Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї"
код за ЄДРПОУ 31088991
2006 рік, на кінець року


Підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річного балансу та довідки про фінансовий стан
 
Висновок Ми провели аудиторську перевiрку балансу Закритого акцiонерного товариства "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ", що додається станом на 31.12.2006р., а також звiту про фiнансовi результати за 2006р. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть наданої iнформацiї у звiтах несе управлiнський персонал Товариства. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлювання думки, щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки. На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Закритого акцiонерного товариства "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" станом на 31 грудня 2006р., також результати його фiнансової дiяльностi за 2006р., згiдно з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку i вiдповiдають вимогам закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV. Директор Аудиторської фiрми "Сервiс-Аудит" Красiльнiков К.Р.

Інша інформація, яку ЗАТ вважає необхідним додати до звіту
 
Iншi цiннi папери, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались. Акцiї та облiгацiї власної емiсiї Товариством не викупались, вiдсотки не сплачувались. У звiтному перiодi змiни у складi службових осiб емiтента не вiдбувались. Загальними зборами акцiонерiв вiд 26 червня 2006 року до складу органiв управлiння внесено змiни. Держава акцiями Товариства не володiє. Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не виплачувались. Незаповненнi графи Звiту вважати такими, що мають "нульове" значення.