Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Приватне акцiонерне товариство «Астра Люкс» - 19255777

Регулярна інформація за 2012 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2013-10-21 16:00:13
Дата останнього розміщення: 2013-10-21 16:00:13

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про органи управління емітента Переглянути
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Переглянути
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Опис бізнесу Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
Інформація про зобов'язання емітента Переглянути
Річна фінансова звітність підприємства Переглянути
Примітки до річної фінансової звітності Переглянути