Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Вiдкрите акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Новi Технологiї" створено засновниками - юридичними особи внаслiдок реорганiзацiї шляхом перетворення Закритого акцiонерного товариства "Промислова iнвестицiйна компанiя "Новi Технологiї", з метою одержання прибутку вiд проведення дiяльностi по спiльному iнвестуванню, забезпечення прибутковостi вкладень та приросту вкладених коштiв акцiонерiв Товариства, забезпечення та реалiзацiя за рахунок отриманного прибутку соцiальних та економiчних iнтересiв Товариства. ВАТ "ЗНВКIФ "Новi Технологiї" є правонаступником ЗАТ "ПIК "Новi Технологiї" до якого переходять усе майно , усi майновi права та обов`язки реорганiзованого ЗАТ "ПIК "Новi Технологiї". Вiдкрите акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Новi технологiї" почав свою дiяльнiсть як iнститут спiльного iнвестування з моменту його реєстрацiї в ЄДРIСI в червнi 2004 року. Товариство змiнило найменування та форму iснування акцiй вiдповiдно вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства". Протягом звiтного перiоду iнших важливих подiй розвитку (в тому числi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу) не вiдбувалось.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли до органiзацiйнiй структури Товариства не входять. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, не мали мiсце протягом звiтного перiоду.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Пiдприємство веде бухгалтерський облiк та надає звiтнiсть згiдно вимог законодавства України, ВАТ "НЗВКIФ"Новi Технологiї" здiйснює облiкову полiтику згiдно наказу №01/09-01 вiд 09.01.2006р. "Про облiкову полiтику пiдприємства та органiзацiю бухгалтерського облiку на 2006р." Згiдно цього наказу встановленi наступнi принципи, методи та процедури облiкової полiтики товриства: 1. У частинi iнвестицiй: - облiковуються згiдно вимог П(С)БО 12.Вiдображенi по собiвартостi. 2. У частинi дебiторської заборгованностi: - здiйснювати класiфiкацiю дебiторської заборгованостi шляхом групування за термiнами погашення. Суму резерву сумнiвних боргiв обчислювати згiдно П(С)БО 10. У рядках балансу вiдображати за чистою реалiзацiйною вартiстю. Установити наступнi крiтерiї сумнiвностi заборгованостi: оголошення пiдприємства банкрутом, призупинення дiяльностi пiдприємства-дебiтора, накладення заборони на здiйснення операцiй по поточних рахунках пiдприємства-дебiтора, наявнiсть форс-мажорних обставин та iнш. Дебiторська заборгованнiсть, по якiй минув строк давностi, списується в перiодi, наступним за перiодом закiнчення цього строку. Безнадiйна заборгованнiсть, по якiй не минув строк давностi, списується рiшенням спецiальної комiсiї в перiодi визнання заборгованостi безнадiйною. 3. У частинi забов`язань. - класифiкувати забов`язання згiдно П(С)БО 11. Створювати забезпечееня оплати вiдпусток пацiвникiв. 4. Облiк доходiв та витрат проводити згiдно вимог П(С)БО 15, 16. 5. Облiк податку на прибуток проводити згiдно вимог П(С)БО 17.
Текст аудиторського висновку Згiдно договору на надання аудиторських послуг № ПА-110114 вiд 31 сiчня 2011 р. незалежною аудиторською фiрмою ТОВ "Прайм Аудит" здiйснено перевiрку достовiрностi бухгалтерської звiтностi та аналiз фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ". 1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прайм Аудит" Зареєстровано Оболонською районною у мiстi Києвi Державною адмiнiстрацiєю 12 сiчня 2004 року, запис № 1 069 105 0001 002327 Код за ЄДРПОУ 32772532 Свiдоцтво № 3549 про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, затверджене Рiшенням Аудиторської палати України № 146/6 вiд 24 лютого 2006 року (термiн чинностi Свiдоцтво продовжено до 28 сiчня 2015 року Рiшенням Аудиторської палати України № 210/5 вiд 28 сiчня 2010 року). Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї АБ №000406, видане вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 17.04.2007 р. №776. Реєстрацiйний номер свiдоцтва 443. Строк дiї: до 28.01.2015 року. Мiсцезнаходження: 04212 м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 9 Тел. (050) 328 -32-55 Керiвник Кушнiр Роман Степанович Сертифiкат аудитора серiї А № 006209 (чинний до 19 сiчня 2012 року), видано вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України вiд 19.01.2007 р. № 171/3. Мiсце проведення аудиту та дата видачi висновку: м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 9 ТОВ "Прайм Аудит"; 23.03.2011 р. Мета проведення аудиту - з'ясування достовiрностi фiнансового звiту Публiчного акцiонерного товариства "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Новi технологiї" станом на 31 грудня 2010 року. Аудитори зобов'язуються зберiгати в таємницi iнформацiю, отриману при проведеннi аудиту i виконаннi iнших аудиторських послуг. Не розголошувати вiдомостi, якi складають предмет комерцiйної таємницi i не використовувати їх в своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб. 2. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту Договiр № ПА-110114 на проведення аудиту укладено 31 сiчня 2011 року. Договiр вiдповiдає вимогам Мiжнародного стандарту аудиту (МСА) № 210. Дата початку проведення аудиту - 31 сiчня 2011 року. Дата закiнчення проведення аудиту - 23 березня 2011 року. Здiйснено вибiркову перевiрку даних бухгалтерського облiку за 2010 рiк. Масштаб проведення аудиту. Перевiрка здiйснювалась вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) (з урахуванням змiн та доповнень, внесених в перелiченi нормативнi акти на дату складання висновку). Цi нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок та викривлень. В договорi на проведення аудиту не визначено розмiр суттєвостi помилки. Разом з тим, пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на об'рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду, що перевiрявся. При оцiнцi суттєвостi помилок аудитори керувалися положеннями МСА 320 "Суттєвiсть в аудитi". На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку. Пiдстава для проведення аудиту. Пiд час проведення аудиту ми керувались: " Законом України "Про iнститути спiльного iнвестування", " Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок", " Законом України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", " Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть", " Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", " Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку i формування фiнансової звiтностi, " Мiжнародними стандартами аудиту (МСА), з урахуванням змiн i доповнень, внесених в перелiченi нормативнi акти на дату складання висновку. Були також використанi iншi законодавчi та нормативнi акти, документи ДКЦПФР. Враховано: " Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженi рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. № 1528, " Положення про порядок подання iнформацiї компанiєю з управлiння активами про результати дiяльностi iнститутiв спiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв), затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 01.08.2002 р. № 216, " Iншi. 3. Проведення аудиту Ми перевiрили фiнансову звiтнiсть ПАТ "ЗНВКIФ "Новi технологiї" станом на 31 грудня 2010 року, що додається, яка показує фiнансовий стан товариства на вiдповiдну дату. В обов'язки аудиторiв входило надання висновку на пiдставi аудиторської перевiрки цiєї звiтностi. У вiдповiдностi з дiючими нормативами аудиторську перевiрку було сплановано та проведено з метою одержання достатнiх доказiв того, що фiнансовий звiт за перiод, що перевiрявся, не мiстить суттєвих помилок. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на об'рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом звiтного перiоду. Аудиторами перевiрено таку документацiю: " Протокол №1 Установчих зборiв Товариства вiд 19.04.2004 р.; " Статут ВАТ "ЗНВКIФ "Новi технологiї", затверджений Установчими зборами Товариства (Протокол №1 вiд 19.04.2004 р.), зареєстровано Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю за №09375 вiд 07.05.2004 р.; " Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №46 вiд 26.05.2004 р.; " Свiдоцтво №57 про внесення до Єдиного державного реєстру iнститутiв спiльного iнвестування вiд 25.06.2004 р.; " Регламент ВАТ "ЗНВКIФ "Новi технологiї", затверджено Установчими зборами Товариства Протоколом№1 вiд 19.04.2004 р.; " Протокол загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЗНВКIФ "Новi технологiї" б/н вiд 12.02.2010 р.; " Статут ВАТ "ЗНВКIФ "Новi технологiї", затверджений Загальними зборами Товариства (Протокол б/н вiд 12.02.2010 р.), зареєстровано Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю за № 1 068 105 0004 008813 вiд 01.03.2010 р.; " Протокол б/н загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЗНВКIФ "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" вiд 17 листопада 2010 р.; " Статут ПАТ "ЗНВКIФ "Новi технологiї", затверджений Загальними зборами Товариства (Протокол б/н вiд 17.11.2010 р.), зареєстровано Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю за № 1 074 105 0007 036163 вiд 19.11.2010 р.; " Довiдка про включення до Єдиного Державного Реєстру Пiдприємств та Органiзацiй України серiї АА № 360782, видана 22.11.2010 р.; " Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї А01 №727228; " Комерцiйнi, господарськi угоди та договори; " Первиннi документи та облiковi регiстри бухгалтерського облiку; " Виписки зберiгачiв; " Електронна база даних облiку; " Фiнансова звiтнiсть за 2010 рiк. Надана аудиторам iнформацiя достатня для висновку. 4. Основнi вiдомостi про ПАТ "ЗНВКIФ "Новi технологiї" 4.1. Загальнi вiдомостi № з/п Показники Данi 1 Повна назва Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Новi технологiї" 2 Код за ЄДРПОУ 32588368 3 Код за ЄДРIСI 133057 4 Мiсцезнаходження 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, офiс 5 5 Дата проведення державної реєстрацiї 20.08.2003 року Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 6 Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство 7 Основнi види дiяльностi за КВЕД " 65.23.0 Iнше фiнансове посередництво, " 67.12.0 Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями 8 Кiлькiсть засновникiв 1. Юридична особа за законодавством Сполученого королiвства Великобританiї та Пiвнiчної Iрландiї - ТОВ "Компанiя "ПРОДАКШН IНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" (PRODUCTION INVESTMENT MANAGEMENT LTD) - зареєстрована 23 липня 2003 р. за №4842930, мiсцезнаходження: Сьют 26, 22 Ноттiнг Хiл Гейтс, W11 3JЕ, UК. 2. Юридична особа за законодавством Сполученого королiвства Великобританiї та Пiвнiчної Iрландiї - ТОВ "Компанiя "IНДАСТРI IСТ ЮРОП IНВЕСТМЕНТ ЛТД" (INDASTRY EAST UEROPE INVESTMENT LTD) - зареєстрована 23 липня 2003 р. за №4842985, мiсцезнаходження: Сьют 26, 95 Вiлтон Роад, SW1V 1BZ, UК. 5. Стан бухгалтерського облiку та звiтностi. 5.1. Форма ведення бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк ПАТ "ЗНВКIФ "Новi технологiї" здiйснює за журнально-ордерною системою, за допомогою системного програмного забезпечення 1С:Пiдприємство. 5.2. Вiдповiднiсть бухгалтерського облiку вимогам чинного законодавства. Данi бухгалтерського облiку, що були переданi для перевiрки, свiдчать про те, що пiдприємство здiйснювало господарську дiяльнiсть згiдно Законодавства України та Установчих документiв, що вiдображено у фiнансової звiтностi. Бухгалтерський облiк об'єктiв облiку вiдповiдає вимогам чинного законодавства: " Витримано дотримання принципiв бухгалтерського облiку, згiдно Положенням (Стандартам) бухгалтерського облiку (далi за текстом - П(С)БО); " Облiкову полiтику Товариства затверджено наказом. Протягом звiтного року змiни до облiкової полiтики не вносились. Суттєвих вiдхилень облiкових даних стосовно облiкової полiтики перевiркою не встановлено. " Фiнансова звiтнiсть та бухгалтерський облiк Товариства станом на 31.12.2010 р. вiдповiдає встановленим нормативам бухгалтерського облiку, зокрема П(С)БО України, Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, не мiстить суттєвих помилок (викривлень), якi можуть вплинути на рiшення користувачiв звiтностi, та в повнiй мiрi забезпечує iнформацiйнi потреби користувачiв. 5.3. Висновки про проведення iнвентаризацiї активiв та зобов'язань. Рiчна iнвентаризацiя активiв Товариства провадилась шляхом перевiрки вiдповiдностi виписок з поточного рахунку в установi банку, звiряння з даними облiку кредиторiв, та не виявила вiдхилень фактичної наявностi останнiх вiд облiкових даних. Аудитори не приймали участi у проведенi iнвентаризацiї. 6. Облiк необоротних активiв. 6.1. За рядком 045 Балансу Товариство вiдображає довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у цiннi папери непов'язаних сторiн балансовою вартiстю 63 642 тис. грн. 6.2. Iншi данi за роздiлом I Активу Балансу вiдсутнi. Станом на 31.12.2010 р. необоротнi активи Товариства дорiвнюють 63 642 тис. грн. 7. Облiк оборотних активiв. 7.1. Дебiторська заборгованiсть за цiннi папери склалася в сумi 286 206 тис. грн. (Ф. №1, р. 160, гр. 4). Простроченої дебiторської заборгованостi не виявлено. Резерв сумнiвних боргiв не створювався. 7.2. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками представлена розрахунками з нарахованих доходiв у виглядi вiдсоткiв за облiгацiями в сумi 4 184 тис. грн. (Ф.№ 1, р. 190, гр. 4). 7.3. Iнша поточна заборгованiсть склалася в сумi 273 950 тис. грн. та вiдображена за рядком 210. 7.4. Балансова вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй у виглядi акцiй та облiгацiй iнших пiдприємств, склала 69 273 тис. грн. (Ф. №1, р. 220, гр. 4). 7.5. Залишки коштiв у нацiональнiй валютi на 31.12.2010 р. становили 193 тис. грн. (Ф. №1, р. 230, гр. 4). 7.6. Iншi данi по роздiлу II Активу Балансу вiдсутнi. Станом на 31.12.2010 р. оборотнi активи Товариства складають 633 806 тис. грн. 8. Облiк витрат майбутнiх перiодiв. 8.1. За роздiлом III "Витрати майбутнiх перiодiв" станом на звiтну дату данi вiдсутнi. 9. Облiк необоротних активiв та груп вибуття. 9.1. По роздiлу IV "Необоротнi активи та групи вибуття" станом на 31.12.2010 р. данi вiдсутнi. Аудитори пiдтверджують правильнiсть визнання та оцiнки активiв Товариства вiдповiдно до П(С)БО України. 10. Облiк власного капiталу. 10.1. Облiк статутного капiталу вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", П(С)БО України. 10.2. Статутний капiтал фонду дорiвнює 37 400 тис. грн., сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни (Ф.№ 1, р. 300, гр. 4). 10.3. За рядком 350 Балансу Пiдприємства на 31.12.2010 р. вiдображено нерозподiлений прибуток у сумi 472 577 тис. грн. 10.4. За iншими рядками Роздiлу I Пасиву Балансу данi вiдсутнi. Власний капiтал станом на 31.12.2010 р. дорiвнює 509 977 тис. грн. 11. Облiк забезпечень наступних витрат i платежiв. 11.1. Данi по роздiлу "Забезпечення наступних витрат i платежiв" на 31.12.2010 р. вiдсутнi. 12. Облiк зобов'язань. 12.1. По роздiлу "Довгостроковi зобов'язання" (Ф. №1, р.480) на 31.12.2010 р. данi вiдсутнi. 12.2. Кредиторська заборгованiсть за цiннi папери склалася в розмiрi 80 599 тис. грн. (Ф. №1, р. 530, гр. 4). 12.3. Iншi поточнi зобов'язання на 31.12.2010 р. вiдображенi у сумi 106 872 тис. грн. (Ф. №1, р. 610, гр. 4) 12.4. За iншими рядками Роздiлу IV Пасиву Балансу данi вiдсутнi. Станом на 31.12.2010 р. поточнi зобов'язання Товариства складають 187 471 тис. грн. 13. Облiк доходiв майбутнiх перiодiв. 13.1. По роздiлу "Доходи майбутнiх перiодiв" (Ф.№1, р.630, гр. 4) на 31.12.2010 р. данi вiдсутнi. Аудитори пiдтверджують правильнiсть оцiнки та повноту вiдображення зобов'язань у Балансi Пiдприємства вiдповiдно до П(С)БО України. 14. Облiк фiнансових результатiв дiяльностi ПАТ "ЗНВКIФ "Новi технологiї". 14.1. Обсяг реалiзацiї фондом цiнних паперiв визначено достовiрно, на пiдставi укладених угод та даних виписок по рахунках у цiнних паперах, iнших документiв, що свiдчать про виконання угод. 14.2. Облiк балансової вартостi та iнших витрат, пов'язаних з обiгом цiнних паперiв, вiдповiдає вимогам П(С)БО № 12 "Фiнансовi iнвестицiї". 14.3. Облiк доходiв та витрат фонду вiдповiдає вимогам П(С)БО № 15 "Дохiд", № 16 "Витрати". 14.4. Дохiд вiд реалiзацiї цiнних паперiв за звiтний перiод (Ф. №2, р. 010, гр. 3) склав 576 887 тис. грн. 14.5. Собiвартiсть реалiзованих цiнних паперiв (Ф. №2, р. 040, гр. 3) склала 579 403 тис. грн. 14.6. Iншi операцiйнi доходи (Ф.№ 2, р. 060, гр. 3) у виглядi отриманих вiдсоткiв на залишки коштiв на поточних рахунках банку склалися в розмiрi 9 тис. грн. 14.7. Адмiнiстративнi витрати (Ф. №2, р. 070, гр. 3) склали 474 тис. грн. 14.8. Iншi фiнансовi доходи (Ф. №2, р. 120, гр. 3) представленi отриманими дивiдендами та вiдсотками за облiгацiями, у розмiрi 220 222 тис. грн. 14.9. Iншi доходи у сумi 950 тис. грн. (Ф.№2, р. 130, гр. 3) представленi сумою дооцiнки цiнних паперiв. 14.10. Iншi витрати представленi уцiнкою та списанням фiнансових iнвестицiй у розмiрi 2 399 тис. грн. (Ф. №2, р. 160, гр. 3). 14.11. Чистий прибуток Товариства за 2010 рiк склав 215 792 тис. грн. 15. З'ясування достовiрностi Звiту про рух грошових коштiв. 15.1. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi Товариства (Ф. №3, р. 170, гр. 3) склав -286 690 тис. грн. 15.2. За результатами iнвестицiйної дiяльностi вiдбулося надходження грошових коштiв у розмiрi 286 866 тис. грн. (Ф. №3, р. 300, гр. 3). 15.3. Руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi у звiтному роцi не вiдбувалося. 15.4. Таким чином, чистий рух грошових коштiв дорiвнює 176 тис. грн. (Ф. №3, р. 400, гр. 3). 16. З'ясування достовiрностi Звiту про власний капiтал. 16.1. Власний капiтал на початок 2010 року дорiвнював 294 185 тис. грн.(Ф. №4, р.050, гр. 11), у тому числi: " Статутний капiтал 37 400 тис. грн. (Ф. №4, р. 050, гр. 3), " Нерозподiлений прибуток 256 785 тис. грн. (Ф. №4, р. 050, гр. 8). 16.2. Чистий прибуток звiтного року склався у сумi 215 792 тис. грн. (Ф. №4, р. 130, гр. 8). 16.3. Таким чином, власний капiтал на 31.12.2010 р. дорiвнює 509 977 тис. грн. (Ф. № 4, р. 300, гр. 11), у тому числi: " Статутний капiтал 37 400 грн. (Ф. №4, р. 300, гр. 3), " Нерозподiлений прибуток 472 577 тис. грн. (Ф. №4, р. 300, гр. 8). 16.4. Данi Звiту про власний капiтал спiввiдносяться з даними Балансу та Звiту про фiнансовi результати. 17. Вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi ПАТ "ЗНВКIФ "Новi технологiї" даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi один iншому. 17.1. Аудитори пiдтверджують вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi фонду даним бухгалтерського облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi мiж собою. 17.2. Баланс (Ф.№ 1), Звiт про фiнансовi результати (Ф.№ 2), Звiт про рух грошових коштiв (Ф.№ 3) та Звiт про власний капiтал (Ф.№ 4) сформованi вiдповiдно до П(С)БО № 2-5. 17.3. Загалом, фiнансова звiтнiсть за 2010 рiк вiдповiдає вимогам П(С)БО № 1 та iншим нормативам бухгалтерського облiку. Висновок Внаслiдок проведення аудиту встановлене наступне: " Надана аудиторам iнформацiя в цiлому дає дiйсне i повне уявлення про реальний склад активiв i пасивiв ПАТ "ЗНВКIФ "Новi технологiї" станом на 31 грудня 2010 року. " Дiяльнiсть Товариства в усiх суттєвих аспектах провадиться вiдповiдно до чинного законодавства України, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає концептуальним вимогам Положень (стандартiв) України та прийнятiй облiковiй полiтицi. " У зв'язку з неможливiстю перевiрки фактiв, що стосуються, насамперед, не участi аудиторiв в iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, а також з причини обмеженостi iнформацiї, ми не можемо дати висновок по вказаних моментах, однак цi обмеження мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть та на стан справ у цiлому. " Ми пiдтверджуємо те, що за винятком обмежень, якi зазначенi вище, фiнансова звiтнiсть ПАТ "ЗНВКIФ "Новi технологiї" складена на пiдставi справжнiх даних бухгалтерського облiку, i достовiрно та повнiстю, у всiх суттєвих аспектах, вiдображає фактичний фiнансовий стан на 31.12.2010 р. та результати дiяльностi за 2010 р. Аудитори також звертають увагу на те, що: " Активи Товариства представленi поточними та довгостроковими фiнансовими iнвестицiями, грошовими коштами та поточною дебiторською заборгованiстю. Оцiнка, облiк та вiдображення у звiтностi активiв Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України; " Зобов'язання Товариства представленi зобов'язаннями за цiннi папери та iншими поточними зобов'язаннями, оцiнка, облiк та вiдображення у звiтностi яких в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України; " Власний капiтал Товариства станом на дату звiтностi склав 509 977 тис. грн.; " Вартiсть чистих активiв Товариства склалася у сумi 509 977 тис. грн., та є бiльшим за статутний капiтал. Вимоги ст. 155 Цивiльного Кодексу України витриманi; " Статутний капiтал товариства сплачений на 100% у вiдповiднi термiни; " За результатами роботи у 2010 роцi Товариство отримало прибуток розмiром 215 792 тис. грн.; " Аудитори також звертають увагу, на те що протягом звiтного року вiдбувалися дiї, результати яких можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його акцiй, а саме: " змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Вiдповiдно до дiючого законодавства предметом дiяльностi Товариства (Фонду) є виключно проведення дiяльностi iз спiльного iнвестування. Для цього товариство може: - акумулювати фiнансовi ресурси шляхом випуску акцiй; - здiйснювати iнвестицiї (придбавти, володiти та вiдчуджувати) цiннi папери, копроративнi права, частки i паї в майнi господарських товариств, у тому числi при їх створеннi, iнструменти фiнансових ринкiв, нерухоме майно, майновi та немайновi права, iншi активи. Здiйснювати зовнiшньоекономячну дiяльнiсть Товариство має право тiлькi за вищеназваними напрямами. Основними напрямками дiяльностi Товариства є iнвестування в усi галузi народного господарства, з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством України - в облiгацiї внутрiшнiх та зовнiшнiх державних та мiсцевих позик, акцiї пiдприємств, корпоративнi права, нерухоме майно та iншi активи. Перспективнiсть проведення дiяльностi залежить, вiд перспективностi розвитку тих галузей, у якiх здiйснюють дiяльнiсть емiтенти, цiннi папери яких знаходяться в активах фонду. Залежностi вiд сезонних змiн у дiяльностi Товариства не має. Основнi клiєнти, це - iнвестори, юридичнi особи резеденти або нерезиденти України, якi придбали акцiї Фонду. Розвиток ринку спiльного iнвестування особливо залежить вiд розвитку фондового ринку. Збiльшення об'ємiв фондового ринку, перенесення операцiй з неорганiзованого ринку на органiзований, пiдвищення якостi роботи фондових бiрж та професiйних учасникiв фондового ринку, пiдвищує надiйнiсть операцiй на ринку спiльного iнвестування i прибутковiсть. Додатковим стимулятором розвитку фондовго ринку є входження в український фондовий ринок iноземних портфельних iнвесторiв. Однiєю iз проблем на ринку спiльного iнвестування є державна полiтика в сферi рейтингування фiнансових iнструментiв, їх емiтентiв, а також органiзацiй, що надають фiнансовi послуги. В дiяльностi iнвестицiйних фондiв одним iз суттєвих факторiв, який впливає на конкурентоспроможнiсть як окремого суб'єкта, так i ринку в цiлому, виступає рiвень витрат фонду. Перспективи спiльного iнвестування пов'язаннi з пенсiйною реформою. Саме вона може дати якiсно новий поштовх не тiльки на ринку спiльного iнвестування, але i пiдтягнути за собою розвиток ринку цiнних паперiв, iстотно збiльшити iнвестицiї в реальну економiку. За цей час Фонд активно проводив операцiї з купiвлi-продажу акцiй та боргових цiнних паперiв українських емiтентiв, переважно пiдприємств коксохiмiчної галузi, вуглепереробної сфери. Пiд час роботи з Фондом керуючий активами вiдпрацьовував новi форми та методи управлiння активами, iнвестицiйнi операцiї, можливостi iнститутiв спiльного iнвестування. Прiоритетом для Фонду на сьогоднi є дослiдження економiчної доцiльностi створення та експлуатацiї добувних та переробних пiдприємств. Тому поточна iнвестицiйна дiяльнiсть Фонду спрямована на придбання пакетiв акцiй пiдприємств, пов'язаних вугледобувною, вуглепереробною та коксохiмiчною галуззю. Завдяки зваженому управлiнню та оперативному реагуванню на стан ринку вартiсть чистих активiв Фонду за рiк зросла. Основнi конкуренти Товариства є iншi iнститути спiльного iнвестування. Товариство змiнило найменування та форму iснування акцiй вiдповiдно вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства".
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Iнвестицiйна дiяльнiсть становить виключний вид дiяльностi Товариства та не може поєднуватись з iншими видами дiяльностi. Товариство, як iнвестицiйний фонд користується послугами керуючого активами, а саме професiйного учасника фондового ринку - компанiєю з управлiння активами. Вiдповiдно до договору про управлiння активами, керуючий активами постiйно придбає або вiдчуджує активи Товариства з метою отримання максимального доходу при мiнiмально можливих ризиках, враховуючи наступнi умови: - при провадженнi дiяльностi зi спiльного iнвестування не менше 70% середньорiчної вартостi активiв, що належать Товариству на правi власностi, мають бути вкладенi у цiннi папери. - Вартiсть цiнних паперiв, що не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi або торговельно-iнформацiйнiй системi та, якi не отримували рейтингову оцiнку вiдповiдно до закону, не можуть встановити бiльш нiж 50% загальної вартостi активiв Товариства. - Вартiсть цiнних паперiв iноземних емiтентiв не може бути бiльшої нiж 20% загальної вартостi активiв Товариства. Джерелом фiнансування є кошти спiльного iнвестування: кошти, залученi вiд iнвесторiв IСI, доходи вiд здiйснення операцiй з активами IСI та доходи, нарахованi за активами IСI.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Станом на 31.12.2010 р. на балансi Товариства основнi засоби не значаться.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Однiєю iз проблем на ринку спiльного iнвестування є державна полiтика в сферi рейтингування фiнансових iнструментiв, їх емiтентiв, а також органiзацiй, що надають фiнансовi послуги. А також, недосконале та нестабiльне законодавство, яке в неналежнiй мiрi забезпечувало i забезпечує правовий захист iнвестицiй; недостатнiй розвиток IСI; недостатнiй рiвень розвитку ринкової iнфраструктури. Розв"язання цих проблем сприятиме наповненню фондового ринку України фiнансовими ресурсами, а отже укрiпленню економiки держави як цiлiсного органiзму.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом звiтного перiоду штрафнi санкцiї (штрафи, пенi, неустойки) i компенсацiй за порушення законодавства на Товариство не накладались, та несплачувались.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Джерелом фiнансування ВАТ "ЗНВКIФ "Новi Технологiї" є кошти спiльного iнвестування: кошти, залученi вiд iнвесторiв IСI, доходи вiд здiйснення операцiй з активами IСI та доходи, нарахованi за активами IСI. Для поточних потреб Товариство має достатньо робочого капiталу. Напрямки використання прибуткiв, отриманих на активи Товариства вiдповiдає Iнвестицiйнiй декларацiї.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Товариством укладенi, але ще не виконаннi договори купiвлi-продажу цiнних паперiв на загальну суму 286206 тис. грн Товариство очiкує прибуток вiд виконання цих договорiв.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Пiдприємство планує розвивати напрямки дiяльностi за основними видами, визначеними Статутом Товариства. На перспективу Фонд планує забезпечити подальше зростання вартостi чистих активiв, покращення фiнансових показникiв та розширення сфер iнвестицiйної дiяльностi за рахунок збiльшення реалiзованих iнвестицiйних проектiв. Приоритетними для Фонду на найближчу перспективу є напрямки з придбання цiнних паперiв пiдприємств вугледобувної, вуглепереробної, коксохiмiчної та будiвельної галузi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Товариство, як iнвестицiйний фонд користується послугами керуючого активами, а саме професiйного учасника фондового ринку - компанiєю з управлiння активами. Вiдповiдно до договору про управлiння активами, керуючий активами постiйно здiйснює дослiдження стану розвитку фондового ринку. Для цього використовується аналiтичний огляд фiнансових ринкiв та дiнамику показникiв iндексiв фондових бiрж. Товариство не здiйснює витрат на дослiдження, усi аналiтичнi дослiдження проводить компанiя з управлiння активами.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Протягом звiтного перiоду Товариство та його посадовi особи не виступали стороною в жодних судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Вiдповiдно до договору про управлiння активами, керуючий активами постiйно придбає або вiдчуджує активи Товариства з метою отримання максимального доходу при мiнiмально можливих ризиках Товариство спецiалiзується головним чином на операцiях з цiнними паперами пiдприємств коксохiмiчної галузi, вуглепереробної сфери. Прiоритетом для фонду сьогоднi є вивчення економiчної доцiльностi та ефективностi функцiонування та створення нових вугледобувних, вуглепереробних пiдприємств. Тому визначну частку портфелю на сьогоднi складають цiннi папери пiдприємств вугледобувної, вуглепереробної галузей. Вiдповiдно фiнансовим резульататм, прибутки Товариства зросли, також збiльшився розмiр власного капiталу за рахунок збiльшення нерозподiленного прибутку бiльш нiж на 100%. Поточнi зобов'язання Товариства значно зменшились. Товариство має достатньо робочого капiталу для поточних потреб. Використання прибуткiв, отриманих на активи Товариства, будуть здiйснюватися вiдповiдно Iнвестицiйнiй декларацiї. Фонд планує забезпечити подальше зростання вартостi чистих активiв, покращення фiнансових показникiв та розширення сфер iнвестицiйної дiяльностi. Товариство змiнило найменування та форму iснування акцiй вiдповiдно вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства". Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства не має.