Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) В 2007р. було перетворено з мiжгосподарського пiдприємства в Вiдкрите акцiонерне товариство
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли вiдсутнi
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiк ведеться по журнально-ордернiй формi нарахування амортизацiї, сальдовому методу облiку товароматерiальних цiнностей.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК про фiнансову звiтнiсть ВАТ "Чорнобаївський районний санаторiй та дитячийй оздоровчий центр Сосонка" станом на 31.12.2009 року с. Мельники 7 березня 2010 року Аудиторська перевiрка достовiрностi бухгалтерської звiтностi i аналiз фiнансового стану ВАТ " Чорбаївський районний санаторiй та дитячий оздоровчий центр Сосонка " проводились згiдно договору №6 вiд 15. 02 .2010р. з 01 березня 2010р. по 07 березня 2010р. незалежним аудитором Самофал Л. Г. \ сертифiкат аудитора серiї А-003672 Рiшення аудиторської палати України вiд 26.02.99р. / аудиторської фiрми ''САЛГЕ-АУДИТ'' , здiйснюючи аудиторську дiяльнiсть на основi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi за № 2089, виданою Аудиторською палатою України 26.01.2001р. продовжено рiшенням Аудиторської палати України №156\6 до 15 грудня 2010 року.\,в обсязi вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. за № 1528 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2007р. за №53\13320 . Аудитором була перевiрена слiдуюча документацiя : Баланс на 31 грудня 2009 року (Форма№1), звiт про фiнансовi результати за 2009 рiк (Форма№2). Вiдповiдальнiсть керiвництва: Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за надану для аудиту фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку та iншу надану документацiю для пiдтвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Вiдповiдальнiсть керiвництва включає: встановлення та забезпечення внутрiшньго контролю , шляхом пiдготовки та справедливого представлення вказаної фiнансової звiтностi, яка не має суттєвих вiдхилень в результатi шахрайства та помилок; формування та застосування вiдповiдної облiкової полiтики; формування облiку записiв. Вiдповiдальнiсть аудитора: Наша вiдповiдальнiсть складається в тому, щоб висловити думку стосовно цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного аудиту. В обов'язки аудитора входить складання заключення на основi iнформацiї , одержаної в ходi аудиторської перевiрки цiєї звiтностi згiдно Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти зобов`зують нас планувати та проводити аудиторську перевiрку таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть стосовно того, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Перевiркою охоплено дiяльнiсть пiдприемства за перiод з 1 сiчня 2009 р. по 31 грудня 2009р. з метою пiдтвердження достовiрностi , повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та нормативним документам даних бухгалтерського облiку , балансу (форма 1). Перевiрка здiйснена згiдно норм аудиту, направлених на те, щоб аудиторська перевiрка була спланована i проведена з метою збору потрiбних доказiв того , що фiнансовi звiти клiєнта не мiстять значних помилок, i на цiй основi було сформульоване заключення про дiйсний фiнансовий стан пiдприємства. Був прийнятий метод тестування iнформацiї , пiдтверджуючий цифровий матерiал , положений в основу складання звiтностi. Пiд час перевiрки розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки матерiальних статей балансу, якi були використанi керiвництвом пiдприємства \оцiнка основних фондiв, матерiалiв, малоцiнних i швидкозношуваних предметiв i iнше \. Аудиторська перевiрка включає отримання , на пiдставi проведених тестiв, доказiв, пiдтверджуючих суми в фiнансовiй звiтностi та розкриваємих в нiй вiдомостей.Аудит також включає дослiдження принципiв бухгалтерського облiку, викорестовуваємих керiвництвом, а також оцiнку загального надання фiнансової звiтностi. Аудиторська перевiрка проводилась вибiрковим методом. Оцiнка суттєвостi визначалась на пiдставi професiйного судження аудитора враховуючи МСА320. Аудитор керувався Мiжнародними стандартами аудиту , Законом <Про аудиторську дiяльнiсть> ,законодавчими актами України в сферi господарської дiяльностi i в оподаткуваннi , встановленими порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi. Перевiрка здiйснена згiдно Вимоги №484 та вимог Закону України <Про аудиторську дiяльнiсть> , <Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики>, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту №700 <Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть> та №800 <Аудиторський висновок при виконаннi завдань з аудиту спецiального призначення> а також 701,720; Нацiональних стандартiв аудиту , затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року №1528 <Про затвердження Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку>, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23сiчня 2007р. за №53\11320,направлених на те,щоб аудиторська перевiрка була спланована i проведена з цiллю збору потрiбних оглядiв та оцiнювань для проведення аналiзу того, чи складенi фiнансовi звiти клiєнта вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, для одержання достатнього рiвня впевненостi, що суттєвих помилок у звiтностi немає. Ми вважаємо, що аудиторськi докази, якi ми отримали в результатi аудиторської перевiрки, достатнi та мають об_рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть ВАТ <Чорнобаївський районний санаторiй та дитячий оздоровчий центр Сосонка> Аудитор пiдтверджує, що фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про ВАТ <Чорнобаївський районний санаторiй та дитячий оздоровчий центр> станом на 31 грудня 2009 року згiдно нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi , зокрема Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку. В результатi проведеного аудиту встановлено , що надана iнформацiя дає дiйсне та повне уявлення про склад, оцiнку та розмiр активiв, зобов`язань та власного капiталу ВАТ <Чорнобаївський районний санаторiй та дитячий оздоровчий центр> станом на 31 грудня 2009 року. Аудиторський висновок складений згiдно вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006року №1528. Основнi вiдомостi про емiтента ВАТ <Чорнобаївський районний санаторiй та дитячий оздоровчий центр Сосонка> (Iнд. Код 21379736)- зареєстроване 09.08.2007р. Чорнобаївською районною держадмiнiстрацiєю. Форма власностi приватна (код 10). Мiсцезнаходження- Черкаська обл., Чорнобаївський район, с. Мельники. Вiдповiдно до статуту засновниками данного пiдприємства є Держава в особi Фонду Державного майна яка має 609880 акцiй- 8,84% ,та 15 юридичних осiб: з них СТОВ "Свiтанок"596760 акцiй-8,65% ,ПСП "Нива"519960 акцiй-7,45%, СТОВ "Маяк"541576 акцiй-7,85%, СТОВ "Богодухiвське" 781680 акцiй-11,33%, СТОВ "Родина"477400 акцiй-6,92% , СТОВ "Мiжгiр"я"438760 акцiй-6,36 %, СТОВ "Днiпро" 409800 акцiй-5,94%,СТОВ <Приднiпровське>-322200 акцiй-4,67%, СТОВ iм. Шевченка-351160 акцiй-5,09%, СТОВ iм. Щорса-275280 акцiй-3,99%, СТОВ iм. Калова-297360-4,31%, СТОВ iм. Устименка-458760 акцiй-6,65%, СТОВ <Лан>_226960 акцiй-3,29%, СТОВ <Канiвцi>-565720 акцiй-8,20%, Чорнобаївська асоцiацiя сiльськогосподарських товаровиробникiв-31840 акцiй-0,46%. Змiн по особливiй iнформацiї в 2009 роцi не було. Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту №800 "Аудиторський висновок спецiального призначення" ми надаємо висновки щодо окремих компонентiв фiнансової звiтностi товариства (активи, зобов`язання, власний капiтал). Активи Активи товариства станом 31. 12. 09 року складають: -необоротнi активи-1210,6 тис. грн. -оборотнi 60,5 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2009 року складає 1140,0 тис. гривень, iншi необоротнi активи-вiдсутнi. Iндексацiя основних засобiв в поточному роцi не проводилась. Методи визначення зносу основних засобiв були незмiнними i вiдповiдають чинному законодавству. Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з чинним законодавством, вiдповiдає даним головної книги, звiтностi та П(С)БО №7 ''Основнi засоби'' Нематерiальнi ак тиви на 31.12.2009р- не має.. Незавершенi капiтальнi вкладення на 31. 12.09р.-70,6 тис. грн. В товариствi рахується виробничих запасiв станом на 31.12.2009р. -60,5 тис. грн. Оцiнка та облiк товарно-матерiальних цiнностей вiдповiдають чинному законодавству, та П(С)БО ''Запаси'' №9. Облiк ведеться по видах продукцiї, матерiалiв, палива, запасних частин. Всi товарно-матерiальнi цiнностi закрiпленi за матерiально-вiдповiдальними особами. Iнвентаризацiя матерiальних цiнностей не проводилась . Готова продукцiя на 31.12.2009р. - не має.. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку. Облiк витрат ведеться у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства та прийнятiй облiковiй полiтицi товариства по видам виробництва i в розрiзi статей витрат згiдно П(С)БО №16 Аналiтичний облiк витрат вiдповiдає даним синтетичного облiку. Незавершене виробництво становить на кiнець року - вiдсутнє. Витрати майбутнiх перiодiв на кiнець року вiдсутнi. Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. Аналiтичний облiк операцiй по розрахунковому рахунку, згiдно виписок банка вiдповiдає даним ж\о , головної книги. Дебiторська заборгованiсть вивiрена i вiдображена в балансi вiрно. Розрахунки по зарплатi з працiвниками, розрахунки з пiдзвiтними особами проводяться вiрно, облiк якої вiдповiдає П(С)БО №10, та iншим нормативним актам. Потрiбно провести звiрку з дебiторами i кредиторами ,а також вимагать своєчасного звiтування по пiдзвiтних сумах. Зовнiшньо - економiчна дiяльнiсть вiдсутня.Поточнi фiнансовi iнвестицiї -вiдсутнi. ВИСНОВОК.На нашу думку, облiк активiв правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв на яких облiковуються активи товариства у вiдповiдностi з п. 10П(С)БО№2 <Баланс>. Зобов'язання Кредиторська заборгованiсть облiковується i оцiнюється товариством згiдно П(С)БО №11 < Зобов'язання > яке визначає методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про зобов`язання та їїрозкриття у фiнансовiй звiтностi.. Станом на 31.12.2009року поточнi зобов'язання товариства становлять 79,1 тис.грн. Облiк зобов'язань вiдображається за сумою їх погашення. Облiк зобов`язань вiдображається за сумою їх погашення. Iнвентарiзацiя кредиторської заборгованостi не проводилась. ВИСНОВОК. На нашу думку , облiк зобов`язань правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв на яких облiковуються зобов"язання товариства. Вiдображенi в балансi зобов"язання облiковуються i оцiнюються товариством згiдно критерiїв П(С)БО№11"Зобов"язання". Власний капiтал. Згiдно наказу №4 установчих зборiв засновникiв вiд04.05.2007р. було створено ВАТ "Чорнобаївський районний санаторiй та дитячий оздоровчий центр Сосонка." Статутний капiтал Товариства становить на 31.12.2008 р. - 1725 тис. грн. Неоплачений капiтал складає: 0,0 тис. грн. Вилучений капiтал складає: 0,0 тис. грн.. Облiк первинної емiсiї починається з формування статутного фонду акцiонерного товариства. Статний капiтал товариства створений iз внескiв слiдуючих органiзацiй: СТОВ <Маяк>-135394 грн , ПСП <Нива-128490 грн., СТОВ <Свiтанок> -149190 грн., СТОВ <Богодухiвське>-195420 грн., СТОВ <Родина>-119350 грн., СКВ <Мiж гiр`я"-109690 грн., СТОВ>Днiпро>-102450 грн., СТОВ <Приднiпровське>-80550 грн., СТОВ iм. Шевченка 87790 грн., СТОВ iм Щорса-68820грн. СТОВ iм Калова-74340грн., СТОВ iм Устименка-114690грн., СТОВ <Лан>-56740 грн., СТОВ <Канiвцi>-141430 грн., Чорнобаївська асоцiацiя товаровиробникiв-7960 грн.,а також Держава в особi Фонду державного майна-152470 грн. загальна сума складає 1724774грн. Данi СТОВ i ПСП є правонаступниками колгоспiв, внески були зробленi в перiод з 1969 року по 1994 роки в безготiвковiй формi , первиннi документи оформленi актом на списання документiв та знищенi згiдно строкiв зберiгання первинних документiв . 1. Склад i структура статутного капiталу: а) кiлькiсть i вид акцiй 68990969 штук, простi iменнi; б) номiнальна вартiсть - 0,25 гривнi; в)аналiтичний i синтетичний облiк ведеться на 40 рахунку ''Статутний капiтал'', вiдповiдає записам в головнiй книзi i в фiнансовiй звiтностi Iнший додатковий капiтал складає станом на 31.12.2009р.-292,3 тис. грн.-дооцiнка основних засобiв. Облiк власного капiталу ведеться згiдно П(С)БО №5 та з дотриманням вимог Закону України "Про господарськi товариства" та Положення про порядок збiльшення (зменшення) розмiру статутного фонду акцiонерного товариства. Застосовуємо методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств , схваленi рiшенням державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року №485, для розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, що здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.:"Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї" Визначення вартостi чистих активiв ВАТ "Чорнобаївський районний санаторiй та дитячий оздоровчий центр Сосонка" проводилось за формулою: Чистi активи= Необоротнi активи+ Оборотнi активи- Зобов"язання. Чистi активи акцiонерного товариства на кiнець звiтного року становлять 1192,0 тис. грн.,величина чистих активiв меньша на 533,0 тис. грн. за величину статутного капiталу. Сума збитку зменшує власний капiтал на суму 825,3 тис.грн. Фiнансовий результат за 2009 рiк становить 105,7 тис. грн.. збитку. Облiк нерозподiлених прибуткiв або непокритих збиткiв, в поточному роцi товариство здiйснювало згiдно Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов"язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй за №291 вiд 30.11.99р. на рахунку 44"Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки). Товарно матерiальнi цiнностi та послуги реалiзовуються по договорним цiнам. Товарно-матерiальнi цiнностi облiковуються по цiнi придбання. Облiк реалiзацiї на пiдприємствi вiвся на протязi року у вiдповiдностi до чинного законодавства. Собiвартiсть вiд реалiзацї продукцiї визначається товариством згiдно обраної облiкової полiтики та П(С)БО № 16 <Витрати>. Собiвартiсть реалiзованої родукцiї складається з виробничої собiвартостi тiєї продукцiї, що була реалiзована за звiтний перiод, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних витрат. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг) визначається i вiдображається у бухгалтерському облiку згiдно вимог П (С) БО № 15 <Доходи> . Балансовi та оподаткованi прибутки виведенi правильно згiдно з Законом України ''Про оподаткування прибутку пiдприємств вiд 22.05.97р. № 283\97-ВР. На нашу думку,облiк власного капiталу правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв на яких облiковується власний капiтал товариства , вiдображений в балансi капiтал облiковується i оцiнюється товариством у вiдповiдностi з критерiям визнання iх власним капiталом згiдно з П(С)БО№2 "Баланс", П(С)БО17 "Податок на прибуток". Фiнансовий стан Для характеристики фiнансового стану пiдприємства, використання власних i залучених коштiв застосованi показники: балансу Ф.1.2009 р., та iншi показники стандартної фiнансової звiтностi за 2009 рiк i iншi данi оперативного облiку емiтента, якi необхiднi для реальної оцiнки майнового i фiнансового стану пiдприємства . Джерелами власних коштiв пiдприємства на 31.12.2009 року є: 1. Статутний капiтал, розмiр якого становить 1725,0 тис. грн. 2. Iнший додатковий капiтал розмiром 292,3 тис. грн. Показники платоспроможностi i фiнансової стiйкостi пiдприємства характеризується слiдующими показниками: I Аналiз показникiв лiквiдностi Коефiцiєнт покриття - це найзагальнiший показник лiквiдностi. Вiн характеризує спiввiдношення мiж усiма поточними активами i короткостроковими зобов'язаннями, тобто достатнiсть оборотних коштiв для погашення боргiв протягом року. На початку 2009 р. 0,86 На 31.12. 2009 р. 0,76 Це означає , що на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань припадає вiдповiдно 0,86 та 0,76 грошових одиниць оборотних коштiв. Свiтовий досвiд показує, що значення показника є оптимальне > 1. 1. Коефiцiєнт лiквiдностi є додатковим частковим показником до коефiцiєнту покриття. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi На початок 2009р. - 0,002 На 31. 12. 2009р. - 0,12 Iмовiрнiсть погашення короткострокових зобов'язань тим бiльше , чим вище значення цього коефiцiєнта. У свiтовiй практицi прийнято вважати, що воно повинно бути 0,6 - 0,8. 2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, або грошової платоспроможностi характеризує негайну готовнiсть пiдприємства погасити свою заборгованiсть. На початок 2009р. - 0,002 На 31.12. 2009р. - 0,001 Оптимальне значення цього коефiцiєнту >0. 4. Чистий оборотний капiтал - його наявнiсть та величина свiдчать про спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть. На початок 2009р. - (-9,6) На 31.12. 2009р. - (-18,6) Нормативне значення >0. Аналiз платоспроможностi пiдприємства. 1. Коефiцiєнт платоспроможностi ( автономiї). На початок 2009р. - 0,95 На 31.12. 2009р. - 0,94. При нормативi бiльш 0,5 Заборгованiсть не повинна перевищувати суму власних джерел фiнансування. 2.Коефiцiєнт фiнансування. На початок 2009р. - 0,05 На 31.12. 2009р. - 0,07 При нормативi менш як 1,0. 3.Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними коштами. На початок 2009р.-(- 0,14) На 31.12. 2009р. ┐- (-0,24) Нормативне значення >0,1 4.Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу. На початок 2009р. - (- 0,008) На 31.12. 2009р. - (-0,02) Даний коефiцiєнт показує ,яка частка власного капiталу вкладена в оборотнi засоби а, яка - капiталiзована. Нормативне значення > 0. Аналiз перспектив розвитку товариства показав ,що господарству потрiбно покращувати фiнансово-господарський стан за рахунок розвитку виробництва ,активiзацiї iнших видiв дiяльностi, передбачених статутом, мобiлiзацiї своїх засобiв в розрахунках з дебiторами. За наслiдками проведеного аналiзу фiнансового стану аудиторська фiрма прийшла до висновку, що в цiлому фiнансове становище ВАТ ''Чорнобаївський районний санаторiй та дитячий оздоровчий центр Сосонка '' задовiльне Ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в основному вiдповiдає вимогам Закону України вiд 16.07.99р. № 996-ХIУ " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi, нацiональним Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, порядку надання фiнансової звiтностi затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28,02. 2000р. № 419 та iншими нормативними документами з питань органiзацiї i бухгалтерського облiку. Представлена iнформацiя дає дiйсне i повне уявлення про реальний склад актiв i пасивiв пiдприємства. Фiнансово-господарська дiяльнiсть здiйснюється у вiдповiдностi з дiючим законодавством. Аудиторська перевiрка проводилась вибiрковим методом, Розмiр суттєвостi з замовником не обговорювався , тому оцiнка суттєвостi визначалась на пiдставi прфесiйного судження аудитора враховуючи МСА 320, Мигадаємо, що проведена нами аудиторська пепевiрка надає обгрунтовану пiдставу для висловлення нашоє думки. В зв'язку з цим, керуючись нормативом № 26 ''Аудиторський висновок'' нацiональних нормативiв аудиту ,та вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту №800 та № 700, аудитор рахує можливим пiдтвердити, що фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних даних на основi бухгалтерського облiку i показує реальний фiнансовий стан на 31.12. 2009р. по результатам операцiй за перiод з 01.01.2009р. по 31.12. 2009 року .Фiнансовi звiти об"єктивно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображають iнформацiю , та вiдповiдають вимогам законодавства. Директор АФ ''САЛГЕ-АУДИТ'' Л.Г. Самофал
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом послуг є оздоровлення населееня та надання санаторно-курортних послуг. Дiяльнiсть проводиться в основному в весняно-лiтнiй перiод.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Факти придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв вiдсутнi.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Будiвлi та споруди використовуються в основному з 1969,1977,1986 рокiв по мiрi будiвництва. Первiсна вартiсть 2027,4 тис. грн. Ступiнь зносу 46,5%. Сума нарахованого зносу 943,7 тис. грн. Машини та обладнання використовуються з 1978-1981 рокiв. Первiсна вартiсть 8,2 тис грн., ступiнь зносу 69,5%. Сума нарахованого зносу - 5,7 тис. грн. Iншi виробничi засоби - первiсна вартiсть 134,2 тис. грн., ступiнь зносу - 60%, сума нарахованого зносу 80,4 тис. грн. Всi основнi засоби власнi, зберiгаються за мiсцезнаходженням емiтента, обмеження, щодо використання вiдсутнi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльсть впливає низький рiвень особистих доходiв населення та низька платоспроможнiсть.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафiв та компенсацiй пiдприємство в звiтному перiодi не виплачувало.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв та короткострокових позик. Проведення всiх робiт власними силами та за рахунок власних коштiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладенi та невиконанi договори вiдсутнi
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Розширення обсягу та асортименту послуг, що надаються
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiдження та розробки не проводились
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Емiтент не виступає стороною в будь-яких судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя, iстотна для iнвесторiв вiдсутня.