Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Приватне акцiонерне товариство "ПРОСТО-страхування" - 24745673

Регулярна інформація за 2012 рік
Кількість розміщень за звітний період: 3
Дата першого розміщення: 2013-04-25 16:41:48
Дата останнього розміщення: 2013-04-26 18:11:54

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Переглянути
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Опис бізнесу Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація про зобов'язання емітента Переглянути
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду Переглянути
Інформація про стан корпоративного управління Переглянути
Звіт про корпоративне управління Переглянути
Річна фінансова звітність підприємства Переглянути
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Переглянути
Інформація щодо аудиторського висновку Переглянути