5 | 13 | 51 | 199 -------------------------------------------------------------------------------- ВСЬОГО | 7894 | 429 | 418 | 1870 | 5177 --------------------------------------------------------------------------------- Як вказують даннi таблицi 91,2% обладнання експлуатується у виробництвi понад 10 рокiв. Використання у виробництвi такого обладнання не завжди вiдповiдає сучасним технологiчним вимогам та призводить до збiльшення поточних витрат на пiдтримку його працездатностi. Вiдсутнiсть коштiв на технiчне переобладнання устаткування компенсується проведенням капiтально-вiдбудових ремонтiв. В звiтному роцi було вiдновлено 12 одиниць обладнання. Використання виробничiх потужностей склало 14,3 %.
Кредити банку X 104836 X X
у тому числі:        
6106V11 (ЛФ "Укрексiмбанк") 2006-07-28 3836 18 2007-06-28
Примітки:
 
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:        
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
не має 0 0
Примітки:
 
За векселями (всього) X 0 X X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
не має 0 X
Примітки:
Податкові зобов'язання X 10955 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 130650 X X
Усього зобов'язань X 246441 X X
Примітки: О С Н О В Н Е В И Р О Б Н И Ц Т В О У 2006 Р О Ц I Р О З М I Щ А Л О С Ь : ЧАВУНОЛИВАРНИЙ ЦЕХ - виробництво чавунних виливок; ЗАГОТОВЕЛЬНО-ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ЦЕХ - виробництво кузовiв, кабiн, металевих конструкцiй вагонiв,тепловозiв, електро-поїздiв, порiзка труб, листового прокату та пруткiв, штампування холодне листове; ТЕПЛОВОЗОРАМНИЙ ЦЕХ - виробництво головних рам та рам вiзкiв усiх виробiв, поворотних кругiв, металевих конструкцiй вагонiв; ЦЕХ ХОЛОДНОГО ШТАМПУВАННЯ - виробництво секцiй радiаторiв, резервуарiв, теплообмiнникiв, пiдiгрiвникiв, каркасiв сидiння; МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИЙ ЦЕХ - виробництво вiзкiв, колiсних пар, повiдцiв, вимiрникiв швидкостi; РЕДУКТОРНИЙ ЦЕХ - виробництво редукторiв, мотор-вентеляторiв, сервоприводiв, сидiння; ЦЕХ ЗАГАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ - виробництво, модернизацiя торцевих блокiв, поперечних стiнок, дверних модулiв, виготовлення крiплення та куляст-конусних з`єднань; ВКЦ "IНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО" - виробництво гальмових цилiндрiв, виготовлення оснастки та iнструменту; IВЦ "ПОЛIМЕР" - виробництво деталей з склопластикiв, гуми, та полiмерних матерiалiв; ТЕПЛОВОЗО-ЗБИРАЛЬНИЙ ЦЕХ, ВИПРОБУВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНИЙ ЦЕХ - складання тепловозiв, вагонiв дизель- i електропоїздiв, консервування, пакування та вiдправлення запасних частин, фарбування вiзкiв. Реостатнi та обкачувальнi випробування тепловозiв, вагонiв дизель- i електропоїздiв; ЦЕХ "ЗАХИСНИХ ПОКРИТТIВ" - фарбування тепловозiв, вагонiв дизель- i електропоїздiв, гальваничне та хiмiчне покриття, полiровка вузлiв та деталей, порошковi полiмернi покриття вузлiв та деталей; ДОЧIРНI ПIДПРИЄМСТВА: 1. " Трансмашiнвест" - виробництво гальмової арматури, корпусiв букс. 2. " Точлiт" - точне литво усiх виробiв. 3. " Кольорлiт" - кольорове литво, термiчна обробка усiх виробiв. 4. "Восток"- пiдприємство по виробництву металевих виробiв i нестандартизованого обладнання. 5. "Контакт" створено з метою пiдвiщення ефективностi окремих напрямкiв господарстької дiяльностi компанiї, задоволення потреб зовнiшнього ринку в товарах (роботах, послуг) та реалiзацiї на основi отриманого прибутку iнтересiв компанiї, а також економiчних та соцiальних iнтересiв трудового колективу. 6. "Машинобудiвник" створено з метою виробництва та ремонту сiльскогосподарських машин. ВИРОБНИЦТВО продукцiї здiйснюється за допомогою технологiчних операцiй 1. Чавунне литво; 2. Холодне штампування; 3. Рiзання листового металу; 4. Зварювання; 5. Механiчна обробка; 6. Вузлове збирання; 7. Виробництво неметалевих виробiв; 8. Термiчна обробка; 9. Гальванiчнi покриття; 10. Електромонтаж; 11. Загальне збирання 12. Реостатне та обкачувальнi випробування; 13. Фарбування. Компанiя має унiкальне обладнання та технологiю з виробництва рухомого складу залiзничного транспорту, колiсних пар, тягових передач локомотивiв, зварних конструкцiй(головних рам, рам вiзкiв, кузовiв), гальмового обладнання, теплообмiнникiв, секцiй радiаторiв, редукторiв. Знос металообробного обладнання складає - 89,23 %. ДОВIДКА ПРО ВIКОВИЙ СКЛАД ОБЛАДНАННЯ ПО ВАТ "ХК "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ" -------------------------------------------------------------------------------- |НАЯВНIСТЬ| В ТОМУ ЧИСЛI | |ВСЬОГО |------------------------------------------------- |ОДИНИЦЬ | ДО 5 РОКIВ|5-10 РОКIВ|10-20 РОКIВ|ПОНАД 20 РОКIВ | | ед. | ед. | ед. | ед. -------------------------------------------------------------------------------- МЕТАЛОРIЖУЧЕ | 1915 | - | 7 | 260 | 1648 -------------------------------------------------------------------------------- КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВЕ | 372 | - | 2 | 55 | 315 -------------------------------------------------------------------------------- ЛИВАРНЕ | 46 | 2 | - | 12 | 32 -------------------------------------------------------------------------------- ЗВАРЮВАЛЬНЕ | 862 | 191 | 80 | 493 | 98 -------------------------------------------------------------------------------- ПIДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ| 793 | 6 | 4 | 223 | 560 -------------------------------------------------------------------------------- ДЕРЕВООБРОБНЕ | 75 | - | 1 | 15 | 59 -------------------------------------------------------------------------------- ЕНЕРГЕТИЧНЕ | 3099 | 201 | 300 | 640 | 1958 -------------------------------------------------------------------------------- АВТОМОБIЛЬНИЙ | 122 | 13 | 2 | 59 | 48 -------------------------------------------------------------------------------- БУДИНКИ ТА СПОРУДИ | 298 | 7 | 7 | 32 | 252 -------------------------------------------------------------------------------- АВТОМАТИЧНI ЛIНIЇ | 3 | - | - | 1 | 2 МЕХ.ОБР. | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- ДОПОМIЖНЕ ПРЕСОВЕ | 41 | 4 | 2 | 29 | 6 -------------------------------------------------------------------------------- IНШЕ | 268 | 5 | 13 | 51 | 199 -------------------------------------------------------------------------------- ВСЬОГО | 7894 | 429 | 418 | 1870 | 5177 --------------------------------------------------------------------------------- Як вказують даннi таблицi 91,2% обладнання експлуатується у виробництвi понад 10 рокiв. Використання у виробництвi такого обладнання не завжди вiдповiдає сучасним технологiчним вимогам та призводить до збiльшення поточних витрат на пiдтримку його працездатностi. Вiдсутнiсть коштiв на технiчне переобладнання устаткування компенсується проведенням капiтально-вiдбудових ремонтiв. В звiтному роцi було вiдновлено 12 одиниць обладнання. Використання виробничiх потужностей склало 14,3 %.
Кредити банку X 104836 X X
у тому числі:        
73-МВ-06 (ЗАТ Альфа Банк) 2006-05-17 30300 11.75 2007-05-17
Примітки:
 
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:        
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
не має 0 0
Примітки:
 
За векселями (всього) X 0 X X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
не має 0 X
Примітки:
Податкові зобов'язання X 10955 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 130650 X X
Усього зобов'язань X 246441 X X
Примітки: О С Н О В Н Е В И Р О Б Н И Ц Т В О У 2006 Р О Ц I Р О З М I Щ А Л О С Ь : ЧАВУНОЛИВАРНИЙ ЦЕХ - виробництво чавунних виливок; ЗАГОТОВЕЛЬНО-ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ЦЕХ - виробництво кузовiв, кабiн, металевих конструкцiй вагонiв,тепловозiв, електро-поїздiв, порiзка труб, листового прокату та пруткiв, штампування холодне листове; ТЕПЛОВОЗОРАМНИЙ ЦЕХ - виробництво головних рам та рам вiзкiв усiх виробiв, поворотних кругiв, металевих конструкцiй вагонiв; ЦЕХ ХОЛОДНОГО ШТАМПУВАННЯ - виробництво секцiй радiаторiв, резервуарiв, теплообмiнникiв, пiдiгрiвникiв, каркасiв сидiння; МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИЙ ЦЕХ - виробництво вiзкiв, колiсних пар, повiдцiв, вимiрникiв швидкостi; РЕДУКТОРНИЙ ЦЕХ - виробництво редукторiв, мотор-вентеляторiв, сервоприводiв, сидiння; ЦЕХ ЗАГАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ - виробництво, модернизацiя торцевих блокiв, поперечних стiнок, дверних модулiв, виготовлення крiплення та куляст-конусних з`єднань; ВКЦ "IНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО" - виробництво гальмових цилiндрiв, виготовлення оснастки та iнструменту; IВЦ "ПОЛIМЕР" - виробництво деталей з склопластикiв, гуми, та полiмерних матерiалiв; ТЕПЛОВОЗО-ЗБИРАЛЬНИЙ ЦЕХ, ВИПРОБУВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНИЙ ЦЕХ - складання тепловозiв, вагонiв дизель- i електропоїздiв, консервування, пакування та вiдправлення запасних частин, фарбування вiзкiв. Реостатнi та обкачувальнi випробування тепловозiв, вагонiв дизель- i електропоїздiв; ЦЕХ "ЗАХИСНИХ ПОКРИТТIВ" - фарбування тепловозiв, вагонiв дизель- i електропоїздiв, гальваничне та хiмiчне покриття, полiровка вузлiв та деталей, порошковi полiмернi покриття вузлiв та деталей; ДОЧIРНI ПIДПРИЄМСТВА: 1. " Трансмашiнвест" - виробництво гальмової арматури, корпусiв букс. 2. " Точлiт" - точне литво усiх виробiв. 3. " Кольорлiт" - кольорове литво, термiчна обробка усiх виробiв. 4. "Восток"- пiдприємство по виробництву металевих виробiв i нестандартизованого обладнання. 5. "Контакт" створено з метою пiдвiщення ефективностi окремих напрямкiв господарстької дiяльностi компанiї, задоволення потреб зовнiшнього ринку в товарах (роботах, послуг) та реалiзацiї на основi отриманого прибутку iнтересiв компанiї, а також економiчних та соцiальних iнтересiв трудового колективу. 6. "Машинобудiвник" створено з метою виробництва та ремонту сiльскогосподарських машин. ВИРОБНИЦТВО продукцiї здiйснюється за допомогою технологiчних операцiй 1. Чавунне литво; 2. Холодне штампування; 3. Рiзання листового металу; 4. Зварювання; 5. Механiчна обробка; 6. Вузлове збирання; 7. Виробництво неметалевих виробiв; 8. Термiчна обробка; 9. Гальванiчнi покриття; 10. Електромонтаж; 11. Загальне збирання 12. Реостатне та обкачувальнi випробування; 13. Фарбування. Компанiя має унiкальне обладнання та технологiю з виробництва рухомого складу залiзничного транспорту, колiсних пар, тягових передач локомотивiв, зварних конструкцiй(головних рам, рам вiзкiв, кузовiв), гальмового обладнання, теплообмiнникiв, секцiй радiаторiв, редукторiв. Знос металообробного обладнання складає - 89,23 %. ДОВIДКА ПРО ВIКОВИЙ СКЛАД ОБЛАДНАННЯ ПО ВАТ "ХК "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ" -------------------------------------------------------------------------------- |НАЯВНIСТЬ| В ТОМУ ЧИСЛI | |ВСЬОГО |------------------------------------------------- |ОДИНИЦЬ | ДО 5 РОКIВ|5-10 РОКIВ|10-20 РОКIВ|ПОНАД 20 РОКIВ | | ед. | ед. | ед. | ед. -------------------------------------------------------------------------------- МЕТАЛОРIЖУЧЕ | 1915 | - | 7 | 260 | 1648 -------------------------------------------------------------------------------- КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВЕ | 372 | - | 2 | 55 | 315 -------------------------------------------------------------------------------- ЛИВАРНЕ | 46 | 2 | - | 12 | 32 -------------------------------------------------------------------------------- ЗВАРЮВАЛЬНЕ | 862 | 191 | 80 | 493 | 98 -------------------------------------------------------------------------------- ПIДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ| 793 | 6 | 4 | 223 | 560 -------------------------------------------------------------------------------- ДЕРЕВООБРОБНЕ | 75 | - | 1 | 15 | 59 -------------------------------------------------------------------------------- ЕНЕРГЕТИЧНЕ | 3099 | 201 | 300 | 640 | 1958 -------------------------------------------------------------------------------- АВТОМОБIЛЬНИЙ | 122 | 13 | 2 | 59 | 48 -------------------------------------------------------------------------------- БУДИНКИ ТА СПОРУДИ | 298 | 7 | 7 | 32 | 252 -------------------------------------------------------------------------------- АВТОМАТИЧНI ЛIНIЇ | 3 | - | - | 1 | 2 МЕХ.ОБР. | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- ДОПОМIЖНЕ ПРЕСОВЕ | 41 | 4 | 2 | 29 | 6 -------------------------------------------------------------------------------- IНШЕ | 268 | 5 | 13 | 51 | 199 -------------------------------------------------------------------------------- ВСЬОГО | 7894 | 429 | 418 | 1870 | 5177 --------------------------------------------------------------------------------- Як вказують даннi таблицi 91,2% обладнання експлуатується у виробництвi понад 10 рокiв. Використання у виробництвi такого обладнання не завжди вiдповiдає сучасним технологiчним вимогам та призводить до збiльшення поточних витрат на пiдтримку його працездатностi. Вiдсутнiсть коштiв на технiчне переобладнання устаткування компенсується проведенням капiтально-вiдбудових ремонтiв. В звiтному роцi було вiдновлено 12 одиниць обладнання. Використання виробничiх потужностей склало 14,3 %.
Кредити банку X 104836 X X
у тому числі:        
6106К20 (ЛФ "Укрексiмбанк") 2006-07-28 6060 11.5 2008-06-30
Примітки:
 
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:        
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
не має 0 0
Примітки:
 
За векселями (всього) X 0 X X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
не має 0 X
Примітки:
Податкові зобов'язання X 10955 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 130650 X X
Усього зобов'язань X 246441 X X
Примітки: О С Н О В Н Е В И Р О Б Н И Ц Т В О У 2006 Р О Ц I Р О З М I Щ А Л О С Ь : ЧАВУНОЛИВАРНИЙ ЦЕХ - виробництво чавунних виливок; ЗАГОТОВЕЛЬНО-ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ЦЕХ - виробництво кузовiв, кабiн, металевих конструкцiй вагонiв,тепловозiв, електро-поїздiв, порiзка труб, листового прокату та пруткiв, штампування холодне листове; ТЕПЛОВОЗОРАМНИЙ ЦЕХ - виробництво головних рам та рам вiзкiв усiх виробiв, поворотних кругiв, металевих конструкцiй вагонiв; ЦЕХ ХОЛОДНОГО ШТАМПУВАННЯ - виробництво секцiй радiаторiв, резервуарiв, теплообмiнникiв, пiдiгрiвникiв, каркасiв сидiння; МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИЙ ЦЕХ - виробництво вiзкiв, колiсних пар, повiдцiв, вимiрникiв швидкостi; РЕДУКТОРНИЙ ЦЕХ - виробництво редукторiв, мотор-вентеляторiв, сервоприводiв, сидiння; ЦЕХ ЗАГАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ - виробництво, модернизацiя торцевих блокiв, поперечних стiнок, дверних модулiв, виготовлення крiплення та куляст-конусних з`єднань; ВКЦ "IНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО" - виробництво гальмових цилiндрiв, виготовлення оснастки та iнструменту; IВЦ "ПОЛIМЕР" - виробництво деталей з склопластикiв, гуми, та полiмерних матерiалiв; ТЕПЛОВОЗО-ЗБИРАЛЬНИЙ ЦЕХ, ВИПРОБУВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНИЙ ЦЕХ - складання тепловозiв, вагонiв дизель- i електропоїздiв, консервування, пакування та вiдправлення запасних частин, фарбування вiзкiв. Реостатнi та обкачувальнi випробування тепловозiв, вагонiв дизель- i електропоїздiв; ЦЕХ "ЗАХИСНИХ ПОКРИТТIВ" - фарбування тепловозiв, вагонiв дизель- i електропоїздiв, гальваничне та хiмiчне покриття, полiровка вузлiв та деталей, порошковi полiмернi покриття вузлiв та деталей; ДОЧIРНI ПIДПРИЄМСТВА: 1. " Трансмашiнвест" - виробництво гальмової арматури, корпусiв букс. 2. " Точлiт" - точне литво усiх виробiв. 3. " Кольорлiт" - кольорове литво, термiчна обробка усiх виробiв. 4. "Восток"- пiдприємство по виробництву металевих виробiв i нестандартизованого обладнання. 5. "Контакт" створено з метою пiдвiщення ефективностi окремих напрямкiв господарстької дiяльностi компанiї, задоволення потреб зовнiшнього ринку в товарах (роботах, послуг) та реалiзацiї на основi отриманого прибутку iнтересiв компанiї, а також економiчних та соцiальних iнтересiв трудового колективу. 6. "Машинобудiвник" створено з метою виробництва та ремонту сiльскогосподарських машин. ВИРОБНИЦТВО продукцiї здiйснюється за допомогою технологiчних операцiй 1. Чавунне литво; 2. Холодне штампування; 3. Рiзання листового металу; 4. Зварювання; 5. Механiчна обробка; 6. Вузлове збирання; 7. Виробництво неметалевих виробiв; 8. Термiчна обробка; 9. Гальванiчнi покриття; 10. Електромонтаж; 11. Загальне збирання 12. Реостатне та обкачувальнi випробування; 13. Фарбування. Компанiя має унiкальне обладнання та технологiю з виробництва рухомого складу залiзничного транспорту, колiсних пар, тягових передач локомотивiв, зварних конструкцiй(головних рам, рам вiзкiв, кузовiв), гальмового обладнання, теплообмiнникiв, секцiй радiаторiв, редукторiв. Знос металообробного обладнання складає - 89,23 %. ДОВIДКА ПРО ВIКОВИЙ СКЛАД ОБЛАДНАННЯ ПО ВАТ "ХК "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ" -------------------------------------------------------------------------------- |НАЯВНIСТЬ| В ТОМУ ЧИСЛI | |ВСЬОГО |------------------------------------------------- |ОДИНИЦЬ | ДО 5 РОКIВ|5-10 РОКIВ|10-20 РОКIВ|ПОНАД 20 РОКIВ | | ед. | ед. | ед. | ед. -------------------------------------------------------------------------------- МЕТАЛОРIЖУЧЕ | 1915 | - | 7 | 260 | 1648 -------------------------------------------------------------------------------- КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВЕ | 372 | - | 2 | 55 | 315 -------------------------------------------------------------------------------- ЛИВАРНЕ | 46 | 2 | - | 12 | 32 -------------------------------------------------------------------------------- ЗВАРЮВАЛЬНЕ | 862 | 191 | 80 | 493 | 98 -------------------------------------------------------------------------------- ПIДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ| 793 | 6 | 4 | 223 | 560 -------------------------------------------------------------------------------- ДЕРЕВООБРОБНЕ | 75 | - | 1 | 15 | 59 -------------------------------------------------------------------------------- ЕНЕРГЕТИЧНЕ | 3099 | 201 | 300 | 640 | 1958 -------------------------------------------------------------------------------- АВТОМОБIЛЬНИЙ | 122 | 13 | 2 | 59 | 48 -------------------------------------------------------------------------------- БУДИНКИ ТА СПОРУДИ | 298 | 7 | 7 | 32 | 252 -------------------------------------------------------------------------------- АВТОМАТИЧНI ЛIНIЇ | 3 | - | - | 1 | 2 МЕХ.ОБР. | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- ДОПОМIЖНЕ ПРЕСОВЕ | 41 | 4 | 2 | 29 | 6 -------------------------------------------------------------------------------- IНШЕ | 268 | 5 | 13 | 51 | 199 -------------------------------------------------------------------------------- ВСЬОГО | 7894 | 429 | 418 | 1870 | 5177 --------------------------------------------------------------------------------- Як вказують даннi таблицi 91,2% обладнання експлуатується у виробництвi понад 10 рокiв. Використання у виробництвi такого обладнання не завжди вiдповiдає сучасним технологiчним вимогам та призводить до збiльшення поточних витрат на пiдтримку його працездатностi. Вiдсутнiсть коштiв на технiчне переобладнання устаткування компенсується проведенням капiтально-вiдбудових ремонтiв. В звiтному роцi було вiдновлено 12 одиниць обладнання. Використання виробничiх потужностей склало 14,3 %.