Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
27.12.2010 № 1971 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку д/н Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 1 37400000 37400000 100
Опис Попереднє свiдоцтво про випуск акцiй втратило чиннiсть у зв,язку iз змiною найменування та форми iснування акцiй Товариства. На внутрiшнiх та зовнiшних ринках торгiвля цiнними паперами емiтентом не здiйснювається. Заяви на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках не подавались, намiрiв щодо подання таких заяв не має. Рiшення щодо реєстрацiї будь-яких цiнних паперiв не прийнято.