Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк" було створено 24 сiчня 1989 року ще за часiв iснування СРСР. Укрiнбанк є першим комерцiйним банком на територiї Української РСР, дозвiл на його створення отримували безпосередньо у Горбачова М.С. в Москвi. В перiод з 1989 до 1991 року (до набуття Україною незалежностi) Укрiнбанк проводив дiяльнiсть направлену на розрахунково-касове обслуговування комерцiйних структур, що тiльки-но почали створюватися, та кредитування iнновацiйних проектiв, мається на увазi пошук науково-технiчних розробок та фiнансування їх впровадження у виробництво. Пiсля 1991 року Укрiнбанк був змушений змiнити орiєнтири своєї дiяльностi, вони стали направленi на зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть клiєнтiв. Сьогоднi Укрiнбанк - це унiверсальна кредитно-фiнансова установа, яка надає весь спектр традицiйних та iнновацiйних послуг, що вiдповiдають мiжнародним стандартам. З 1992 року розпочалася розбудова мережi фiлiй Укрiнбанку, яка стала фундаментом фiнансової стiйкостi. Нинi банк має розгалужену мережу фiлiй, яка представлена в усiх регiонах України i нараховує 30 фiлiй та 118 вiддiлення. Починаючи з 1995 року Укрiнбанк став одним з провiдних банкiвських iнститутiв України, та поряд з фiнансування малого та середнього бiзнесу розпочав роботу з великими державними пiдприємствами. З Укрiнбанком спiвпрацюють понад 300 банкiв в усьому свiтi. Основними розрахунковими банками є провiднi кредитно-фiнансовi установи свiту з найвищими рейтингами, такi як Deutche Bank Trust Company Americas, Bank of New York, HSBC Bank USA, Commerzbank AG, UBS AG та iншi. Сучаснi засоби телекомунiкацiй i налагодженi кореспондентськi вiдносини дозволяють здiйснювати розрахунки у найкоротшi термiни у всiх валютах свiту, а також ефективно i надiйно управляти фiнансовими потоками. Банк є активним оператором фондового ринку України. Надає своїм клiєнтам послуги купiвлi-продажу цiнних паперiв, депозитарнi послуги, послуги з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв, консультує з iнвестування коштiв в нацiональну економiку. У 1995 роцi АТ "Укрiнбанк" один з перших пiдписав угоди з компанiями American Express та Thomas Cook. З 1996 року банк - Принциповий член мiжнародних платiжних систем Visa International та MasterCard Europe S.A., має повний спектр лiцензiй цих систем i впевнено розвиває картковий бiзнес у першiй когортi провiдних українських банкiв. У 2006 роцi АТ "Укрiнбанк" успiшно пройшов сертифiкацiю в платiжнiй системi VISA Int., по прийому чипових платiжних карт в торгiвельнiй мережi банку. На сьогоднi Укрiнбанком емiтовано близько 283 000 платiжних карток Visa i MasterСard. Банк має розвинену карткову iнфраструктуру - понад 560 пунктiв обслуговування платiжних карток (готелi,ресторани, магазини а iн.), 97 пунктiв видачi готiвкових коштiв та бiльш нiж 70 банкоматiв . За перерахованими показниками Укрiнбанк посiдає десяте мiсце серед українських банкiв. У груднi 1997 року АТ "Укрiнбанк" отримав статус агента Уряду України з обслуговування iноземних кредитiв, наданих пiд гарантiї Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 1997 року № 1428. Отримавши у 1998 роцi статус агента Уряду України з реструктуризацiї внутрiшньої заборгованостi України АТ "Укрiнбанк" протягом 1998 - 1999 рокiв спiльно з iнвестицiйним банком Merrill Lynch приймав активну участь у реструктуризацiї внутрiшнього державного боргу України та у реструктуризацiї облiгацiй зовнiшньої державної позики 1995 року у якостi радника Мiнiстерства фiнансiв України. З квiтня 2003 року АТ "Укрiнбанк" отримав статус уповноваженого банку з обслуговування коштiв Державного бюджету України. З 2001 року АТ "Укрiнбанк" здiйснює обслуговування фонду "Взаєморозумiння та примирення" яке передбачено мiждержавним договором мiж Нiмеччиною та Україною. АТ "Укрiнбанк" активно впроваджує новi види послуг та удосконалює вже традицiйнi, розробляє та впроваджує сучастнi форми обслуговування. Прiоритетним в АТ "Укрiнбанк" вважають комплексне обслуговування клiєнтiв. Це дає можливiсть кожному пiдприємству чи фiзичнiй особi, яка звернулася в банк за однiєю послугою, отримати спецiально сформований iндивiдуальний перелiк послуг, який не лише заощадить кошти клiєнта, а й сприятиме його фiнансовому зростанню.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Органiзацiйна структура емiтента: - Головний банк; - Фiлiї банку, якi мають самостiйний баланс: Черкаська фiлiя АТ "Укрiнбанк", 18002, м.Черкаси, вул.Хрещатик, 195 Чернiгiвська фiлiя АТ "Укрiнбанк", 14000, м.Чернiгiв, вул.Горького, 8 Чернiвецька фiлiя АТ "Укрiнбанк" , 58001, м.Чернiвцi, вул.Головна, 89 Днiпропетровська фiлiя АТ "Укрiнбанк", 49000, м.Днiпропетровськ, вул.Миронова, 5 Дрогобицька фiлiя АТ "Укрiнбанк", 82100, Львiвська обл., м.Дрогобич, вул.Лесi Українки, 26 Київська фiлiя АТ "Укрiнбанк" , 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 43 Кременчуцька фiлiя АТ "Укрiнбанк" , 39601, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Щорса, 76 Харкiвська фiлiя АТ "Укрiнбанк", 61023, м.Харкiв, вул.Веснiна,12 Одеська фiлiя АТ "Укрiнбанк" , 65044, м.Одеса, просп.Шевченка,1 Хмельницька фiлiя АТ "Укрiнбанк", 29015, м.Хмельницький, просп.Миру, 99/101 Миколаївська фiлiя АТ "Укрiнбанк" , 54055, м.Миколаїв, просп.Ленiна, 135 Святошинська фiлiя АТ "Укрiнбанк", 03680, м.Київ, бульвар Iвана Лепсе, 6 Донецька фiлiя АТ "Укрiнбанк", 83017, м. Донецьк, бульв. Шевченка, 25 Запорiзька фiлiя АТ "Укрiнбанк" , 69001, м.Запорiжжя, вул.Перемоги, 2 Днiпровська фiлiя АТ "Укрiнбанк" , 18021, м.Черкаси, вул.Гагарiна, 73 Свiтловодська фiлiя АТ "Укрiнбанк" , 27500, Кiровоградська обл., м.Свiтловодськ, вул.Ленiна, 78 Львiвська фiлiя АТ "Укрiнбанк" , 79053, м.Львiв, вул. Володимира Великого, 18 Оболонська фiлiя АТ "Укрiнбанк", 04210, м.Київ, вул.Тимошенка,18 Рiвненська фiлiя АТ "Укрiнбанк" , 33028, м.Рiвне, вул.Драгоманова, 32 Iвано-Франкiвська фiлiя АТ "Укрiнбанк", 76000, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Незалежностi, 46 Броварська фiлiя АТ "Укрiнбанк", 07400, Київська обл., м.Бровари, вул.Гагарiна, 26 Вiнницька фiлiя АТ "Укрiнбанк", 21050, м.Вiнниця, вул.Кропивницького, 1 Луцька фiлiя АТ "Укрiнбанк", 43005, Волинська обл., м.Луцьк, просп.Перемоги, 1 Луганська фiлiя АТ "Укрiнбанк" , 91055, м.Луганськ, вул.Жовтнева, 3 Сумська фiлiя АТ "Укрiнбанк" , 40021, м.Суми, вул.З.Космодем'янської, 11 Житомирська фiлiя АТ "Укрiнбанк", 10014, м.Житомир, вул.Київська, 3 Роменська фiлiя АТ "Укрiнбанк" , 42000, Сумська обл., м.Ромни, вул.Тельмана, 24 Тернопiльська фiлiя АТ "Укрiнбанк" , 46008, м.Тернопiль, вул. Пирогова, 11 Сiмферопольська фiлiя АТ "Укрiнбанк", 95011, м. Сiмферополь, вул. Самокiша, 30 Херсонська фiлiя АТ "Укрiнбанк", 73000, м.Херсон, вул. Маяковського, 6/29 та 118 вiддiлення. Змiни, що вiдбулися в органiзацiйнiй структурi АТ "Укрiнбанк" з 01 сiчня 2008 по 31 грудня 2008 року: - у складi Управлiння платiжних систем i чекiв Департаменту платiжних систем i технологiй створено вiддiл розвитку еквайрiнгу i банкоматної мережi банку. Пiдстава: рiшення Правлiння вiд 14.09.2007 (протокол № 44) та Спостережної Ради вiд 17.09.2007 (протокол № 16), наказ вiд 09.01.2008 № 17-к. - у складi Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю створено Вiддiл внутрiшнього аудиту регiональних центрiв. Пiдстава: рiшення Правлiння вiд 19.05.2008 (протокол № 22) та Спостережної Ради вiд 20.05.2008 (протокол № 12), наказ вiд 24.07.2008 № 118-п. - у складi Управлiння облiку та звiтностi створено сектор мiжнародної звiтностi. Пiдстава: рiшення Правлiння вiд 22.07.2008 (протокол № 31 та Спостережної Ради вiд 23.07.2008 (протокол № 16), наказ вiд 14.10.2008 № 548-к АТ "Укрiнбанк" не має дочiрнiх пiдприємств.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного, 2008-го року, пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика банку - це сукупнiсть визначених, в межах чинного законодавства України, принципiв та процедур, що використовуються банком для складання та подання фiнансової звiтностi. Вимоги облiкової полiтики банку визначенi таким чином, щоб досягалась основна мета облiку операцiй та складання фiнансової звiтностi в банку - повне та коректне охоплення операцiй облiком, своєчасне виявлення та реєстрацiя проведених операцiй, якiсне накопичення та узагальнення i зберiгання даних про проведенi операцiї, з метою наявностi в будь-який момент адекватної фiнансової iнформацiї про стан банку, для прийняття рiшень та застосування зацiкавленими користувачами. Облiкова полiтика банку встановлює єдинi методологiчнi пiдходи до побудови та органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, єдине тлумачення та розумiння принципiв вiдображення в облiку фiнансово-господарських операцiй для всiх структурних пiдроздiлiв Головного банку, фiлiй та вiддiлень АТ "Укрiнбанк". Принципи облiку операцiй банку, встановленi облiковою полiтикою на 2007 рiк, визначенi вiдповiдно до чинного законодавства України та вимог нормативно-правових актiв, що безпосередньо регламентують бухгалтерський облiк в Українi, а саме: " Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996; " Нацiональних Положеннь (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказами Мiнiстерства фiнансiв України, якi розповсюджуються на банки; " Iнструкцiї по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.06.2004. № 280 (зi змiнами та доповненнями); " Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального банку України, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.03.2003 №124; " Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 07.12.2004 № 598( зi змiнами та доповненнями); " Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в банках України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.98 №566 ( зi змiнами та доповненнями); " Iнших нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; " Законiв України та iнших нормативно-правових актiв, що регламентують податкову полiтику України, в частинi облiку податкiв банку. Крiм законодавчих та нормативно-правових актiв України, облiкова полiтика банку в значнiй мiрi базується на Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi (МСФЗ). Принципи та методи облiку операцiй, встановленi облiковою полiтикою, обов'язковi для безумовного виконання всiма виконавцями, структурними пiдроздiлами Головного банку, фiлiями та вiддiленнями банку при: - веденнi бухгалтерського облiку; - оцiнцi активiв та зобов'язань; - складаннi та поданнi фiнансової, податкової та управлiнської звiтностi; - органiзацiї операцiйної роботи, документообiгу, внутрiшнього контролю за здiйсненням операцiй банку; - визначеннi регламенту взаємодiй мiж виконавцями по операцiях з питань їх облiку; мiж фiлiями банку; мiж Головним банком, фiлiями i вiддiленнями; мiж фiлiями i Головним банком; з Нацiональним банком України, органами державної влади, а також з iншими користувачами облiкової iнформацiї. Облiкова полiтика АТ"Укрiнбанк" базується на наступних принципах бухгалтерського облiку, закладених Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку та Мiжнародними стандартами: повнота бухгалтерського облiку - всi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про фактичнi та можливi результати операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею; безперервнiсть - оцiнка активiв та зобов'язань банку здiйснюється, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть буде тривати далi; нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату звiтного перiоду необхiдно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому, доходи i витрати вiдображаються у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення, незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв; послiдовнiсть(сталiсть) - постiйне (iз року в рiк) застосування банком обраної облiкової полiтики для забезпечення порiвняння показникiв фiнансових звiтiв за рiзнi перiоди; обачнiсть - застосування у бухгалтерському облiку методiв оцiнки, якi повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв банку; оцiнка - активи i зобов'язання облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (iсторичною вартiстю), окремi - за амортизованою собiвартiстю. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, мають переоцiнюватися при змiнi офiцiйного валютного курсу на звiтну дату; дата операцiї - операцiї вiдображаються у бухгалтерському облiку в момент їх здiйснення, тобто в день виникнення прав (активiв) або зобов'язань (пасивiв), незалежно вiд дати руху коштiв за ними; превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутi та економiчного змiсту, а не за їх юридичною формою; окреме вiдображення активiв та зобов'язань - усi рахунки активiв та пасивiв оцiнюються окремо i вiдображаються у розгорнутому виглядi; прийнятнiсть вхiдного балансу - залишки за балансовими та позабалансовими рахунками на початок поточного звiтного перiоду мають вiдповiдати залишкам за станом на кiнець попереднього звiтного перiоду; вiдкритiсть - фiнансовi звiти повиннi бути достатньо зрозумiлими i детальними, щоб уникнути двозначностi, правдиво вiдображати операцiї установи з необхiдними поясненнями в записках про правила оцiнки активiв i пасивiв. Операцiї повиннi вiдповiдати змiсту статей звiтiв. Звiтнiсть має бути чiтко викладена i зрозумiла для користувачiв; суттєвiсть - включення до фiнансових звiтiв всiєї iстотної iнформацiї, корисної для прийняття рiшень керiвництвом банку чи акцiонерами. Iнформацiя є суттєвою, якщо її вiдсутнiсть або перекручення може вплинути на економiчнi рiшення користувачiв звiтностi; конфiденцiйнiсть - iнформацiя, вiдображена у звiтностi банку, не повинна негативно впливати на його iнтереси, але має представляти весь обсяг iнформацiї, що вимагається чинним законодавством України; автономнiсть - активи та зобов'язання банку повиннi бути вiдокремленi вiд активiв та зобов'язань iнших дочiрнiх або спiльних пiдприємств та органiзацiй i власникiв банку; консолiдацiя - складання зведеної фiнансової звiтностi в цiлому по банку з урахуванням всiх установ, а також дочiрнiх пiдприємств банку (крiм придбаних з метою реалiзацiї та таких, на дiяльнiсть яких банк не має суттєвого впливу), за винятком залишкiв за взаємними розрахунками та вкладеннями. Банком застосовуються наступнi основнi методи, що забезпечують дотримання визначених принципiв на яких будується облiкова полiтика, а саме : метод нарахування, вiдповiдно до якого : " бухгалтерськi записи по проведених операцiях здiйснюються при переходi прав на активи до iншої сторони або виникнення заборгованостi перед iншою стороною та вiдображаються у фiнансовiй та статистичнiй звiтностi у тому ж звiтному перiодi, незалежно вiд отримання чи сплати грошових коштiв або iншого вiдшкодування за такими операцiями; " бухгалтерськi записи по вiдображенню в облiку доходiв та витрат здiйснюються в момент виникнення прав на такi доходи, що визначається в залежностi вiд виду операцiї та в момент виникнення зобов'язань на сплату коштiв, що є витратами, та вiдображаються у фiнансовiй та статистичнiй звiтностi того ж звiтного перiоду, незалежно вiд отримання чи сплати грошових коштiв або iншого вiдшкодування за цими доходами/витратами; касовий метод - вiдображення в бухгалтерському облiку активiв та зобов'язань, доходiв та витрат без використання методу нарахування, що може бути застосовано у наступних випадках: " при облiку доходiв та витрат в межах принципу обачностi, коли не можливо визначити суму їх оцiнки в момент виникнення прав на них. У такому випадку доходи та витрати, на якi вже виникли права, вiдображаються в бухгалтерському облiку в момент їх отримання чи сплати; " при облiку доходiв та витрат в межах принципу нарахування, коли перiод, за який необхiдно зробити нарахування доходiв або витрат та перiод їх фактичного отримання/сплати спiвпадають. метод нарахування резервiв - в межах принципу обачностi застосовується шляхом вiдображення в бухгалтерському облiку по рахунках витрат сум резервiв пiд можливi втрати вiд знецiнення активiв. У фiнансовiй звiтностi вартiсть таких активiв вiдображається за мiнусом сум нарахованих пiд них резервiв. Порядок визначення сум резервiв та перiод їх нарахування визначається в залежностi вiд виду активу. Пряме списання безнадiйної заборгованостi на витрати банку не допускається (за виключенням, якщо це передбачено нормативно-правовими актами Нацiонального банку України).
Текст аудиторського висновку Висновок незалежних аудиторiв Висновок щодо фiнансових звiтiв Ми провели аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства "Укрiнбанк", м. Київ, Україна (далi - Банк), за рiк, що закiнчився 31 грудня 2008 року. Ця рiчна фiнансова звiтнiсть включає баланс за станом на 31 грудня 2008 року, звiт про фiнансовi результати за 2008 рiк, звiт про рух грошових коштiв за 2008 рiк, звiт про власний капiтал за 2008 рiк, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення доданої фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України щодо складання фiнансової звiтностi банкiв. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження, та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики та прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та оцiнку загального представлення рiчної фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. На нашу думку рiчна фiнансова звiтнiсть достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2008 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на вказану дату, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України щодо складання фiнансової звiтностi банкiв. Пояснювальний параграф Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу, що в даний час Банк веде свою дiяльнiсть в умовах свiтової фiнансової та економiчної кризи, яка поширилася, в тому числi, i на Україну. Цi умови вказують на iснування невизначеностi, яка може вплинути на здатнiсть Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Економiчна ситуацiя в країнi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi дiй керiвництва країни. Не iснує на сьогоднi чiткого уявлення, якi заходи буде вживати керiвництво країни у зв'язку з iснуючою економiчною ситуацiєю, тому неможливо оцiнити ефект, який буде мати фiнансова та економiчна криза на фiнансовий стан Банку та результати його дiяльностi в майбутньому. Дана рiчна фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi могли б мати мiсце, якби Банк не змiг продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому. Висновок щодо законодавчих та нормативних актiв Цей висновок пiдготовлено вiдповiдно до "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку" затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N 1528. 1. На нашу думку, iнформацiя за видами активiв станом на 31 грудня 2008 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України щодо бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi банкiв; 2. На нашу думку, iнформацiя про зобов'язання станом на 31 грудня 2008 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України щодо бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi банкiв; 3. На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал станом на 31 грудня 2008 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України щодо бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi банкiв; 4. Вартiсть чистих активiв Банку станом на 31 грудня 2008 року у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 5. Станом на 31 грудня 2008 року статутний капiтал Банку повнiстю сплачений у встановленi чинним законодавством термiни. 6. Вимоги щодо лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку - банкiв не встановленi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 7. Станом на 31 грудня 2008 року Банк не має випущених цiнних паперiв, за якими надавалось забезпечення при їх випуску та не випускав їх протягом року, що закiнчився 31 грудня 2008 року. 8. Станом на 31 грудня 2008 року Банк не має випущених iпотечних облiгацiй та не випускав їх протягом року, що закiнчився 31 грудня 2008 року. 9. Iнформацiя про обсяг чистого прибутку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2008 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України щодо бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi банкiв. 10. Станом на 31 грудня 2008 року Банк не має зобов'язань за випущеними ним борговими та iпотечними цiнними паперами та не мав таких зобов'язань протягом року, що закiнчився на вказану дату. 11. Банк не є компанiєю з управлiння активами. 12. На нашу думку, iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом року, що закiнчився 31 грудня 2008 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Банку i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", розкрита Банком вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Київ, 10 квiтня 2009 року. ТОВ АФ БДО Баланс-Аудит Малащук О.В. Начальник вiддiлу аудиту ТОВ АФ "БДО Баланс-Аудит" Сертифiкат № 0000082 дiйсний до 16.01.2010 року Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв банкiв Нацiонального банку України № 0000025, дiйсне до 16.01.2010 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання АТ "Укрiнбанк" (далi Банк) здiйснює у сукупностi операцiї з залучення грошових коштiв на вклади фiзичних i юридичних осiб та розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик, вiдкриття та ведення банкiвських рахункiв фiзичних та юридичних осiб. Основною метою дiяльностi є пiдтримка iнновацiйної дiяльностi, одержання прибутку в iнтересах Банку та його учасникiв. Предмет дiяльностi Банку - виконання банкiвських операцiй та надання банкiвських послуг згiдно наданої Нацiональним банком України лiцензiї, а також письмового дозволу на провадження iншої дiяльностi в порядку, передбаченому законодавством України. Станом на 31.12.2008 система Банку складалася з Головного банку, 30 фiлiй та 118 вiддiлення. Мережа банку охоплює майже всi регiони України за виключенням Закарпатської областi. Протягом звiтного перiоду Банк здiйснював свою дiяльнiсть на пiдставi: Банкiвської лiцензiї Нацiонального банку України вiд 10 сiчня 2002 року № 23 на право здiйснювати банкiвськi операцiї, визначенi частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", а саме: - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб; - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг); - лiзинг; - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв; - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв; - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток; надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй. Основнi ризики в дiяльностi Банку, заходи Банку щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi; його положення на ринку. В процесi здiйснення своєї дiяльностi Банк наражається на наступнi види ризикiв: ринковий, валютний, вiдсотковий, лiквiдностi, операцiйний, стратегiчний, репутацiї та юридичний. Ринковий ризик визначається Банком як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв i курсiв валют за тими iнструментами, якi знаходяться в торгiвельному портфелi. Банк не наражається на суттєвий ринковий ризик, оскiльки Банк не займається торгiвлею цiнними паперами та деривативами i має портфель цiнних паперiв, розмiр якого є незначним. В умовах нестабiльної економiчної ситуацiї, що характеризується суттєвим ростом курсiв основних валют, значним рiвнем iнфляцiї та зменшенням дiлової активностi, Банк наражається на значнi валютнi ризики. В ситуацiї, що склалася, Банк пiдтримує довгу позицiю в доларах США, оскiльки довга валютна позицiя приносить прибутки за пiдвищення курсу валюти. Вiдсотковий ризик зумовлений невизначенiстю, яка пов'язана з майбутнiм напрямком руху i рiвнем процентних ставок. Вiн пов'язаний з тим, що середня вартiсть залучених коштiв може перевищувати середню ставку за кредитами. Ризик лiквiдностi визначається як наявна чи потенцiйна втрата доходiв або зменшення ринкової вартостi банку через неможливiсть вчасно задовольнити потребу в коштах для виконання своїх грошових зобов'язань. Метою управлiння ризиком лiквiдностi є забезпечення виконання банком усiх прийнятих на себе зобов'язань у повному обсязi, у належний термiн i вiдповiднiй валютi, пiдтримання оптимального спiввiдношення мiж власними та залученими коштами, строковими та поточними зобов'язаннями, лiквiдними та прибутковими активами; формування диверсифiкованої за строками погашення та за дiапазоном контрагентiв структури балансу з прийнятним рiвнем ризику. Управлiння лiквiднiстю полягає у: - встановленнi нормативiв та коефiцiєнтiв лiквiдностi, лiмiтiв та iнших обмежень i оптимальних значень показникiв; - дотриманнi обов'язкового резервування коштiв на коррахунку в НБУ, встановлених НБУ та Банком значень нормативiв та коефiцiєнтiв лiквiдностi, лiмiтiв та iнших обмежень; - прогнозуваннi грошових потокiв, показникiв лiквiдностi та балансу Банку; - упередженню та мiнiмiзацiї ризикiв лiквiдностi; - наявностi Плану пiдтримки лiквiдностi Банку у випадку виникнення непередбачених кризових ситуацiй. Операцiйний ризик (в тому числi ризик iнформацiйних технологiй) пов'язаний з виникненням втрат внаслiдок неадекватностi або помилок (збоїв) внутрiшнiх процесiв, людей та/або систем, а також в результатi зовнiшнiх подiй (чинникiв). Банк наражається на цей ризик в процесi здiйснення ним операцiйної дiяльностi через неадекватнiсть стратегiї, полiтики i використання iнформацiйних технологiй також через виникнення непередбачених подiй (пожеж, стихiйних лих тощо). Стратегiчний ризик характеризується iмовiрнiстю виникнення у Банку збиткiв в результатi прийняття неправильних управлiнських ризикiв, неналежної реалiзацiї i неадекватне реагування на змiни у бiзнес-середовищi. В результатi вкрай нестабiльної ситуацiї на фiнансових ринках Банк наражається на стратегiчний ризик через важкiсть прийняття рiшень в умовах ситуацiї на ринках, що постiйно змiнюється. Ризик репутацiї визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через несприятливе сприйняття iмiджу Банку клiєнтами, контрагентами, акцiонерами або органами нагляду. Поява iнформацiї негативного характеру про банкiвську систему України в засобах масової iнформацiї негативно впливає на iмiдж банкiв, в результатi чого виникає недовiра клiєнтiв як до банкiв взагалi, так i до АТ "Укрiнбанк". Юридичний ризик - наявний або потенцiйний для надходжень та капiталу, який виникає через порушення або недотримання Банком вимог законiв, пiдзаконних актiв. Угод, прийнятної тактики або етичних норм, а також через можливiсть двозначного тлумачення встановлених законiв або правил. Управлiння юридичними ризиками в дiяльностi банку полягає у прогнозуваннi (iдентифiкацiї та оцiнцi) юридичних (правових) ризикiв, вироблення та практичне втiлення шляхiв їх мiнiмiзацiї (попередження або усунення негативних наслiдкiв, викликаних юридичними ризиками), а також унiфiкацiя процедури управлiння ризиками в Банку. Банк наражається на юридичний ризик через постiйнi змiни законодавства України. Перспективнi плани розвитку: Враховуючи складну економiчну ситуацiю в країнi, вплив наслiдкiв свiтової фiнансової кризи на фiнансово-банкiвський сектор України, невизначенiсть перспектив розвитку ринку, довгостроковi перспективнi плани в Банку зараз не розробляються.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв були здiйсненi капiтальнi вкладення за наступними об'єктами: будiвля м. Одеса 89 212,50 грн. будiвля м. Харкiв 1 460 633,50 грн. будiвля м. Керч 21 563,71 грн. будiвля м. Київ 2 107 505,85 грн. В 2005 роцi Банк придбав 2 збiрно - розбiрнi конструкцiї для господарчих потреб. В 2007 роцi Банк реалiзував об'єкт нерухомого майна, який знаходився за адресою м.Київ, вул. М.Вовчка, 18а..
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовується, становить 8 804 тис. грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становить 8 763 тис. грн Вартiсть основних засобiв, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду) становить 16 087 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв, вилучених з експлуатацiї для продажу становить - не має.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Через складну ситуацiю в банкiвськiй системi, пов'язану з кризою лiквiдностi, вiдбувався значний вiдтiк депозитiв, що значною мiрою вплинуло на лiквiднiсть банку. Слiд зазначити, що за роки своєї дiяльностi банк сформував стiйку клiєнтську базу, яка є запорукою фiнансової стабiльностi i подальшого розвитку. Залежнiсть банку вiд законодавчих або економiчних обмежень може бути визначена як помiрна. Банк працює в конкурентному середовищi, в якому змiни законодавчих або економiчних норм однаково вiдображаються на всiх його учасниках i не призводять до iстотних змiн конкурентної позицiї
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штраф за порушення строкiв сплати суми податкового зобов'язання по оренднiй платi за земельнi дiлянки з юридичних осiб. Штраф за порушення строкiв сплати за комунальнi послуги згiдно договору суборенди. Штраф за порушення вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом". Штраф за порушення умов кредитного договору.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 1. АТ "Укрiнбанк" є унiверсальним банком, який надає широкий спектр депозитних послуг як пiдприємствам, так i фiзичним особам, що забезпечує його достатнiми обсягами довгострокових коштiв в нацiональнiй та iноземних валютах. Також АТ "Укрiнбанк" має широкi можливостi щодо спiвпрацi з iншими банкiвськими установами, що дозволяє йому залучати необхiднi обсяги короткострокового фiнансування. 2. Станом на 31.12.2008 АТ "Укрiнбанк" мав такi значення нормативiв капiталу та лiквiдностi: Норматив Нормативне значення НБУ Фактичне значення Н1 Норматив регулятивного капiталу комерцiйного банку не менше 144349000грн. 317430611 грн. Н2 Норматив адекватностi регулятивного капiталу не менше 10% 17,77% Н3 Норматив адекватностi основного капiталу не менше 9% 17,97% Нормативи лiквiдностi Н4 Норматив миттєвої лiквiдностi не менше 20% 28,72% Н5 Норматив поточної лiквiдностi не менше 40% 43,28% Н6 Норматив короткострокової лiквiдностi не менше 20% 32,54% Капiтал банку i лiквiднiсть достатнi, i навiть iстотно перевищують встановленi Нацiональним банком України нормативнi значення. З метою подальшого полiпшення нормативiв лiквiдностi, банком розробленi i здiйснюються заходи щодо подовження середнiх термiнiв залучення строкових депозитiв корпоративних клiєнтiв та фiзичних осiб. Також проводиться робота з залучення довгострокових коштiв банкiвських та фiнансових установ.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду АТ "Укрiнбанк" не має не виконаних договорiв.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Планом на 2009 рiк передбачено досягнення за рiк таких основних показникiв дiяльностi: - Портфель кредитiв клiєнтам 1116 млн.грн.; - Обсяг залучення коштiв на поточнi рахунки клiєнтiв 325 млн.грн.; - Обсяг строкових депозитiв клiєнтiв 584 млн.грн.; - Чистий прибуток в сумi 1,2 млн.грн. Враховуючи складну поточну ситуацiю в фiнансово-банкiвському секторi України, АТ "Укрiнбанк" не передбачає в 2009 роцi нарощування обсягiв операцiй, концентруючись на якiсному задоволеннi потреб клiєнтiв i створеннi для них умов, в яких вони можуть протистояти впливу наслiдкiв свiтової фiнансової кризи. На 2009 рiк передбачено капiтальнi витрати в загальнiй сумi 11 млн.грн., спрямованi в першу чергу на пiдтримку в належному станi наявної матерiально-технiчної бази банку. Вкладення в розвиток або модернiзацiю наявної матерiально-технiчної бази не плануються з огляду на складну економiчну ситуацiю в країнi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік АТ "Укрiнбанк" не займається дослiдженнями та розробками. Витрати за цими напрямками не передбачаються
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається АТ "Укрiнбанк" протягом 2008 року приймав участь у розглядi 88 справ у судах України на загальну суму 17 259 764,46 грн. та 88.16 дол. США. З них провадження по 38 справах закiнчене, в т.ч.: на користь банку по 35 справах на загальну суму 89 605 221, 39 грн.; не на користь банку - 3 справи на загальну суму 308 542,29 грн.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі За перiод з 01.01.2006 по 01.01.2009 року чистi активи банку зросли з 708,7 до 1689,9 млн. грн. (на 981,2 млн. грн., або на 138%). Основним напрямком дiяльностi банку в галузi активних операцiй є кредитування промислових пiдприємств а також пiдприємств середнього та малого бiзнесу. Обсяг кредитiв корпоративним клiєнтам за вказаний перiод зрiс з 392,8 до 855,4 млн. грн. (на 462,6 млн.грн., або на 117,8%). Банк не проводить активної полiтики в галузi кредитування населення, i хоча обсяг кредитiв фiзичним особам зрiс з 70,6 до 308,2 млн.грн. (на 237,6 млн.грн., або на 336,7%), питома вага цих кредитiв в портфелi становить лише 36%. Банк традицiйно проводить консервативну кредитну полiтику, вiддаючи перевагу якостi кредитних вкладень перед високими темпами їх росту. Такий пiдхiд дозволяє в умовах фiнансової кризи ефективно керувати портфелями активних операцiй i за необхiдностi мобiлiзовувати з них потрiбнi обсяги лiквiдних коштiв. Iншою запорукою надiйностi банку є формування належних резервiв пiд ризики, пов'язанi iз здiйсненням активних операцiй. За вказаний перiод обсяг таких резервiв збiльшився з 32,5 до 89,5 млн.грн., або в 2,8 рази. Активнi операцiї банку спираються на адекватну капiталiзацiю установи. Капiтал банку зрiс з 99,3 до 432,5 млн.грн., або в 4,4 рази. Iншим джерелом фiнансування активних операцiй банку є стабiльна i диверсифiкована клiєнтська база. Обсяги залучення коштiв клiєнтiв за вказаний перiод зросли з 586 до 893,4 млн.грн. (на 307,4 млн.грн., або на 52%). Прирiст вiдбувся головним чином за рахунок строкових депозитiв клiєнтiв, обсяг залучення яких зрiс з 375,3 до 590,7 млн.грн. (на 215,4 млн.грн., або на 57,4%). За 2006-2008 роки отримано чистий прибуток в загальнiй сумi 28,5 млн.грн. (в тому числi 2006-й рiк 7,3 млн.грн., 2007-й рiк 9 млн.грн., 2008-й рiк 12,2 млн.грн.).