Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01.08.2007 346/1/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UА1008981003 Документарна Іменні 49 2692880 131951120 100
Опис 07 квiтня 2006року загальними зборами Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод "Ленiнська кузня " ( далi за текстом - " Товариство ") прийнято рiшення про додаткове розмiщення цiнних паперiв в кiлькостi 1050000(один мiльйон п"ятдесят тисяч) штук простих iменних акцiй на суму 51450000( п"ятдесят один мiльйон чотириста п"ятдесят тисяч гривень 00копiйок) гривень.Зареєстрованi 01.08.2007р. №346/1/07 Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Фiнансовi ресурси залученi вiд додаткового випуску акцiй, в повному обсязi, в розмiрi 51450 000 грн. будуть використанi на закупку обладнання для обробки металу, та для пiдготовки виробництва. 26 жовтня 2007 року позачерговими загальними зборами Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод "Ленiнська кузня " ( далi за текстом - " Товариство ") де прийняте рiшення збiльшити статутний фонд шляхом додаткового випуску 1530612 (один мiльйон п'ятсот тридцять тисяч шiстсот дванадцять) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 49 (сорок дев'ять гривень 00 копiйок) гривень кожна акцiя, на загальну суму 74999988 (сiмдесят чотири мiльйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вiсiмдесят вiсiм гривень 00 копiйок) гривень. Вiдповiдно до проспекту емiсiї акцiй, затвердженого зборами акцiонерiв ВАТ "Завод"Ленiнська кузня" 26 жовтня 2007р., ДКЦПФР видане Тимчасове свiдоцтво вiд 24.01.2008р. №44/1/08-Т на додатковий випуск 1530512 акцiй номiнальною вартiстю 49 грн. кожна на суму 74999988 грн.