Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї"
код за ЄДРПОУ 31088991
2006 рік, на кінець року


Інформація про загальні збори акціонерів
 
Дата проведення останніх зборів акціонерів 30.04.2007
Вид зборів (чергові/позачергові) Чергові
Місце проведення м.Київ, вул.Московська, 7
Кворум зборів (у відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства) 100
Питання порядку денного 1.Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2006 рiк та перспективи розвитку на 2007 рiк 2. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2006 рiк. 3. Розподiл прибутку за 2006 рiк та план розподiлу прибутку на 2007 рiк. 4. Внесення змiн до Статуту Товариства, та затвердження його нової редакцiї.. 5.Внесення змiн до Статуту Товариства, та затвердження його нової редакцiї. 6.Вiдкликання та призначення директора Товариства. 7.Надання дозволу на продаж акцiй акцiонерами Товариства. 8.Надання згоди на передачу в заставу об'єктiв нерухомостi.
Хто скликав позачергові збори Позачерговi загальнi збори не скликались.
Причина скликання позачергових зборів д/в
Дата обліку для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)
Дата початку виплати дивідендів
Дата закінчення виплати дивідендів
Найменування юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами вiдсутня
Код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами д/в
Сума нарахованих дивідендів, грн.; за звітний період0
Сума нарахованих дивідендів, грн.; за період попередній звітному0
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.; за звітний період0
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.; за період попередній звітному0
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.; за звітний період0
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.; за період попередній звітному0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.; за звітний період0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.; за період попередній звітному0
Примітки Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не виплачувались.