Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї"
код за ЄДРПОУ 31088991
2006 рік, на кінець року


      КОДИ
Підприємство Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї" Дата 2007-01-01 00:00:00
за ЄДРПОУ 31088991
за КОАТУУ 8038200000
Територія м.Київ за КФВ 10
Форма власності приватна за СПОДУ 07794
Орган державного управління самостiйне за ЗКГНГ 13190
за КВЕД 24.66.0
Галузь промисловiсть побутової хiмiї Контрольна сума  
Вид економічної діяльності виробництво хiмiчної продукцiї для виробничих цiлей    
Середньооблікова чисельність 3    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса Україна, 01010 м.Київ, вул.Московська, 7  


БAЛAНС
на 2006-12-31 00:00:00 р.
 
Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 1591.1 7374.2
первісна вартість 031 2541.8 8022.4
знос 032 (950.7) (648.2)
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 1591.1 7374.2
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 0 0
готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 0 43
первісна вартість 161 0 43
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0.6 9.7
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9.5 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 3.7 5.9
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 13.8 58.6
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Баланс 280 1604.9 7432.8

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 342.6 342.6
Додатковий капітал 320 1521.1 7350.9
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -270.9 -292.2
Неоплачений капітал 360 0 0
Усього за розділом I 380 1592.8 7401.3
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 31.5
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з бюджетом 550 8.3 0
зі страхування 570 0 0
з оплати праці 580 3.2 0
Інші поточні зобов'язання 610 0.6 0
Усього за розділом IV 620 12.1 31.5
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1604.9 7432.8


Примітки: Проведений аналiз показникiв фiнансової звiтностi дає можливiсть характеризувати економiчний стан Товариства як негативний
 
 
Керівник: Панасовський Валерiй Вячеславович
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Не передбачено
  (підпис, прізвище, ініціали)