Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28.12.2010 1236/1/10 Державнаї комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку д/н Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 1.85 185200 342620 100
Опис У 2010роцi, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв форма iснування акцiй змiнена на бездокументарну. Свiдоцтво про випуск акцiй у документарнiй формi зареєстроване Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 23 лютого 2001року за № 111/1/01 анулюється. Держава акцiями товариства не володiє. Цiннi папери товариства на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались.