Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20.02.2007 82/1/07 ДКЦПФР UA1005321005 Бездокументарна Іменні 0.01 20442341474 204423414.74 100
Опис Мета випуску акцiй - збiльшення статутного капiталу Банку, що дасть можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку. Включени до лiстингу на "Фондова бiржа "ПФТС"