Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
19.11.2010 1075/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000098347 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 3 22220000 66660000 100
Опис Акцiї Товариства розмiщуються у вiдкритий спосiб (публiчне розмiщення). Акцiї до лiстингу фондових бiрж не включенi, обертаються на неорганiзованому ринку цiнних паперiв України. Вiдповiдно до прийнятого рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2010 р. (Протокол №2) та вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, тобто переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування в бездокументарну форму iснування.
 
11.09.2008 364/1/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000039846 Акції Іменні прості Документарна Іменні 3 22220000 66660000 100
Опис Акцiї Товариства розмiщуються у вiдкритий спосiб (публiчне розмiщення). Акцiї до лiстингу фондових бiрж не включенi, обертаються на неорганiзованому ринку цiнних паперiв України. Свiдоцтво № 364/1/08 вiд 11.09.2008 р. втратило чиннiсть.