Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Банкiвська лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiї 23 ( 23-1) 10.01.2002 Нацiональний банк України безстрокова
Опис На право здiйснювати банкiвськi операцiї.
 
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв АВ 362446 12.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 13.10.2012
Опис Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
 
Дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв АВ 362447 12.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 13.10.2012
Опис Дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
 
Брокерська дiяльнiсть АВ 362261 12.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 13.10.2012
Опис Укладення цивiльно-правових договорiв (зокрема договорiв комiсiї, доручення) щодо цiнних паперiв вiд свого iменi (вiд iменi iншої особи), за дорученням i за рахунок iншої особи.
 
Дилерська дiяльнiсть АВ 362262 12.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 13.10.2012
Опис Укладення цивiльно-правових договорiв щодо цiнних паперiв вiд свого iменi та за свiй рахунок з метою перепродажу.
 
Андеррайтинг АВ 362263 12.10.2007 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 13.10.2012
Опис Розмiщення (пiдписка, продаж) цiнних паперiв торговцем цiнними паперами за дорученням, вiд iменi та за рахунок емiтента.
 
Використання, експлуатацiя засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем АВ 230853 08.11.2006 Департамент спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї Служби безпеки України 02.11.2011
Опис Надання послуг в галузi криптографiчного захисту iнформацiї. Ввезення, вивезення засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем. З наданням права провадження робiт по пунктах 1-3 у галузi криптографiчного захисту конфiденцiйної iнформацiї
 
Надання послуг мiсцевого телефонного зв'язку на територiї м.Києва АА 223235 27.09.2002 Державний комiтет зв'язку та iнформатизацiї України 10.08.2008
Опис Послуга зв'язку.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.