Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) В 2008 роцi рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 09.04.2008 р.), шляхом реiнвестування частини нерозподiленого прибутку, збiльшено розмiр статутного капiталу Товариства у 2 рази (до 66 000 000 грн.) 05.08.2008 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 2) прийнято рiшення про додатковий випуск акцiй у обсязi 2 200 000 акцiй та зареєстровано Проспект емiсiї. 25.11.2009 р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв затверджено результати додаткового розмiщення акцiй Товариства та збiльшено розмiр Статутного капiталу на 660 тис. грн.. 12.03.2009 р. створено Вiдкритий диверсифiкований пайовий iнвестицiйний фонд "КIНТО-Еквiтi" (Свiдоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру iнститутiв спiльного iнвестування № 1312). 29.04.2009 р. зареєстровано випуск та розпочато розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв ВДПIФ "КIНТО-Еквiтi" на загальну суму 250 000 тис. грн.. 07.07.2009 р. ВДПIФ "КIНТО-Еквiтi" рiшенням ДКЦПФР визнано таким, що вiдповiдає вимогам щодо мiнiмального обсягу активiв IСI. В 2009 р. розпочато розмiщення додаткового випуску iнвестицiйних сертифiкатiв IДПIФ "Народний" ПрАТ "Народний", (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску iнвестицiйних сертифiкатiв № 1634 вiд 25.12.2009 р.). 25.11.2009 р. на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення (Протокол № 2) про визначення Товариства як приватне акцiонерне товариство. У 2010 роцi запущено лiнiйку дивiдендних фондiв: ЗНПIФ "КIНТО-Весна" (Свiдоцтво про внесення до ЄДРIСI №1401 вiд 26.01.2010р.), ЗНПIФ "КIНТО-Лiто" (Свiдоцтво про внесення до ЄДРIСI №1428 вiд 20.04.2010р.), ЗНПIФ "КIНТО-Осiнь" (Свiдоцтво про внесення до ЄДРIСI №1457 вiд 05.07.2010р.), ЗНПIФ "КIНТО-Зима" (Свiдоцтво про внесення до ЄДРIСI №1497 вiд 27.09.2010р.). Здiйснено переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, в бездокументарну форму iснування, тобто проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ДКЦПФР № 1075/1/10 вiд 19.11.2010 р.). Злиття, подiлу, приєднання, перетворення чи видiлу не було.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До структури ПрАТ "КIНТО" входять наступнi пiдроздiли: - департамент управлiння активами; - юридичний департамент; - департамент корпоративних фiнансiв; - департамент дослiджень; - департамент з облiку та звiтностi; - бухгалтерiя; операцiйний вiддiл; - загальний вiддiл; - вiддiл автоматизацiї та iнформацiйних технологiй; - департамент з продажу та роботи з iнвесторами; - вiддiл пенсiйних фондiв; - вiддiл iнвестицiйних фондiв; - технiчний вiддiл; - вiддiл маркетингу. На кiнець звiтного перiоду Товариство не мало фiлiй та представництв.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Ведення б/о дiяльностi Товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", положень (стандартiв) б/о та iнших нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України щодо органiзацiї б/о в Українi. Товариство вiдображає господарськi операцiї за журнальною формою облiку. Бухгалтерська звiтнiсть вiдображає наростаючим пiдсумком майнове та фiнансове становище Товариства за звiтний перiод i грунтується на даних синтетичного та аналiтичного облiку. Для вiдображення у б/о i звiтностi , майно та господарськi операцiї оцiнюють в нацiональнiй грошовiй одиницi України способом пiдсумовування проведених витрат. Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi проводяться аудиторськi перевiрки фiнансової звiтностi незалежною аудиторською фiрмою. Товариство веде окремий облiк результатiв дiяльностi Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Достаток" ПрАТ "КIНТО", Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Класичний" ПрАТ "КIНТО", Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Народний" ПрАТ "КIНТО" та Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Еквiтi" ПрАТ "КIНТО", Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Весна", Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Лiто", Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Осiнь", Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Зима".
Текст аудиторського висновку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "А У Д И Т О Р С Ь К А Ф I Р М А "У К Р А У Д И Т X X I" (свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0701) Україна, 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 3, тел./факс 235-7856 e-mail: ukrauditxxI@ukr.net Висновок незалежного аудитора Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Висновок про фiнансову звiтнiсть приватного акцiонерного товариства "КIНТО" станом на 31.12.2010 Аудиторський висновок складений на пiдставi договору вiд 05.11.2010 № 29, укладеного мiж ЗАТ "Аудиторська фiрма "Украудит XXI", код ЄДРПОУ 22964908, та додаткової угоди вiд 24.01.2011 до договору про надання аудиторських послуг вiд 05.11.2010 № 29, укладеної мiж ТОВ "Аудиторська фiрма "Украудит XXI", код ЄДРПОУ 22964908 (Свiдоцтво Аудиторської палати України про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 0701, видане вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 № 98, рiшенням Аудиторської палати України вiд 15.12.2005 № 156/6 термiн дiї свiдоцтва продовжено до 15.12.2010; рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.2010 № 221/3 термiн чинностi свiдоцтва продовжено до 04.11.2015; Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, серiї АБ № 000105, видане вiдповiдно до рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22.02.2007 № 386, реєстрацiйний № 120, термiн дiї з 22.02.2007 до 15.12.2010, термiн дiї подовжений з 07.12.2010 по 04.11.2015), та Приватним акцiонерним товариством "КIНТО" (ПрАТ "КIНТО" - згiдно з новою редакцiєю Статуту, зареєстрованого державним реєстратором Шевченкiвської районної у мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї Лiнцовою В.Ю. 11.12.2009, номер запису 10741050019029830, змiнено тип товариства з вiдкритого акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство). ТОВ "Аудиторська фiрма "Украудит ХХI" проведена перевiрка фiнансової звiтностi ПрАТ "КIНТО" (надалi - Товариство), що включає "Баланс" станом на 31.12.2010, "Звiт про фiнансовi результати", "Звiт про рух грошових коштiв", "Звiт про власний капiтал", "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" та Додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами" за 2010 рiк на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк проводилася вiдповiдно до вимог "Положення про порядок подання iнформацiї щодо фiнансових показникiв дiяльностi осiб, якi здiйснюють дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з управлiння активами)", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 04.10.2005 N 520, керуючись Законами України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", "Про iнститути спiльного iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Положення про особливостi здiйснення дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 02.11.2006 N 1227, Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту (протокол засiдання Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 № 122/2). Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримано достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв, яка проводилась перед складанням фiнансової звiтностi за 2010 рiк, через обмеження Товариством обсягу нашої роботи. При проведеннi iнвентаризацiї Товариство не отримало вiд деяких дебiторiв та кредиторiв пiдтвердження їх поточної заборгованостi. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питань, про якi йдеться в попередньому параграфi, справедливо й достовiрно вiдображає фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2010, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, вiдповiдно до чинного законодавства та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 1. Повнота та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi Бухгалтерський облiк Товариство здiйснює вiдповiдно до вимог Закону України вiд 16.07.99 № 996-ХIУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Товариство веде окремий облiк результатiв дiяльностi Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Достаток" ПрАТ "КIНТО", Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Класичний" ПрАТ "КIНТО", Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Народний" ПрАТ "КIНТО" та Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Еквiтi" ПрАТ "КIНТО", Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Весна", Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Лiто", Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Осiнь", Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Зима". Товариство вiдображає господарськi операцiї за журнальною формою облiку. Перевiрка публiчної фiнансової звiтностi, облiку, первинних документiв та iншої iнформацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання проводилась з метою визначення її достовiрностi i вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2010 рiк у складi "Балансу", "Звiту про фiнансовi результати", "Звiту про рух грошових коштiв", "Звiту про власний капiтал", "Примiток до рiчної фiнансової звiтностi", "Додатку до примiток до рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами" складена своєчасно i вiдповiдає вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку: П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати", П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв", П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал", П(С)БО 29 "Фiнансова звiтнiсть за сегментами" та вимог iнших П(С)БО та своєчасно подана до Головного управлiння статистики у м. Києвi. Данi, що вiдображенi в зазначених формах, пiдтвердженi даними аналiтичного та синтетичного облiку. Порiвняннiсть показникiв форм рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдає вимогам листа Мiнфiну України вiд 22.12.2008 № 1524 "Методичнi рекомендацiї з перевiрки порiвнянностi показникiв фiнансової звiтностi". Первиннi документи Товариства вiдповiдають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та "Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.05.95 № 88. Вiдповiдно до наказу вiд 29.10.2010 № 85 ПрАТ "КIНТО" перед складанням рiчного звiту провело iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, виробничих запасiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, каси та iнших грошових коштiв, грошових коштiв в дорозi, поточних рахункiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi та iнших рахункiв у банках, фiнансових вкладень, дебiторської та кредиторської заборгованостi, незавершеного виробництва, витрат майбутнiх перiодiв, резерву наступних витрат i платежiв станом на 01.11.2010 згiдно з вимогами "Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв", затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 11.08.94 № 69. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв, яка проводилась перед складанням фiнансової звiтностi за 2010 рiк через обмеження Товариством обсягу нашої роботи. При проведеннi iнвентаризацiї Товариство не отримало вiд деяких дебiторiв та кредиторiв пiдтвердження їх поточної заборгованостi. 2. Наявнiсть та незмiннiсть облiкової полiтики Товариства Товариство протягом 2010 року здiйснювало ведення бухгалтерського облiку згiдно з принципами й методами, передбаченими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99 № 996-ХIУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" Товариством забезпечена повнота, вiдповiднiсть, безперервнiсть вiдображення операцiй та достовiрнiсть оцiнки активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку. В своїй дiяльностi в 2010 роцi Товариство керувалося облiковою полiтикою, затвердженою наказом вiд 08.01.2008 № 1, згiдно з якою керiвництво Товариства обрало принципи, методи i процедури облiку таким чином, щоб достовiрно вiдобразити фiнансове положення i результати дiяльностi Товариства. Облiкова полiтика Товариства за перiод, що перевiряється, не змiнювалася. 3. Розкриття iнформацiї за видами активiв 3.1 Розкриття iнформацiї щодо нематерiальних активвiв, основних засобiв, їх зносу та їх вiдображення в балансi Товариства Визнання, оцiнку, облiк надходжень та вибуття нематерiальних активiв ПрАТ "КIНТО" проводило вiдповiдно до вимог П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображається Товариством у балансi, якщо iснує iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю за первинними документами. Визнання та оцiнку основних засобiв, облiк надходжень, лiквiдацiї та реалiзацiї основних засобiв протягом звiтного року Товариство проводило вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". Об'єкт основних засобiв визнається Товариством активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що воно отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена. Вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику Товариством до складу основних засобiв вiдносяться товарно-матерiальнi цiнностi вартiстю понад 1,0 тис. грн. Бухгалтерський облiк основних засобiв Товариство здiйснювало на пiдставi первинних документiв за фактичними витратами на їх придбання, виготовлення та установку. Придбанi Товариством основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Станом на 31.12.2010 в балансi Товариства вiдображенi: тис. грн. нематерiальнi активи: - залишкова вартiсть 1 446 - первiсна вартiсть 1 863 - накопичена амортизацiя 417 основнi засоби: - залишкова вартiсть 861 - первiсна вартiсть 3 880 - знос 3 019 Залишки по рахунку 12 "Нематерiальнi активи", по рахунку 10 "Основнi засоби", по рахунку 13 "Знос необоротних активiв" пiдтвердженi даними аналiтичного облiку. У бухгалтерському та податковому облiку нарахування зносу (амортизацiї) основних засобiв та нематерiальних активiв проводилося згiдно з вимогами ст. 8 Закону України вiд 22.05.97 № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв за звiтний перiод не проводилася. 3.2. Розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнвестицiй Первинна оцiнка фiнансових iнвестицiй, їх оцiнка на дату балансу здiйснюється Товариством вiдповiдно до вимог П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Станом на 31.12.2010 в балансi Товариства вiдображенi фiнансовi iнвестицiї в сумi 77 974 тис.грн.: тис. грн. - Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: - якi облiковуються за методом участi в капiталi в iншi пiдприємства 77 528 - iншi фiнансовi iнвестицiї, в т.ч.: 202 - частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств 183 - акцiї 19 - Поточнi фiнансовi iнвестицiї, в т.ч.: 244 - акцiї Синтетичний облiк фiнансових iнвестицiй вiдповiдає їх аналiтичному облiку. 3.3. Розкриття iнформацiї про запаси Первiсна оцiнка запасiв, оцiнка вибуття запасiв, оцiнка запасiв на дату балансу проводилися вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 "Запаси" та облiкової полiтики Товариства. Товариство визнає запаси активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде отримано економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Станом на 31.12.2010 залишок виробничих запасiв складав 204 тис. грн. (сировина i матерiали - 3 тис. грн., паливо - 25 тис. грн., запаснi частини - 60 тис. грн., малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 116 тис. грн.). Облiковi данi пiдтвердженi первинними документами. 3.4. Розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi, грошових коштiв та витрат майбутнiх перiодiв Визнання та оцiнку дебiторської заборгованостi Товариство здiйснювало вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторську заборгованiсть Товариство визнає активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Станом на 31.12.2010 дебiторська заборгованiсть ПрАТ "КIНТО" складала 8 819 тис. грн.: тис. грн. - за товари, роботи, послуги: - чиста реалiзацiйна вартiсть 6 940 - первiсна вартiсть 6 940 - за розрахунками з бюджетом 28 - з нарахованих доходiв 108 - iз внутрiшнiх розрахункiв 27 - iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 716 Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "КIНТО" суми дебiторської заборгованостi пiдтвердженi первинними документами, у яких зазначенi термiни виникнення цiєї заборгованостi. На кiнець звiтного року в балансi Товариства вiдображенi грошовi кошти в нацiональнiй валютi в сумi 1 828 тис. грн. та в iноземнiй валютi в сумi 6 тис.грн. Зазначенi суми залишкiв грошових коштiв та їх еквiвалентiв, що зазначенi в "Балансi", "Звiтi про рух грошових коштiв" та в "Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi" пiдтвердженi даними синтетичного та аналiтичного облiку. Грошовi кошти Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Достаток" ПрАТ "КIНТО", Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Класичний" ПрАТ "КIНТО", Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Народний" ПрАТ "КIНТО" та Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Еквiтi" зараховувалися на окремi поточнi рахунки кожного Фонду окремо вiд коштiв ПрАТ "КIНТО", Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Весна", Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Лiто", Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Осiнь", Закритого недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Зима". Розрахунки з пiдзвiтними особами ПрАТ "КIНТО" проводило вiдповiдно до дiючого законодавства. Облiк касових операцiй здiйснювався вiдповiдно до вимог Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 N 637. Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2010 складали 87 тис. грн. Зазначенi витрати визначенi достовiрно, про що свiдчать данi аналiтичного та синтетичного облiку. 4. Розкриття iнформацiї щодо власного капiталу 4.1. Розкриття iнформацiї щодо формування статутного капiталу 1. ВАТ "КIНТО" вiдповiдно до статуту, зареєстрованого Печерською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 03.06.2003 № 2696, був оголошений статутний фонд у сумi 20 000 000,00 грн., який було розподiлено на 20 000 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,0 грн. кожна. Станом на 31.12.2003 оголошений статутний фонд у сумi 20 000 000,00 грн. ВАТ "КIНТО" сформувало в повному обсязi, тобто в сумi 20 000 000,00 грн., у т.ч.: грн. - майновими внесками - 16 364,8 - грошовими коштами - 24 098,7 - грошовими коштами у виглядi реiнвестицiї дивiдендiв - 19 958 049,6 - цiнними паперами - 1 486,9 2. Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.04.2007 (Протокол № 1) статутний капiтал ВАТ "КIНТО" було збiльшено на 10 000 000,00 грн. за рахунок реiнвестування дивiдендiв в об'єкт первинного iнвестування; номiнальна вартiсть акцiй збiльшена з 1,0 грн. до 1,50 грн.; кiлькiсть акцiй ВАТ "КIНТО" залишилась незмiнною. Державним реєстратором Печерської районної у мiстi Києвi Державної адмiнiстрацiї Iванишиною Л.I. зареєстрованi змiни до статуту 21.05.2007 № 10701050010007872, вiдповiд-но до яких ВАТ "КIНТО" було оголошено статутний капiтал в сумi 30 000 000,00 грн., який подiлений на 20 000 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,5 грн. кожна. Формування частки статутного капiталу в сумi 10 000 000,00 грн. було здiйснено шляхом реiнвестування дивiдендiв в об'єкт первинного iнвестування та збiльшенням номiнальної вартостi акцiй з 1,00 грн. до 1,50 грн. Таким чином, оголошений статутний капiтал в сумi 30 000 000,00 грн. було сформовано ВАТ "КIНТО" в повному розмiрi. 3. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 10.07.2007 № 2) було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу ВАТ "КIНТО" до 33 000 000,00 грн. шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi - вiдкритого розмiщення 2 000 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,50 грн. кожна на загальну суму 3 000 000,00 грн., оплата яких мала здiйснюватися виключно в грошовiй формi протягом п'яти робочих днiв з дня укладення договору купiвлi-продажу акцiй. При цьому цiна однiєї акцiї - 7,00 грн. Формування частки у розмiрi 3 000 000,00 грн., на яку згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв збiльшено розмiр статутного капiталу, здiйснено наступним чином: - Радзiєвська Н.В. придбала: згiдно з договором купiвлi-продажу вiд 01.10.2007 № 6КНТ 500 штук простих iменних акцiй за цiною 7,00 грн. за одну акцiю на загальну суму 3 500,00 грн. (платiжне доручення вiд 05.10.2007 № 430534 на 3 500,00 грн.); згiдно з договором купiвлi-продажу вiд 15.10.2007 № 8КНТ 38 700 штук простих iменних акцiй за цiною 7,00 грн. за одну акцiю на загальну суму 270 900,00 грн. (платiжне доручення вiд 22.10.2007 № 444636 на 270 900,00 грн.). - Мельничук В.Г. придбав: згiдно з договором купiвлi-продажу вiд 01.10.2007 № 5КНТ 500 штук простих iменних акцiй за цiною 7,00 грн. за одну акцiю на загальну суму 3 500,00 грн. (платiжне доручення вiд 05.10.2007 № 430535 на 3 500,00 грн.); згiдно з договором купiвлi-продажу вiд 15.10.2007 № 7 КНТ 1 960 300 штук простих iменних акцiй за цiною 7,00 грн. за одну акцiю на загальну суму 13 722 100,00 грн. (платiжне доручення вiд 22.10.2007 № 444635 на 13 722 100,00 грн.). Державним реєстратором Печерської районної у мiстi Києвi Державної адмiнiстрацiї Iванишиною Л.I. зареєстрованi змiни до статуту 24.10.2007 № 10701050012007872, вiдповiдно до яких Товариством оголошений статутний капiтал в сумi 33 000 000,00 грн., який подiлений на 22 000 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,5 грн. кожна. Частка статутного капiталу у розмiрi 3 000 000,00 грн., на яку згiдно зi змiнами до статуту, зареєстрованими 24.10.2007 № 10701050012007872, збiльшений статутний капiтал, була сформована в повному розмiрi станом на 24.10.2007, а, вiдповiдно, оголошений статутний капiтал в сумi 33 000 000,00 грн. також сформований в повному розмiрi. 4. Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "КIНТО" (Протокол вiд 09.04.2008 № 1) було прийнято рiшення: - про затвердження результатiв дiяльностi ВАТ "КIНТО" за 2007 рiк та порядку розподiлу прибутку; - про збiльшення статутного капiталу за рахунок реiнвестування дивiдендiв на 33 000 000,00 грн.; - встановлення нового розмiру статутного капiталу в розмiрi 66 000 000,00 грн.; - про випуск 22 000 000 штук простих iменних акцiй (в документарнiй формi) номiнальною вартiстю 3,0 грн. кожна загальною номiнальною вартiстю 66 000 000,00 грн.; - про затвердження змiн до статуту ВАТ "КIНТО" у зв'язку зi збiльшенням розмiру статутного капiталу та змiною номiнальної вартостi акцiй. Оскiльки згiдно з прийнятим рiшенням загальних зборiв випуск акцiй здiйснювався у зв'язку з реiнвестуванням дивiдендiв, розмiщення акцiй проведено шляхом обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi у спiввiдношеннi: одна акцiя старої номiнальної вартостi на одну акцiю нової номiнальної вартостi. Згiдно з прийнятим загальними зборами акцiонерiв рiшенням ВАТ "КIНТО" здiйснило обмiн акцiй шляхом надання реєстратору ВАТ "КIНТО" розпорядження на проведення вiдповiдної корпоративної операцiї в системi реєстру власникiв акцiй ВАТ "КIНТО" протягом мiсяця з дати отримання мiжнародного iдентифiкацiйного номеру нового випуску акцiй. Строк обмiну сертифiкатiв акцiй старої номiнальної вартостi на сертифiкати нової номiнальної вартостi не обмежується, обмiн здiйснюється за зверненням акцiонерiв Товариства до його реєстратора - ТОВ "Нотада". Статут ВАТ "КIНТО" (в новiй редакцiї) зареєстрований державним реєстратором Печерської районної у мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї Тепегей С.В. 21.04.2008, номер запису 10701050016007872, вiдповiдно до якого Товариством оголошений статутний капiтал в сумi 66 000 000,00 грн., який подiлений на 22 000 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3 грн. Частка збiльшення статутного капiталу у розмiрi 33 000 000,00 грн. була сформована шляхом реiнвестування дивiдендiв в об'єкт первинного iнвестування, тобто оголошений статутний капiтал в сумi 66 000 000,00 грн. ВАТ "КIНТО" сформувало в повному розмiрi. 5. Вiдповiдно до Договорiв купiвлi-продажу вiд 19.11.2008 № 149КI;2К, вiд 25.11.2008 № 150КI;3К та Додаткової угоди до договорiв купiвлi-продажу вiд 18.11.2009 ВАТ "КIНТО" продало ТОВ "КIНТО Iнвест" 220 000 штук простих iменних акцiй (у документарнiй формi) по цiнi 9,0 грн. на загальну суму 1 980 000,00 грн. ТОВ "КIНТО Iнвест" сплатило за акцiї 1 980 000,00 грн.: - платiжним дорученням вiд 19.11.2008 № 1029 - 247 462,20 грн. за Договором купiвлi-продажу вiд 19.11.2008 № 149КI;2К; - платiжним дорученням вiд 28.11.2008 № 1044 - 1 732 537,80 грн. за Договором купiвлi-продажу вiд 25.11.2008 № 150КI;3К. ТОВ "КIНТО Iнвест" вiдповiдно до Додаткової угоди вiд 18.11.2009 до договорiв купiвлi-продажу придбало 220 000 штук простих iменних акцiй на 1 980 000,00 грн., тобто, збiльшення статутного капiталу у розмiрi 660 000,00 грн. (220 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3 грн.) було сформовано ТОВ "КIНТО Iнвест" в повному обсязi грошовими коштами. Статут Приватного акцiонерного товариства "КIНТО" (в новiй редакцiї) зареєстрований державним реєстратором Шевченкiвської районної у мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї Лiнцовою В.Ю. 11.12.2009, номер запису 10741050019029830, вiдповiдно до якого Товариством оголошений статутний капiтал в сумi 66 660 000,00 грн., який подiлений на 22 220 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3 грн., тобто статутний капiтал збiльшений на 660 000,00 грн. (220 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3 грн.). Державним реєстратором Шевченкiвської районної у мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї Лiнцовою В.Ю. 28.12.2010 зареєстровано Статут Приватного акцiонерного товариства "КIНТО" (в новiй редакцiї), номер запису 10741050023029830, змiни щодо розмiру статутного капiталу, кiлькостi акцiй, на який подiлений статутний капiтал, їх номiнальної вартостi не вносилися. Акцiонерами ПрАТ "КIНТО" станом на кiнець дня 31.12.2010 були: № з/п Назва юридичної (фiзичної) особи Кiлькiсть акцiй (шт.) Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) Загальна вартiсть акцiй (грн.) Вiдсоток у статутному капiталi (%) 1 2 3 4 5 6 1 ATLAS GLOBAL VENTURES, INC 500 000 3,0 1 500 000,00 2,2502 2 АКБ "Лiсбанк" 7 000 3,0 21 000,00 0,0315 3 АТ "Поступ" 2 400 3,0 7 200,00 0,0108 4 АТ "Укрiнбанк" 222 000 3,0 666 000,00 0,9991 5 ВАТ "Оксана Плюс" 46 3,0 138,00 0,0002 6 МСП "Фантом" 4 200 3,0 12 600,00 0,0189 7 СП "Дiамед" 10 000 3,0 30 000,00 0,0450 8 ТОВ "МФМ Плюс" 38 3,0 114,00 0,0002 9 ТОВ "КIНТО Iнвест" 2 979 584 3,0 8 938 752,00 13,4095 10 ЗАТ "Фiнанси та Кредит" 27 850 3,0 83 550,00 0,1253 11 ТОВ "Домiн" 600 144 3,0 1 800 432,00 2,7009 Всього у юридичних осiб 4 353 262 3,0 13 059 786,00 19,5916 12-86 Фiзичнi особи 17 866 738 3,0 53 600 214,00 80,4084 В цiлому 22 220 000 66 660 000,00 100,0000 Облiк статутного капiталу ПрАТ "КIНТО" здiйснює на рахунку 40 "Статутний капiтал", аналiтичний облiк по якому проводиться в розрiзi акцiонерiв ПрАТ "КIНТО", а облiк розрахункiв iз акцiонерами здiйснюється на рах. 46 "Неоплачений капiтал", тобто згiдно з "Iнструкцiєю про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженою наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 № 291. Ведення системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "КIНТО" здiйснює товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НОТАДА" згiдно з лiцензiєю на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, дiяльностi з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, виданою Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 13.10.2010 вiдповiдно до рiшення про видачу лiцензiї вiд 28.09.2010 № 1220, строк дiї лiцензiї - 13.10.2010 - 13.10.2015. При розмiщеннi та викупi цiнних паперiв ПрАТ "КIНТО" не користувалось послугами торговцiв цiнними паперами. 4.2. Розкриття iнформацiї щодо власного капiталу Власний капiтал Товариства вiдображається в бухгалтерському облiку одночасно з вiдображенням активiв або зобов'язань, якi призводять до змiни власного капiталу. Станом на 31.12.2010 власний капiтал Товариства вiдображений в балансi в сумi 83 441 тис. грн.: тис. грн. - Статутний капiтал 66 660 - Додатковий вкладений капiтал 12 322 - Iнший додатковий капiтал 4 877 - Резервний капiтал 2 530 - Непокритий збиток 2 948 Зазначена сума власного капiталу вiдображена i в "Довiдцi про вiдповiднiсть власного та статутного капiталу Компанiї вимогам Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами) станом на 31.12.2010, складенiй Товариством вiдповiдно до вимог "Положення про порядок подання iнформацiї щодо фiнансових показникiв дiяльностi осiб, якi здiйснюють дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з управлiння активами)", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 04.10.2005 № 520 (iз змiнами i доповненнями). Розмiр власного капiталу вiдповiдає вимогам Лiцензiйних умов щодо пiдтримання розмiру власного капiталу в сумi, не менше нiж 7 000 тис. грн. Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2010 вiдображений в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. 5. Розкриття iнформацiї щодо вартостi чистих активiв Товариства З метою реалiзацiї положень п. 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, при обчисленнi вартостi чистих активiв аудитором застосованi Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 N 485. Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2010 складає 83 441 тис. грн., тобто є бiльшою за розмiр статутного капiталу. 6. Розкриття iнформацiї щодо зобов'язань Визнання та оцiнку зобов'язань Товариство здiйснює вiдповiдно до вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання". Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує iмовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Станом на 31.12.2010 в балансi Товариства достовiрно вiдображенi нарахованi у звiтному перiодi майбутнi витрати та платежi - витрати на оплату майбутнiх вiдпусток персоналу в сумi 284 тис.грн. Вiдстрочене податкове зобов'язання (сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних перiодах з тимчасових податкових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню), визначене Товариством вiдповiдно до вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 28.12.2000 N 353, i станом на 31.12.2010 вiдображене в балансi в сумi 51 тис.грн. Поточнi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2010 вiдображенi в балансi в сумi 7 449 тис. грн., у тому числi: тис. грн. - кредиторська заборгованiсть за товари, 6 740 роботи, послуги - поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 63 - зi страхування 145 - з оплати працi 284 - iншi поточнi зобов'язання 217 Зазначенi в фiнансовiй звiтностi Товариства суми зобов'язань пiдтвердженi первинними документами та даними синтетичного облiку. У первинному облiку зазначенi термiни виникнення цiєї заборгованостi. 7. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку Вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд" у бухгалтерському облiку Товариством дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка прибутку може бути достовiрно визначена. Згiдно з вимогами П(С)БО 16 "Витрати" витратами звiтного перiоду Товариство визнає або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу, за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Податковий облiк валових доходiв та валових витрат Товариство здiйснювало згiдно зi статтями 4 та 5 Закону України вiд 22.05.97 № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку пiдприємств". За 2010 рiк виручка вiд реалiзацiї послуг Товариства склала 16 037 тис. грн., чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг - 16 037 тис. грн., собiвартiсть реалiзованих послуг - 3 014 тис. грн., валовий прибуток - 13 023 тис. грн., iншi операцiйнi доходи - 684 тис. грн., адмiнiстративнi витрати - 22 664 тис. грн., iншi операцiйнi витрати - 36 тис. грн., збиток вiд операцiйної дiяльностi - 8 989 тис. грн., iншi фiнансовi доходи - 4 тис. грн., iншi доходи - 155 тис. грн., втрати вiд участi в капiталi - 2 348 тис.грн., iншi витрати - 524 тис. грн., збиток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування - 11 706 тис. грн., податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi - 120 тис. грн., збиток вiд звичайної дiяльностi - 11 826 тис. грн., чистий збиток - 11 826 тис. грн. Зазначенi статтi фiнансових результатiв визначенi достовiрно, про що свiдчать данi аналiтичного та синтетичного облiку. 8. Аналiз фiнансового стану Фiнансовий стан Товариства характеризується наступними показниками: 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К а. л.) обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно: Ф.1 (ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240) Ф. 1 ряд. 620 станом на 01.01.2010 3 515 + 1 754 + 6 К а. л. = --------------------------- = 20,057; 263 станом на 31.12.2010 244 + 1 828 + 6 К а. л. = ----------------------- = 0,279; 7 449 теоретичне значення - 0,25 - 0,5; Значення коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi Товариства знаходиться в межах теоретичного значення. 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (К. з.л.) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань товариства та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань: Ф.1 ряд. 260 К з. л. = ------------------- ; Ф.1 ряд. 620 станом на 01.01.2010 13 197 К з. л. = ------------- = 50,179; 263 станом на 31.12.2010 11 101 К з. л. = -------------- = 1,490; 7 449 теоретичне значення > 1,0; Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi свiдчить про достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї - К ф.с.(а)) розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i вiдображає питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть: Ф. 1 ряд. 380 К ф.с.(а.) = ------------------------ ; Ф. 1 ряд. 640 станом на 01.01.2010 95 267 К ф.с.(а.) = --------------- = 0,995; 95 740 станом на 31.12.2010 83 441 К ф.с.(а.) = -------------- = 0,915; 91 225 теоретичне значення > 0,5; Значення коефiцiєнта фiнансової стiйкостi (автономiї) свiдчить про те, що власний капiтал Товариства, складає переважну частину в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. 4. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (Кп.з.в.к.) розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв: Ф.1 (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630) К п.з.в.к. = -------------------------------------------------------------------- ; Ф.1 ряд. 380 станом на 01.01.2010 210 + 263 К п.з.в.к. = ----------------- = 0,005; 95 267 станом на 31.12.2010 284 + 51 + 7 449 К п.з.в.к. = ------------------------ = 0,093; 83 441 теоретичне значення < 1. Значення коефiцiєнта покриття зобов'язань власним капiталом свiдчить про незначну залежнiсть Товариства вiд залучених засобiв. 5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К р.а.) розраховується як вiдношення чистого прибутку (збитку) до середньорiчної валюти балансу i вiдображає величину чистого прибутку (збитку), який припадає на одиницю активiв пiдприємства: ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225 К р.а. = --------------------------------------------------------- ; ф. 1 ((ряд. 280 (гр. 3) + ряд. 280 (гр. 4)) / 2 - 11 826 К р.а. = ----------------------------- = - 0,127; (95 740 + 91 225) / 2 теоретичне значення > 0; Значення коефiцiєнта рентабельностi активiв свiдчить про те, що на одиницю активiв припадає 0,127 чистого збитку Товариства. Додатки: Додаток 1 - Баланс станом на 31.12.2010 (Ф. № 1); Додаток 2 - Звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк (Ф. № 2); Додаток 3 - Звiт про рух грошових коштiв за 2010 рiк (Ф. № 3); Додаток 4 - Звiт про власний капiтал за 2010 рiк (Ф. № 4); Додаток 5 - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк (Ф. № 5); Додаток 6 - Додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами" за 2010 рiк (Ф. № 6). Генеральний директор, аудитор України В. О. Мельник (сертифiкат серiї А № 000061) 24.02.2011 Україна, 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 3
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Виключним видом дiяльностi Товариства є дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв. Станом на 31.12.2010 року пiд управлiнням Товариства знаходилось 15 iнвестицiйних (з них: 11 - закритих, 2 - вiдкритих, 2 - iнтервальних фонди) та 4 пенсiйних фондiв, сукупна вартiсть активiв яких становила 532,3 млн. грн. Незважаючи на те, що 2010 рiк вiдзначився чималими потрясiннями на свiтових фiнансових ринках, глобальне економiчне пожвавлення продовжилося. Пiсля перiоду значної волатильностi український ринок акцiй завершив рiк на позитивнiй нотi. Так, iндекс ПФТС зрiс на 70,2%, а iндекс УБ - на 67,9%. Такiй динамiцi сприяли декiлька тенденцiй. По-перше, швидке вiдновлення попиту на експортних ринках, яке забезпечило зростання обсягiв виробництва та покращення фiнансових результатiв українських компанiй-експортерiв. По-друге, полiтична стабiлiзацiя дозволила вiдновити приплив капiталу в Україну, як з боку мiжнародних фiнансових органiзацiй (передусiм, МВФ), так i приватних iнвесторiв.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Основнi придбання або вiдчуження активiв не вiдбувались.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Товариство не має обмежень щодо використання ОЗ. Станом на 31.12.2010 на балансi знаходились основнi засоби: залишкова вартiсть - 861,00 тис. грн., первiсна вартiсть - 3 880,00 тис. грн., знос - 3 019,00 тис. грн., орендованих основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 12 459,00 тис. грн. Переоцiнка основних засобiв за звiтний перiод не проводилася.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Складна макроекономiчна та суспiльно-полiтична ситуацiя в Українi, проблеми, зумовленi свiтовою фiнансовою кризою, загальна недорозвиненiсть фондового ринку загалом та його iнфраструктури зокрема (превалювання неорганiзованого ринку над органiзованим, що негативно позначається на прозоростi фондового ринку; низька лiквiднiсть фондового ринку; обмежена кiлькiсть iнструментiв фондового ринку; незавершенiсть формування iнституцiйної iнфраструктури фондового ринку, її низька якiсть тощо), низька якiсть корпоративного управлiння, фондовий ринок не є основним засобом обертання ресурсiв пiдприємств України.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У 2010 роцi Товариство не сплачувало штрафи i компенсацiї.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Джерелом фiнансування дiяльностi Товариства є власнi кошти. Обсяг робочого капiталу є достатнiм для поточних потреб.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Обсяг укладених, але не виконаних договорiв на 31.12.2010 р. становить 9 039 865,00 грн.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства на наступний рiк - розвиток напрямкiв дiяльностi, визначених статутом; пошук нових напрямкiв, прибутковiсть яких не пов'язана з необгрунтованими ризиками. В перспективнi плани Товариства за сприятливих умов (у разi позитивних тенденцiй на фондовому ринку України) є збiльшення сукупної вартостi чистих активiв та кiлькостi учасникiв фондiв пiд управлiнням Товариства. Можливi фактори ризику в дiяльностi Товариства: - економiчнi ризики, у тому числi загальний несприятливий розвиток економiки, iнфляцiя, загальна низька лiквiднiсть ринку цiнних паперiв України; - негативнi змiни в законодавствi, у тому числi змiни податкового законодавства; - набуття чинностi новими нормативними актами щодо банкiвської дiяльностi i обiгу цiнних паперiв, якi змiнюють умови обiгу цiнних паперiв та/або грошового обiгу; - дiї державних та мiсцевих органiв влади, дiї будь-яких посадових осiб, виникнення будь-яких iнших подiй та/або юридичних фактiв, що суттєво впливають на прибутковiсть операцiй на фондовому ринку України; - анулювання або призупинення дiї лiцензiї; - введення режиму надзвичайного стану, режиму нацiоналiзацiї, експропрiацiї; - вiйськовi дiї, акти громадянської непокори, масовi заворушення, страйки, локаути; - техногеннi ризики, стихiйнi лиха та природнi катастрофи.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Товариство постiйно здiйснює монiторинг галузей народного господарства України та найкращих пiдприємств цих галузей у пошуку емiтентiв з потенцiалом зростання вартостi акцiй вищим за середнiй по ринку та вiдслiдковує ситуацiю на ринку цiнних паперiв з метою забезпечення найкращого спiввiдношення доходностi iнвестицiйних та пенсiйних фондiв, управлiння активами яких здiйснює Товариство, до прийнятного для того чи iншого фонду значення ризику.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У 2010 роцi Товариство не виступало стороною в наступних судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі За результатами 2010 року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось. У балансi на 31.12.2010 р. По статтi "Поточнi фiнансовi iнвестицiї" вiдображено справедливу (ринкову) вартiсть вказаних iнвестицiй. При цьому використовуються результати дiяльностi власної Комiсiї Товариства з переоцiнки цiнних паперiв. Товариство не входить до складу корпорацiй, консорцiумiв, концернiв, iнших об'єднань за галузевим, територiальним та iншими принципами.