Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ"Завод"Ленiнська кузня"-акцiонерне товариство по будiвництву та ремонту суден. Пiдприємство було створено 146 рокiв тому. У 1862 роцi,на околицi Києва,у передмiстi Звiринець,почав працювати невеликий механiчний завод,побудований iнженером-технологом Федором Iвановичем Донатом на землi орендо-ванiй у Вiйськово-iнженерного вiдомства. Отже,розвиток заводу,заснованого одразу ж пiсля реформи 1861 року,протiкав у безпо-середньому зв"язку iз залiзничним будiвництвом,що розгорнулось в Пiвденно-захiдному краї. В 1870-1872рр.завод поставляв обладнання для водопроводу,що споруджувався в Києвi.До1873 року,за даними "календаря Пiвденно-Захiдного краю на 1873 рiк" завод Доната вважавсяосновним пiдприємством металообробної промисловостi Києва. В роки Росiйсько-турецької вiйни (1877-1878рр.)завод виготовляв вiйськово-iнженернеобладнання для Київського арсеналу i крiпосної артилерiї. Промисловий пiдйом 90-х рокiв викликав швидкий рiст акцiонерних компанiй i товариствпо заснуванню нових i розширенню iснуючих промислових торговельних i транспортних пiдпри-ємств. В 1889 роцi"...для розширення виробництва i експлуатацiї "Механiчного i чавуноливарного заводу Доната"було засновано товариство на паях "Донат,Липкiвський i К"з основним капiталом 300 тис.крб.,його статут було затверджено 17 грудня 1893 року. В 1894 роцi Донат i Липкiвський продали своє пiдприємство новоутвореному товариству зназвою "Пiвденноросiйський машинобудiвний завод". 23 вересня 1895 року Товариство Пiвденноросiйського машинобудiвного заводу подалопрохання до Київського губернського правлiння про дозвiл на придбання у власнiсть новоїземельної дiлянки з тим,щоб перенести i розширити дiючий на Звiринцi Пiвденноросiйськиймашинобудiвний завод,що складався з механiчних майстерень,котельного i ливарного вiддiлень. Така земельна дiлянка(з виходом на Степанiвську i Жилянську вулицi площею в 6900 кв.сажень була придбана товариством за 125 тис.крб.у садибi графа Колона-Чесновського.Вiдзалiзничного полотна дiльницю вiддiляла лише рiчка Либiдь - дуже заболочений i обмiлiлийпотiк.Близкiсть нової дiльницi до залiзної дороги полегшувала пiдвiз металу та палива iвiдправку готових виробiв. Одночасно товариство придбало у Києвi фабрику металевих полотен i реорганiзувалось вакцiонерне товариство "Пiвденноросiйський машинобудiвний завод"з початковим основнимкапiталом в 1млн.крб.Статут нового товариства затверджено 10 травня 1896р. До кiнця 90-х рокiв ХIX ст.завод був доволi великим промисловим пiдприємством,депрацювало до 1800 чоловiк. Мiж 1903-1905рр.вiдбувався рiст виробництва i чисельностi робочої сили,а в перiодпершої росiйської революцiї 1905-1907рр.-нове скорочення випуску продукцiї i числа робiтникiв.Подальший рiст виробництва спостерiгався з 1905 до 1914рр.,i в роки першої свiтової вiйни,причому в 1916р.обсяг виробництва приблизно на 10% перевищив найвищий довоєнний рiвень. Основними замовниками заводу пiсля жовтневої революцiї були управлiння залiзничних дорiг:Пiвденно-Захiдної,Забайкальської,Московсько-Київсько-Воронiжскої.Завод виготовляв для нихтоварнi вагони,рiзноманiтне залiзничне обладнання. В 1919р.завод було нацiоналiзовано.Завод виготовляв боєприпаси для Червоної Армiї,броню для бронепоїздiв,вагони,похiднi кухнi та iнше. 27 сiчня 1924р.Президiя Київського Губвиконкому задовольнила прохання загальних зборiвробiтникiв про перейменування Пiвденноросiйського заводу в "Ленiнську кузню". Завод спецiалiзувався на вiдбудовi i побудовi металевих i шосейних мостiв для рiк Українита iнших республiк. В кiнцi 1927 року СНХ УРСР прийняв рiшення про спецiалiзацiю заводу в галузi рiчковогосуднобудування. До 1930р.на Рибальському пiвостровi була збудована суднобудiвна айстерня,плаз,кузня,деревообробна,столярна,котельна,такелажна,пневматична,слюсарна i малярна майстернi,насоснаi трансформаторна станцiя,житловий будинок,будiвлi їдальнi та контори.До верфi пiдвелизалiзничнi шляхи по спецiальному насипу вiд залiзничної станцiї Київ-Петрiвка. Будiвництво рiчкових суден розпочалось в 1928 роцi. В 1929 роцi було виготовлено першу суднову золотникову парову машину. В 1932 роцi приступив до будiвництва першої серiї буксирних пароплавiв потужнiстю150к.с.з суцiльнозварним корпусом.Серiйна побудова крупних рiчкових суден з суцiльно зварнимкорпусом на заводi "Ленiнська кузня"була здiйснена вперше не лише в СРСР,а й у Європi. В 1932-1933рр.був виготовлений перший в СРСР i в свiтi експерементальний цiльнозварнийсудновий котел з площею нагрiву 50кв.м.,який проклав дорогу у виробництво серiї таких котлiв. Коли розпочалась вiйна в 1941 роцi,завод було евакуйовано на Волгу.Там виготовлялибоєприпаси,зброю,бронекатери для фронтовикiв. Пiсля вiйни, за 1949-1950рр.завод виготовив для будiвництва Волго-Донського каналу кiлькадесяткiв металевих барж вантажопiдйомнiстю 800т. В 1952 роцi завод одержав замовлення вiд Мiнiстерства рiчкового флоту на проектування iпобудову багатоковшевих земснарядiв продуктивнiстю 250 куб.за годину. Рiк 1991-й.Україна стає незалежною державою. Наказом Фонду державного майна України державний завод"Ленiнська кузня"з 4травня 1994рокуперетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Завод"Ленiнська кузня". Перiод з 1994 по 1997 рiк характеризується докорiнною переорiєнтацiєю ринку.Господарськiзв"язки з республiками колишнього Радянського союзу,якi переважали до цього,повнiстю абочастково порушилися. З 1997 року почався поступовий пiдйом з неухильним зростанням показникiв ефективностiдiяльностi економiки держави i,зокрема,ВАТ"Завод"Ленiнська кузня". З появою стратегiчного iнвестора i володаря основного пакету акцiй компанiї- Українськогопромислово-iнвестицiйного концерну- стали наявними позитивнi риси в дiяльностi пiдприємства. Одержавши повну свободу поведiнки на ринку,як внутрiшньому,так i свiтовому,товариствоздiйснює широкий пошук нових замовлень i замовникiв,нових видiв продукцiї,що вiдповiдаютьсучасному ринковому попиту. Так,поряд з традицiйними для "Ленiнської кузнi"середньотонажнимирибопромисловими траулерами в портфелi замовлень пiдприємства з"явилися танкери-хiмовози,призначенi для транспортування хiмiчних речовин,та суховантажнi судна призначенi длятранспортування контейнерiв. Обидва типи суден будуються пiд наглядом Регiстра Ллойда,що свiдчить про мiжнароднийклас якостi цiєї продукцiї.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ВАТ"Завод"Ленiнська кузня"складається з таких структурних пiдроздiлiв: 1.Дирекцiя: -генеральний директор; - заступник генерального директора з виробництва; - заступник генерального директора по персоналу та охоронi працi; - заступник генерального директора по фiнансам; - заступник генерального директора по режиму i безпецi; - заступник генерального директора з комерцiї; 2.Профком. 3.Служби пiдприємства: -фiнансово-економiчна служба; -виробнича служба; -машинобудiвне виробництво; -служба кадрiв; -служба режиму; -служба надзвичайних ситуацiй; -вiддiл збуту; -юридичний вiддiл; -вiддiл маркетингу; -конструкторсько-технологiчна служба; -вiддiл майнових вiдносин; -служба експлуатацiї та ремонту; -вiддiл зв"язку; -вiддiл промислової екологiї; -канцелярiя; -секретарiат дирекцiї. 4.Виробничi цеха та участки: -зварювальний цех; -монтажний цех; -добудовний цех; -механозбiрний цех; -стапельний цех; -енергетичний цех; -електроцех; -ремонтно-механiчний цех; -транспортний цех; -господарський цех; -цех складського господарства; -цех ВРШ; -корпусообробний цех; -трубомiдницький цех; -цех гальванопокритiй; -зборочно-зварювальний та монтажно-здаточний участок; -механо-iнструментальний участок; -котельно-заготiвельний участок i КПО. 5.Житлово-комунальне господарство. 6.ВАТ"Завод"Ленiнську кузня"є материнською компанiєю 4 дочiрнiх пiдпрємств, якi здiйснюють її обслуговування: - ДП"ЛК-Металургiя", - ДП ПГК"Парус", - ДП"МСЧ", - ДП"Будинок культури ВАТ"ЗЛК". ДП"ЛК-Металургiя"-пiдприємство займається металургiйним виробництвом.Пiдприємствомає у своїй структурi 2 цеха.Цех сталевого i чавунного лиття та цех для лиття з бронзовихi латунних сплавiв. Цех сталевого лиття робить виливки заготiвель i деталей з углеродистих,конструкцiйних,низьколегiрованих нержавiючих сталей,чавунне лиття i сiрий чавун вагою до 3000кг.Цехспецiалiзований на клас Llyd`s Register of Shipping. Мiсцезнаходження пiдприємства-м.Київ.Частка материнської компанiї в статутному фондi складає 100%,кiлькiсть працюючих-125. ДП ПГК"Парус".Пiдприємство займається наданням послуг з громадського харчування.Мiсцезнаходження-м.Київ. Частка материнської компанiї в статутному фондi складає 100%. ДП"МСЧ".Пiдприємство займається наданням лiкувально-профiлактичних послуг населеннюта пiдприємствам. Мiсцезнаходження-м.Київ.Частка материнської компанiї в статутному фрндiскладає 100%. ДП"Будинок культури ВАТ"ЗЛК".Пiдприємство надає послуги по органiзацiї вiдпочинку всферi органiзацiї дозвiлля. Мiсцезнаходження-м.Київ.Частка материнської компанiї в статутномуфондi складає 100%.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 1.Вести бухгалтерський облiк згiдно з Планом рахункiв та iнструкцiєю по застосуванню плану рахункiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р.№291.Затвердити робочий план рахункiв та субрахункiв, згiдно з яким працює пiдприємство. Дозволити головному бухгалтеру своїми розпорядженнями затверджувати додаткову систему субрахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку . 2.Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiнансування проведення всiх господарських операцiй у первинних документах ,збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом установленого термiну покладається на керiвника пiдприємства. 3.На головного бухгалтера покладається : - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку ,згiдно з цим наказом , складання i подання у встановленi термiни фiнансової, статистичної та податкової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; -оподаткування згiдно з чинним законодавством та розробка регiстрiв облiку для накопичення даних для оподаткування; - контроль за вiдображенням усiх господарських операцiй у первинних документах, контроль за документооборотом на пiдприємств? . -вiдповiдальнiсть за збереження оброблених бухгалтерських документiв. 4.Вiдповiдальнiсть за бухгалтерський облiк господарських операцiй, пов'язаних з лiквiдацiєю пiдприємства, включаючи оцiнку майна та зобов"язань пiдприємства i складення лiквiдацiйного балансу та фiнансової звiтностi, покладається на лiквiдацiйну комiсiю, яка створюється згiдно з законодавством. 5.Для ведення бухгалтерського облiку застосувати програму IТ- Пiдприємство. Бухгалтерськi данi роздруковувати в кiнцi мiсяця, кварталу, року , пiдписувати виконавцями та вiдповiдальними особами. 6.Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi згiдно з Законом про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть зобов"язую перед складанням рiчної фiнансової звiтностi, проводити iнвентаризацiю згiдно з "iнструкцiєю по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв" (затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94р №69 зi змiнами та доповненнями). Створити на пiдприємствi постiйно дiючу комiсiю для введення в експлуатацiю та списання МШП, основних засобiв, матерiалiв, необоротних активiв, проведення iнвентаризацiї по касi пiдприємства, в складському господарствi. 7.Забезпечити протягом 2008 року незмiннiсть вiдображення господарських операцiй оцiнку майна на основi чинних П(С)БО. 8.Облiкову полiтику застосовувати так, щоб фiнансовi звiти вiдповiдали всiм вимогам Закону про бухгалтерський облiк та кожного конкретного П(С)БО. Застосовувати передусiм тi пiдходи та методи облiку для ведення бухгалтерського облiку й подання iнформацiї у фiнансових звiтах, що передбаченi Положеннями (стандартами) та найбiльше адаптованi до дiяльностi пiдприємства. 9.Згiдно з П(С0БО 1 ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв(крiм Звiту про рух грошових коштiв)проводити за принципом нарахування так, щоб результати операцiй та iнших подiй були вiдображенi в облiкових регiстрах i фiнансових звiтах тодi коли вони мали мiсце, а не тодi, коли пiдприємство одержує або сплачує кошти. 10.Виходячи з цього принципу, доходи в "Звiтi про фiнансовi результати" вiдображати в тому перiодi, коли вони виникли, а витрати - на основi вiдповiдностi цим доходам, що забезпечить визначення фiнансового результату звiтного перiоду зiставлення доходiв звiтного перiоду з витратами ,що були зробленi для одержання цих доходiв. 11. Доходи пiдприємства класифiкувати так: 11.1. Доходи вiд основної операцiйної дiяльностi(виготовлення продукцiї суднобудування, машинобудування, надання промислових послуг) . 11.1. Доходи вiд iншої операцiйної дiяльностi (здавання майна в оренду, реалiзацiя непотрiбних ТМЦ, реалiзацiя непромислових послуг, реалiзацiя валюти). 11.1. Iншi доходи ( доходи вiд реалiзацiї основних засобiв пiдприємства). 11.1. Iншi фiнансовi доходи (доходи пiдприємства вiд акцiй iнших юридичних осiб). 12. Облiк малоцiнних необоротних активiв та нарахування амортизацiї: 12.1.Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети облiковуються в балансi на рах №22"Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети", якщо їхня вартiсть становить до 1000 грн i срок служби менше 1 року; 12.2.Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети облiковуються в балансi на рах 112"Малоцiннi та необоротнi матерiальнi активи", якщо їхня вартiсть становить до 1000 грн i срок служби бiльше року. 12.3.Нарахування амортизацiї на малоцiннi необоротнi активи в першому мiсяцi використання об"єкта здiйснюється в розмiрi 50% його вартостi та решту 50% вартостi в мiсяцi їх списання з балансу, внаслiдок непридатностi для подальшого використання у виробничому процесi. 13. Метод облiку основних засобiв та нарахування амортизацiї: 13.1Основними засобами визнавати матерiальнi активи ,що утримуються пiдприємством для використання у виробництвi або постачаннi товарiв та наданнi послуг , для здавання в оренду iншим особам або для адмiнiстративних цiлей i якi використовуватимуться, як очiкується, понад рiк вартiстю понад 1000 грн. 13.2.Основнi засоби класифiкувати за групами i нараховувати амортизацiю за ставками згiдно зi ст.8.2,8.3Закону України вiд 22.05.97р №283/97-ВР"Про оподаткування прибутку пiдприємств" (зi змiнами та доповненнями).Лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв на пiдприємствi не приймати. 13.3.Первiсну оцiнку об"єктiв основних засобiв здiйснювати за собiвартiстю придбання згiдно з П(С)БО-7 14.Проведення переоцiнки необоротних та оборотних активiв. 14.1. Переоцiнка необоротних та оборотних активiв проводиться згiдно з розпорядження Директора з виробництва при наявнiй потребi постiйно -дiючою комiсiєю. 15.Метод вибуття запасiв: 15.1.Запаси вiдпускаються у виробництво, продажi та iншому вибуттi за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв . 16.Методи визначення величини резерву сумнiвних боргiв. 16.1. Резерв сумнiвних боргiв створюється згiдно П(С)БО 10"Дебiторська заборгованiсть" по дебiторськiй заборгованостi, яка утворилася за реалiзовану продукцiю i товари, виконанi роботи й послуги щодо якої iснує невпевненiсть в її погашенi дебiтором (сумнiвна заборгованiсть), або iснує впевненiсть в її неповерненнi дебiтором або за якою минув термiн позовної давностi (безнадiйна заборгованiсть). Резерв визначається по платоспроможностi дебiторiв з веденням їх окремого облiку. 17.Метод нарахування амортизацiї та термiни використання нематерiальних активiв. 17.1.Облiк нематерiальних активiв ведеться згiдно з П(С0БО 8 "Нематерiальнi активи" .Термiн використання нематерiальних активiв встановлюється конкретно за кожним нематерiальним активом. Амортизацiйнi вiдрахування здiйснюються прямолiнiйним методом згiдно з П(С)БО 7 " Основнi засоби". 18.Методи оцiнки надання послуг. 18.1.Оцiнка наданих послуг здiйснюється згiдно з П(С)БО 15"Дохiд" i реалiзуються шляхом вивчення виконання робiт по наданим документам: актам виконаних робiт, кошторисам, довiдкам. 19.Порядок формування резервiв для забезпечення майбутнiх витрат i платежiв. Формування iсторичної вартостi активiв. 19.1.Для рiвномiргого формування собiвартостi послуг створювати резерв на послуги, якi надає Київенерго по опаленню житлових будинкiв, якi знаходяться на балансi заводу; 20.Сировина, матерiали, готова продукцiя вiдображається в облiку i звiтностi за їх фактичною собiвартiстю та вартiстю придбання .Облiк i розподiл транспортно-заготiвельних витрат здiйснюється згiдно з П(С)БО 9"Запаси". 21.Формування собiвартостi продукцiї, робiт, послуг. 21.1.Класифiкацiю витрат на виробництво проводити згiдно з П(С)БО 16 "Витрати". До виробничої собiвартостi продукцiї включати прямi та накладнi витрати(постiйнi та змiннi). Постiйнi виробничi накладнi витрати розподiляти на кожну одиницю виробництва (замовлення) на основi нормальної виробничої потужностi виробничого устаткування. За базу розподiлу брати нараховану заробiтну плату робiтникiв основного виробництва. 22. Класифiкацiю адмiнiстративних витрат, витрат на збут, iнших витрат операцiйної дiяльностi проводити згiдно з П(С)БО 16 "Витрати" . 23.Облiк операцiй в iноземнiй валютi вiдображати згiдно з П(С)БО 21 "Вплив змiн валютних курсiв". 24.Облiк витрат на вiдпустки проводиться шляхом вiднесення виплат на рахунки витрат без створення резерву. 25.Оплата працi проводиться згiдно прийнятого на пiдприємствi колективного договору. 26.1.Ведення книги придбання товарiв (робiт, послуг)та виписку податкових накладних, покласти на працiвникiв бухгалтерiї (Вiдповiдальний заступник головного бухгалтера по облiку та звiтностi). 26.2. Ведення книги продажу та виписку податкових накладних покласти на працiвникiв Фiнансового вiддiлу (Вiдповiдальний заступник начальника фiнансового вiддiлу). 27. В податковому облвку дохвд ввдображати згвдно ст.4 "Закону про оподаткування прибутку пвдприємства 28.Порядок оцiнки ТМЦ для розрахунку приросту(убутку) балансової вартостi покупних товарiв, матерiалiв, сировини, комплектуючих виробiв на складах , в незакiнченому виробництвi та залишках готової продукцiї згiдно п.5.9 Закону України "Про податок на прибуток пiдприємства" вiд 22.05.1997 №283/97-ВР, такий: 28.1.Прирiст (убуток) покупних товарiв, матерiалi, сировини, комплектуючих на складах вираховується на основi облiкових даних головної книги методом порiвняння даних на початок та кiнець звiтного перiоду; 28.2.Сума матерiальних ресурсiв в незакiнченому виробництвi та готовiй продукцiї визначається по долi матерiальних витрат на виробництво продукцiї (робiт, послуг) наступним порядком: Для розрахунку використовуються данi Головної книги : -Загальна сума витрат на виробництво рахунк?в 231,232,233; -Вартiсть матерiальних витрат списаних на виробництво з рах.20 та 22; -Доля матеральних витрат за звiтний перiод в загальному обсязi витрат в (%); -Знайденим % вiдношенням вираховується доля матерiальних витрат на кiнець звiтного перiоду в залишках незавершенного виробництва та готової продукцiї . -Порiвнянням матерiальних витрат в залишках незавершенного виробництва та готової продукцiї визначається прирiст(убуток) матерiальних ресурсiв за звiтний перiод (квартал, пiврiччя, 9 мiсяцiв, рiк ). 29.Накопичення валових доходiв та валових витрат. 29.1. Для накопичення валових доходiв та валових витрат для цiлей оподаткування застосовуються регiстри бухгалтерського облiку передбаченi програмою "IТ-Пiдприємство ", книги облiку валових доходiв та валових витрат, iншi додатковi регiстри розробленi на пiдприємствi. Контроль за веденням книги облiку валових доходiв та валових витрат покласти на заступника головного бухгалтера з ревiзiї та внутрiшнього аудиту .
Текст аудиторського висновку 1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТА АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ Згiдно з додатковою угодою № 7 вiд 30.03.09 р. до договору № 25 вiд 12.04.06 р., ТОВ "Аудиторська фiрма "Київ-Аудит 2000" з 30.03.09 р. по 08.04.09 р., в вiдповiдностi з вимогами "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджене рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.06 р. № 1591, проведено аудит фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод "ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ" (Надалi Товариство), станом на 31.12.08 р. у складi форм: - "Баланс" (ф.№1), в вiдповiдностi з П(С)БО 2; - "Звiт про фiнансовi результати" ( ф. №2), в вiдповiдностi з П(С)БО 3; - "Звiт про рух грошових коштiв" (ф.№3), в вiдповiдностi з П(С)БО 4; - "Звiт про власний капiтал" ( ф.№4), в вiдповiдностi з П(С)БО 5; - "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" (ф.№5), в вiдповiдностi з наказом МФ України № 302. - "Додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами" (ф.№6) у вiдповiдностi iз П(С)БО 29. Для отримання аудиторських доказiв, якi будуть основою для формування думки аудитора щодо фiнансових звiтiв, додатково представленi установчi та реєстрацiйнi документи, бухгалтерськi регiстри та первинна облiкова документацiя. Аудитор не виключає наявностi документiв та iнформацiї, якi не були йому наданi, i якi б могли вплинути на формування думки. Вiдповiдальнiсть за надану аудитору звiтнiсть та iнформацiю несе управлiнський персонал Товариства. У обов'язки аудитора входила пiдготовка висновку на основi даних, отриманих пiд час аудиторської перевiрки. Масштаб проведення аудиту визначався вiдповiдно до Законiв України "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про господарськi товариства", а також iнших нормативних документiв з цього питання. Аудит заплановано i проведено з метою забезпечення об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка базувалась на використаннi процедур одержання аудиторських доказiв, визначених Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики, затвердженими рiшенням АПУ вiд 18.04.2003 р. № 122/2. При пiдготовцi аудиторського висновку використанi зокрема МСА 700 (переглянутого) "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення", МСА 720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти", МСА 800 "Аудиторський висновок при виконаннi завдань з аудиту спецiального призначення" та вимоги "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженi рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.06 р. № 1528. Пiд час аудиторської перевiрки проаналiзовано бухгалтерськi принципи, нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку та концептуальну основу фiнансової звiтностi, що використовувались в фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, розглянуто принципи оцiнки статей балансу i звiтностi в цiлому. Перевiрено взаємозв'язок звiтних даних з даними первинної облiкової документацiї. Зроблено оцiнку вiдповiдностi бухгалтерського облiку нормативним вимогам чинного законодавства по органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, та вiдповiднiсть фактичної дiяльностi Товариства установчим документам. Зiбрана пiд час перевiрки iнформацiя забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо вiдповiдностi даних фiнансових звiтiв їх концептуальнiй основi по окремих класах операцiй, вiдсутностi викривлень та достовiрностi фiнансової звiтностi i викладення своєї думки в аудиторському висновку. Аудиторська перевiрка проводилась директором аудиторської фiрми Ченцовою В.М., за адресою: м. Київ, вул. Електрикiв, 26. 1.1.ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 1.1.1. Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Київ-Аудит 2000"; 1.1.2. Код ЄДРПОУ: 21642796; 1.1.3. Юридична адреса: Київ, вул. Шовковична, 32/34, к.37, тел/факс 253-39-47; 1.1.4. Дата реєстрацiї : 14.09.94 р. Печерською районною Радою народних депутатiв м. Києва, номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 10701200000004130, свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А00 № 028118; 1.1.5. Вид дiяльностi за КВЕД : 74.12.0 - Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку; 1.1.6. Свiдоцтво АПУ про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0355 (термiн дiї до 02.03.11 р.); 1.1.7. Директор Ченцова В.М., сертифiкат аудитора серiя А № 000281 вiд 17.02.94 р., (термiн дiї до 17.02.13 р.); В ходi аудиторської перевiрки встановлено: 2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА 2.1. Повна назва: Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод "ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ"; 2.2. Код ЄДРПОУ: 14312364; 2.3. Юридична адреса: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв,26, тел/факс (044) 417-42-42; 2.4.1. Первиннi установчi документи зареєстрованi Днiпровською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, про що видане свiдоцтво вiд 05.05.94 р № 2049; 2.4.2. Вiдомостi про державну реєстрацiю: - свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А00 № 042924, - дата проведення державної реєстрацiї - 25.12.1996 р., - мiсце проведення державної реєстрацiї - Подiльська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя, - номер запису про державну реєстрацiю - 12981200000000009; 2.5. Змiни до установчих документiв: Змiни до Статуту зареєстрованi Днiпровською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 25.12.96 р. № 0253 та 25.11.98 р. № 00307. Свiдоцтво про державну перереєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи ВАТ "Завод "ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ" - видане Подiльською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 08.02.99 р. № 02026. Новi редакцiї СТАТУТУ зареєстрованi Подiльською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю: № 02026 вiд 19.06.02 р., № 10711050001002994 вiд 03.07.06 р. та № 10711050003002994 вiд 27.04.07 р. 2.6. Основнi види дiяльностi за КВЕД (перший-основний): 35.11.0 Будування та ремонт суден 28.30.0 Виробництво нагрiвальних котлiв *51.14.0 Посередництво в торгiвлi машинами, промисловим устаткуванням, кораблями та лiтаками *74.84.0 Iншi послуги, надавання юридичними особами та не включенi до iнших угруповань 45.21.1 Загальне будiвництво будiвель (новi роботи, роботи з замiни, реконструкцiї та вiдновлення) 2.7. Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй: - Свiдоцтво вiд 15.06.94 р. № 67.1.94, видане Фiнуправлiнням Київмiськдержадмiнiстрацiї про випуск простих iменних акцiй в кiлькостi 1642880 штук, номiнальною вартiстю 25000 крб. ( 0,25 грн.) кожна на суму 41072000000 крб. (410720 грн.) - анульоване. - Свiдоцтво вiд 03.10.00 р. № 520/1/00, видане ДКЦПФР про випуск 1642880 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 49 грн. кожна на загальну суму 80501120 грн. Форма випуску - документарна. Свiдоцтво анульоване. - Свiдоцтво вiд 01.08.07 р. № 346/1/07, видане ДКЦПФР про випуск 2692880 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 49 грн. кожна на загальну суму 131951120 грн. Форма випуску - документарна. - Тимчасове свiдоцтво вiд 24.01.08 р. № 44/1/08-Т на додатковий випуск 1530512 акцiй номiнальною вартiстю 49 грн. кожна на суму 74999988 грн. Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв веде ТОВ спiльне українсько-росiйське пiдприємство реєстрацiйна компанiя "Трансат" на пiдставi лiцензiї ДКЦПФР серiї АВ № 189576 вiд 23.08.2006 р., мiсцезнаходження: 04176 м. Київ, вул. Електрикiв, 26/9, ЄДРПОУ 24733397. 2.8. Нiяких iнших цiнних паперiв ( крiм акцiй) Товариство не випускало. 3. ДОВIДКА ПРО СТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод "Ленiнська кузня" засновано вiдповiдно до рiшення Фонду державного майна України вiд 04.05.95 р. № 29-АТ шляхом перетворення державного заводу "Ленiнська кузня" у вiдкрите акцiонерне товариство. Статутний фонд формувався у вiдповiдностi з планом приватизацiї державного пiдприємства завод "Ленiнська кузня", затвердженого Фондом держмайна України 27.04.94 р., на основi оцiночної вартостi цiлiсного майнового комплексу в сумi 40875000000 крб. та iнших об'єктiв виробничого призначення i загального користування. Статутний фонд, затверджений статутом Товариства, що зареєстрований Днiпровською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 05.05.94 р № 2049, становив 41072000000 крб. (410720 грн.), подiлена на 1642880 штук акцiй, номiнальною вартiстю 25000 крб. (0,25 грн.) кожна. Фiнуправлiнням Київмiськдержадмiнiстрацiї видане свiдоцтво вiд 15.06.94 р. № 67.1.94 про випуск простих iменних акцiй в кiлькостi 1642880 штук, номiнальною вартiстю 25000 крб. (0,25 грн.) кожна на суму 41072000000 крб. (410720 грн.) У 1996 роцi, на виконання постанов Кабiнету Мiнiстрiв вiд 17.03.95 р. № 34, вiд 09.03.95 р. № 163, вiд 16.05.96 р. № 523 та вiд 31.08.96 р. № 1024 проведена iндексацiя балансової вартостi основних фондiв, що перебували на балансi Товариства. Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 21.11.96 р.) прийняте рiшення про збiльшення статутного фонду Товариства на 80090400 грн., що не перевищувало суми iндексацiї основних фондiв, зменшеної на iндексацiю їх зносу, шляхом збiльшення номiнальної вартостi однiєї акцiї до 49 грн. Змiни до Статуту зареєстрованi Днiпровською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 25.12.96 р. № 0253. ДКЦПФР видане свiдоцтво вiд 03.10.00 р. № 520/1/00, про випуск 1642880 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 49 грн. кожна на загальну суму 80501120 грн. Форма випуску - документарна. Попереднє свiдоцтво - анульоване. Окремi змiни реєструвались районними державними адмiнiстрацiями вiд 25.12.96 р. № 0253, вiд 25.11.98 р. № 00307, вiд 08.02.99 р. № 02026, вiд 19.06.02 р. № 02026, вiд 03.07.06 р. № 10711050001002994, однак статутний фонд залишався без змiн i дорiвнював до 27.04.07 р. 80501120,0 грн., подiлений на 1642880 простих iменних акцiї, номiнальною вартiстю 49 грн. В вiдповiдностi з новою редакцiєю СТАТУТУ, зареєстрованою Подiльською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю вiд 27.04.07 р. № 10711050001002994 статутний фонд Товариства становить 131951120 грн., подiлений на 2692880 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 49 грн. кожна. Довiдка про розмiщення та сплату додаткового випуску акцiй (07.05.07 р. - 31.05.07 р.) дана в додатку до аудиторського висновку. ДКЦПФР видане свiдоцтво вiд 01.08.07 р. № 346/1/07, про випуск 2692880 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 49 грн. кожна на загальну суму 131951120 грн. Форма випуску - документарна. 26 жовтня 2007 р. вiдбулись позачерговi збори акцiонерiв ВАТ "Завод "ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ", де прийняте рiшення збiльшити статутний фонд шляхом додаткового випуску 1 530 612 (один мiльйон п'ятсот тридцять тисяч шiстсот дванадцять) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 49 (сорок дев'ять) гривень 00 коп. кожна акцiя, на загальну суму 74 999 988 (сiмдесят чотири мiльйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вiсiмдесят вiсiм) гривень 00 коп. Вiдповiдно до проспекту емiсiї акцiй, затвердженого зборами акцiонерiв ВАТ "Завод "Ленiнська кузня" 26 жовтня 2007 р., ДКЦПФР видане Тимчасове свiдоцтво вiд 24.01.08 р. № 44/1/08-Т на додатковий випуск 1530512 акцiй номiнальною вартiстю 49 грн. кожна на суму 74999988 грн. На дату аудиторського висновку акцiї додаткового емiсiї сплаченi не в повному обсязi. Станом на 31.12.08 р. акцiї в кiлькостi 2692880 штук номiнальною вартiстю 49 грн. кожна на загальну суму 131951120 грн. розмiщенi наступним чином: За номiнальними утримувачами: 1.ВАТ ЗНКIФ "Прайм ессетс кепiтал" (код ЄДРПОУ 33549199, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 29А) - 2504254 акцiй номiнальною вартiстю 122708446 грн., що становить 93,00 % вiд загальної кiлькостi акцiй, 2.ЗАТ "Український промислово-iнвестицiйний концерн" (код ЄДРПОУ 20012620, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв,29А) - 5000 акцiй номiнальною вартiстю 245000 грн., що становить 0,18% вiд загальної вартостi, 3.ДП "Рибторгсервiс" (код ЄДРПОУ 30115992, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв,29А) - 4093 акцiй номiнальною вартiстю 200557 грн., що становить 0,15% вiд загальної вартостi, Юридичнi особи: 1.ЗАТ "Український промислово-iнвестицiйний концерн" (код ЄДРПОУ 20012620, мiсцезнаходження: 4176, м. Київ, вул. Електрикiв,29-А) - 105 акцiя номiнальною вартiстю 5145 грн., що становить 0,00 % вiд загальної кiлькостi акцiй, Фiзичнi особи володiють 179428 акцiями, номiнальною вартiстю 8791972 грн., що становить 6,67 % вiд загальної кiлькостi акцiй. 4. ДОВIДКА ПРО СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ ТА ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 4.1. Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї здiйснюється у вiдповiдностi iз: "Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996 - XIV; "Постановою КМ України вiд 28.02.2000 р. № 419 "Про порядок представлення фiнансової звiтностi" та iнструктивними документами МФ України про порядок формування звiтностi; "Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку (П(С)БО), затвердженими МФ України. Враховуючи вимоги вищевказаного Закону України розроблена i затверджена наказом облiкова полiтика Товариства, яка включає загальнi питання складання фiнансової звiтностi. Концептуальна основа фiнансової звiтностi базується на застосуваннi нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, затверджених законодавчими актами України, зокрема, П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" (наказ МФ України вiд 31.03.1999 р. № 87). В вiдповiдностi з положенням про облiкову полiтику, що враховує п. 2 ст.11 Закону № 996 - XIV та п. 8 П(С)БО 1, в склад рiчної фiнансової звiтностi входить: - "Баланс" (ф.№1), в вiдповiдностi з П(С)БО 2; - "Звiт про фiнансовi результати" ( ф. №2), в вiдповiдностi з П(С)БО 3; - "Звiт про рух грошових коштiв" (ф.№3), в вiдповiдностi з П(С)БО 4; - "Звiт про власний капiтал" ( ф.№4), в вiдповiдностi з П(С)БО 5; - "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" (ф.№5), в вiдповiдностi з наказом МФ України № 302. - "Додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами" (ф.№6) у вiдповiдностi iз П(С)БО 29. Зiбрана пiд час перевiрки фiнансової звiтностi iнформацiя надає обгрунтовану впевненiсть та забезпечує розумну основу для висловлювання позитивної думки, що пiдтверджує: 4.2. Правильнiсть класифiкацiї, оцiнки та вiдображення активiв в фiнансовому звiтi ф. № 1 "Баланс" Облiк основних засобiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Знос основних засобiв, нараховується по нормах i в порядку визначеними податковим законодавством, що затверджено наказом по облiковiй полiтицi Товариства. Первинний облiк основних засобiв вiдповiдає бухгалтерському i достовiрно вiдображений в фiнансовiй звiтностi. Станом на 31.12.08 р. первiсна вартiсть основних засобiв становила 169866 тис. грн., знос дорiвнював 110950 тис. грн., залишкова вартiсть - 58916 тис. грн., що достовiрно вiдображено в рядках 030-032 ф. № 1. Облiк нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становила на 31.12.08 р. 66 тис. грн., знос - 26 тис. грн., залишкова вартiсть - 40 тис. грн., що достовiрно вiдображено в рядках 010 - 012 ф. № 1. Сума незавершеного будiвництва за 2008 рiк збiльшилась в порiвняннi з даними на початок року i становила на 01.01.08 р. та 31.12.08 р. вiдповiдно 23530 тис. грн. та 29903 тис. грн. Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється на рахунку 14 "Фiнансовi iнвестицiї". На рахунку 141 облiковуються "Iнвестицiї пов'язаним сторонам" по методу участi в капiталi iнших пiдприємств у вiдповiдностi з П(С)БО № 12 "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї". На 31.12.08 р. сума iнвестицiй залишилась на рiвнi даних на 01.01.08 р. i становила 1640 тис. грн., що складається з внескiв в статутний капiтал ЗАТ "Торгiвельний дiм "Ленiнська кузня", та статутний капiтал ЗАТ "Спортивно - оздоровчий комплекс "Монiтор". В рядку "Iншi фiнансовi iнвестицiї" вiдображена сума iнвестицiй в ВАТ "Малярно-iзоляцiйне пiдприємство "Райдуга", яка облiковуються на рахунку 143 "Iнвестицiї непов'язаним сторонам". За балансом на 31.12.08 р. сума iнвестицiї становила 2539 тис. грн., що достовiрно вiдображає дiйсний стан iнвестицiйної дiяльностi Товариства. Довгострокова дебiторська заборгованiсть на 01.01.08 р. та 31.12.08 р. становила вiдповiдно 1140 тис. грн. та 1023 тис. грн., що достовiрно вiдображено в рядку 050 ф. №1. Облiк запасiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси". Придбанi запаси зараховуються на баланс Товариства по первiснiй вартостi. На 31.12.08 р. загальна сума запасiв збiльшилися в порiвняннi з даними на початок року на 33110 тис. грн., або 12,9 % i становили 289044 тис. грн., в т.ч. виробничi запаси - 25209 тис. грн., незавершене виробництво - 254837 тис. грн., готова продукцiя - 8998 тис. грн., що достовiрно вiдображено в рядках 100 - 140 ф. № 1. Оцiнка дебiторської заборгованостi реальна i вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". На 31.12.08 р. загальна сума дебiторської заборгованостi збiльшилась на 27425 тис. грн. або 69,4% i дорiвнювала 66968 тис. грн., в т.ч. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 27076 тис. грн., за розрахунками з бюджетом - 662 тис. грн., за виданими авансами - 21390 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 17840 тис. грн. Данi приведенi в рядках 160 - 210 ф. № 1 достовiрно. В рядку 230 "Грошовi кошти та їх еквiваленти" достовiрно вiдображенi залишки коштiв на 31.12.08 р. в нацiональнiй валютi в сумi 31950 тис. грн. Витрати майбутнiх перiодiв на 31.12.08 р. становили 54 тис. грн., що достовiрно вiдображено в рядку 270 ф.№1. 4.3. Правильнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення, вiдображеного в фiнансовому звiтi ф. № 1 "Баланс" Статутний капiтал Товариства за 2008 рiк не змiнювався i становив на 31.12.08 р. 131951 тис. грн. В рядку 320 "Додатковий вкладений капiтал" достовiрно вiдображенi станом на 31.12.08 р. надходження за акцiї, згiдно Тимчасового свiдоцтва ДКЦПФР вiд 24.01.08 р. № 44/1/08-Т на додатковий випуск 1530512 акцiй номiнальною вартiстю 49 грн. кожна на суму 74999988 грн. Збиток за 2008 рiк в сумi 41890 тис. грн. збiльшив збитки минулих рокiв i на 31.12.08 р. збитки становили 57075 тис. грн. Власний капiтал на 31.12.08 р. зменшився в порiвняннi з даними на початок року на суму збитку i становив 149961 тис. грн. 4.4. Реальнiсть розмiру зобов'язань, вiдображених в фiнансовому звiтi ф. № 1 "Баланс" В роздiлi III пасиву "Довгостроковi зобов'язання" достовiрно вiдображена на 31.12.08 р. сума фiнансових зобов'язань, яка залишилась на рiвнi даних на 01.01.08 р. i становила 130 тис. грн. Поточнi зобов'язання за 2008 рiк збiльшились на 87081 тис. грн., або на 32,6 % i становили 354283 тис. грн., в т.ч. короткостроковi кредити банкiв - 90701 тис. грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 54047 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв - 202098 тис. грн., з бюджетом - 1496 тис. грн., за розрахунками по оплатi працi та нарахуваннях на неї - 3877 тис. грн., з учасниками - 26 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 2038 тис. грн. Оцiнка зобов'язань вiдповiдає П(С)БО 11 "Зобов'язання" i достовiрно вiдображена в рядках 450 - 620 ф. № 1. Iнвентаризацiя активiв та зобов'язань проведена своєчасно, без участi аудитора. 4.5. Реальнiсть фiнансових результатiв дiяльностi Товариства, вiдображених у "Звiтi про фiнансовi результати" (ф.№2) Звiт за 2008 р. в повнiй мiрi достовiрно вiдображає доходи та витрати i вiдповiдає вимогам П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати", П(С)БО 15 "Доходи", П(С)БО 16 "Витрати". Данi ф. № 2 приведенi в наступнiй таблицi: (тис. грн.) Статтi доходiв i витрат Доходи Витрати Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (без ПДВ та iнших вiдрахувань) 76400 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 78588 Адмiнiстративнi витрати 7344 Витрати на збут 196 Iншi операцiйнi доходи i витрати 96045 128972 Iншi фiнансовi доходи i витрати 127 9491 Iншi доходи i витрати 4940 339 Дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi 5528 Всього доходiв i витрат 183040 224930 Результати фiнансово-господарської дiяльностi - 41890 4.6. Фiнансовий звiт по ф. № 3 "Звiт про рух грошових коштiв", складений у вiдповiдностi з П(С)БО 4. При складаннi звiту використанi данi ф.№1 "Баланс" та ф.№ 2 "Звiт про фiнансовi результати", а також данi первинних облiкових регiстрiв, в вiдповiдностi з iнструктивними матерiалами МФ України. 4.7. Фiнансовий звiт по ф. № 4 "Звiт про власний капiтал" складенiй у вiдповiдностi з П(С)БО 5. Данi звiту достовiрно вiдображають реальний стан та рух власного капiталу Товариства за поточний рiк. Данi звiту iдентичнi вiдповiдним даним I роздiлу пасиву "Власний капiтал" ф. № 1 "Баланс". 4.8. Фiнансовий звiт по ф. № 5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" складений в вiдповiдностi з наказом МФ України № 302, "Додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами" (ф.№6) - в вiдповiдностi з П(С)БО 29. Данi звiтiв справедливо та достовiрно вiдображають реальний стан руху показникiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за поточний рiк. Данi звiтiв iдентичнi вiдповiдним даним ф. № 1 "Баланс" та ф. № 2 "Звiт про фiнансовi результати". Данi всiх фiнансових звiтiв порiвнянi мiж собою та перевiренi у вiдповiдностi з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22.12.08 р. № 1524 "Методичнi рекомендацiї з перевiрки порiвнянностi показникiв фiнансової звiтностi пiдприємства". 4.9. Для надання впевненостi при формуваннi думки щодо стану фiнансово-господарської дiяльностi, зроблено аналiз показникiв фiнансового стану (додаток №1 до аудиторського висновку). Дiй посадових осiб, якi б могли призвести до погiршання фiнансового стану Товариства аудитом не виявлено. ВИСНОВОК: Фiнансова звiтнiсть справедливо та достовiрно вiдображає фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, вiдповiдає визначенiй концептуальнiй основi фiнансової звiтностi, яка базується на стандартах бухгалтерського облiку, затверджених чинним законодавством України. Статутний фонд вiдповiдає Статуту, сформований внесками акцiонерiв своєчасно у повному обсязi. Майже всi показники фiнансового стану Товариства за 2008 рiк вiдповiдають теоретичним значенням, що свiдчить про стабiльнiсть та незалежнiсть. Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутний капiтал, вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Додаток: на 21 аркушах 08 квiтня 2009 року Директор В.М. Ченцова ТОВ "Аудиторська фiрма "Київ-Аудит 2000" 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 32/34, кв. 37 Додаток № 1 до аудиторського висновку вiд 08.04.09 р. ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН ТОВАРИСТВА Для проведення аналiзу фiнансового стану Товариства використанi данi "БАЛАНСУ" (ф. № 1) на початок i кiнець 2008 року, та "Звiту про фiнансовi результати" за 2008 р. (ф.№ 2), якi приведенi в розрахунках в тис. грн. 1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi : КЛ1 = пiдсумок роздiлу II активу + рядок 270/пiдсумок роздiлу IV пасиву + рядок 630; КЛ1 на 01.01.08 р. = 347549/267202 = 1,30, КЛ1 на 31.12.08 р. = 406901/354283 = 1,15, теоретичне значення в межах 2,0 - 2,5; 2. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi : КЛ2 = пiдсумок роздiлу II активу - рядки 100,110,120,130,140 + рядок 270 /пiдсумок роздiлу IV пасиву + рядок 630 КЛ2 на 01.01.08 р. = 91615/267202 = 0,34, КЛ2 на 31.12.08 р. = 117857/354283 = 0,33, теоретичне значення в межах 0,7-0,8; 3.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi : КЛ3 = рядок 220+рядок 230+рядок 240/ пiдсумок роздiлу IV пасиву КЛ3 на 01.01.08 р. = 38959/267202 = 0,15, КЛ3 на 31.12.08 р. = 31950/354283 = 0,09, теоретичне значення в межах 0,2-0,25; 4.Коефiцiєнт спiввiдношення залучених та власних коштiв : КЗВ = пiдсумок роздiлу III пасиву + пiдсумок роздiлу IV пасиву + 420,630 / пiдсумок роздiлу I пасиву КЗВ на 01.01.08 р. = 269449/164863 = 1,63, КЗВ на 31.12.08 р. = 354413/149961 = 2,36, теоретичне значення не бiльше нiж 1,0; 5.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi : КФН = пiдсумок роздiлу I пасиву / пiдсумок роздiлу III пасиву + пiдсумок роздiлу IV пасиву + рядки 420,630 КФН на 01.01.08 р. = 164863/269449 = 0,61, КФН на 31.12.08 р. = 149961/354413 = 0,42, теоретичне значення не менше нiж 0,2; 6.Коефiцiєнт рентабельностi активiв : КРА = чистий прибуток (ф.№2 ряд.225) / (пiдсумок активу балансу на початок звiтного перiоду (ф. № 1 ряд. 280 (гр.3) + пiдсумок активу балансу на кiнець звiтного перiоду (ф. № 1 ряд. 280 (гр.4)) : 2 КРА на 31.12.08 р. не розраховується, в зв'язку з вiд'ємним значенням чисельника. 7.Розрахунок вартостi чистих активiв: Чистi активи = всього активiв - всього зобов'язань ВЧА на 31.12.07 р. = 164863 тис. грн. ВЧА на 31.12.08 р. = 149961 тис. грн. Скоригований статутний капiтал = 131951 тис. грн. Вартiсть чистих активiв Товариства на протязi двох останнiх рокiв бiльша вiд статутний капiтал, вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Директор В.М. Ченцова ТОВ "Аудиторська фiрма "Київ-Аудит 2000"
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання На сьогоднiшнiй день ВАТ"Завод"Ленiнська кузня"-одне з найвiдомiших суднобудiвних пiдприємств в Києвi i на Українi. Основною продукцiєю пiдприємства є: 1.Суднобудiвне виробництво: -будiвництво танкерiв-хiмовозiв(вантажопiдйомнiстю до 2,5тис.тон); -будiвництво суховантажних суден,контейнеровозiв(вантажопiдйомнiстю до 3,5 тис.тон); -будiвництво середнiх риболовних морозильних траулерiв; -будiвництво суден спецiального призначення: *рибопошукових; *сейсморозвiдна розвiдка; -будiвництво днозагиблих суден: *землечерпалки; *землесоси; Будiвництво суден робиться пiд наглядом Ллойда,Морського Регiстра Судоплавства РФабо iншого класифiкацiйного товариства на вибiр замовника. Швартовi i ходовi iспити суден робляться на акваторiї заводу з використаннямiмiтацiйних методiв без виходу в море,транспортування робиться своїм ходом по Днiпру,або буксирування у транспортних плавдоках до порту м.Херсон де знаходиться здавальна базапiдприємства. Пiдприємство також виконує судоремонтнi роботи. 2.Машинобудiвне виробництво: -котлоагрегати судовi допомiжнi продуктивнiстю 200-1500 кКал/година, цiлкомавтоматизованi, призначенi для роботи в екстремальних морських умовах,при пiдвищених температурах, хитавицi, кренi i т.д.; *КОАВ-63 *КОАВ-68 *КИВ-200 на г/обр.топливi(КВГ-200) *КГВ 0,25/3М *КГВ 0,63/5М *КГВ 1,0/5М *КГС 1,0/5М *КОВАС 0,25/3 *КОВАС 0,50/3 *КВА 0,25/3 *КВА 0,63/5 *КВА 1,6/5 *КВА 1,6/5 *КПА 0,63/0,7 *КПГ 1,0/5 *Фiльтр iоннообмiнний 427-50.044 *Бачок дозерний 415-263.1311 *Холодильник вiдбору проб 415-263.1297 *Муфта ШМС. - апарати морозильнi плитковi, призначенi для заморажування риби та iншої продукцiї. Установлюються на промислових судах, продуктивнiсть-16т/доба. Виготовляються горизонтальнii вертикальнi види апаратiв; *АМП-3МА с н/с *АМП-3МА без н/с *АМП-7БМ с н/с 12-ти плиточний *АМП-7БМ с н/с 16-ти плиточний *АМП-7БМ без н/с 12-ти плиточний *АМП-7бм без н/с 16-ти плиточний *АМП-5 *АМПВ *Насосна станцiя *Форма блочна *Плита для АМПВ - виробництво гвинтiв регульованого кроку, дозволяє виготовляти гвинти ВРШ максимальним дiаметром до 4-х метрiв та гребнi вали довжиною до 16 метрiв: *ВР-05025-ОМ5 *ВР-502М-ОМ5 *ВР-15750-ОМ5 *ВР-17120 *ВР-498М *ВР-15010 *ВР-13020 *ВР-14611 *Гiдроусилювач 502С-42-00-00 *Пневмодатчик 570-17-001 *Телемотор 502С-41-00-00 *МИШ-498С *СПДУ-502М - нафтогазодобувне устаткування: привентори рiзних типiв: *ППР 180х21 *ППР 180х35 *ПП 230х35 *ПУ 1230х35 *ОП2Г 230х70 ключi буровi гiдравлiчнi КБГ-2; - установки судовi автоматизованi для спалювання харчових,побутових i експлуатацiйнихвiдходiв: *СП-10 *СП-10М *СП-50 -електронасоснi агрегати: *ЭПНМ 0,4/50 *ЭПНМ 0,8/70 *ЭПНМ 2,0/70 *ЭПНМ 3,0/70 *ТЗН-1,5(насос топливний) *ТЭН-3(насос топливний) *ЭНЦ-1,7/1,5(зел.двиг.) *НТФ-100(насос топл.з ел.двиг.) *ОПМ 2500-4,2(насос осевий погрузний) *АК-80-160 СД *АК-65-200 СД *АК-65-250 СД *КМ-50-200 СД *КМ-80-160 СД
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Враховуючи значний ступiнь зносу основних фондiв, а то i їх повну непрацездатнiсть, за звiтний перiод Товариством проводився комплекс заходiв, пов'язаних з вiдновленням працездатностi та технологiчної точностi, полiпшення стану основних фондiв. Виробнича стратегiя Товариства передбачає проведення технiчного переозброєння та упровадження новiтнiх технологiй, що дозволяє збiльшити об'єми виробництва, полiпшити якiсть i розширити асортимент продукцiї, що випускається, понизити витрати i пiдвищити екологiчну чистоту виробництва. У звiтному 2008 роцi освоєно 2735 тис. грн. капiтальних вкладень: з них за планом модернiзацiї та реконструкцiї устаткування, будiвель i споруд, що виконуються в перiод проведення поточних та капiтальних ремонтiв витрачено 1613 тис. грн.; за планом фiнансування iнвестицiйних проектiв та за планом придбання основних засобiв - 1122 тис. грн. Протягом 2008 року були вiдчуженi активи, якi застарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби. Були вiдчуженi основнi засоби та матерiальнi активи на суму 5824 тисяч гривень. Фiнансування реконструкцiї об'єктiв промислового та непромислового характеру та придбання обладнання здiйснюється за рахунок власних коштiв Товариства. Товариство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв iз-за їх високої вартостi. Придбання запасiв за останнi п'ять рокiв збiльшується пропорцiйно зростанню товарної продукцiї. Протягом наступного року Товариство планує продовжувати поступову замiну зношеного обладнання на нове.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Товариство має основнi засоби виробничого та не виробничого призначення, якi утримуються на балансi Товариства. Основнi засоби Товариства знаходяться в задовiльному станi. Товариством передано в оперативну оренду основних засобiв на суму 30424 тисяч гривень. З цiєї суми найбiльш вагомими є: - будинки, споруди та передавальнi пристрої на суму 25082 тис.грн."; - машин та обладнання на суму 2251 тис.грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) на суму 2855 тис.грн. - трансрортнi засоби на суму 200 тис.грн. - багаторiчнi насадження на суму 25 тис.грн. - iншi основнi засоби на суму 11тис.грн. Основний суднобудiвний виробничий майданчик Товариства розташований на територiї Подiльського району району м. Києва, i прилягає до залiзничної магiстралi станцiї Петрiвка. Бiльша кiлькiсть основних засобiв (їх виробнича частка) розташована на територiї Товариства за юридичною адресою: вул. Електрикiв, 26, м. Київ, 04176, Україна, а промисловий майданчик машинобудування розташований на територiї Жовтневого району м.Києва на вул.Жилянська,107. Активи Товариства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi Товариства. Основнi засоби виробничого призначення представленi виробничими примiщеннями (цеховими корпусами). Основнi засоби виробничого призначення використовуються у одну змiну, частково у двi.. Забезпеченiсть основних пiдроздiлiв Товариства виробничими площами складає 100 %. Виробничi потужностi в цiлому задовольняють потреби Товариства. Технологiчне обладнання, яке застосовується у виробництвi, вiдповiдає свiтовому науково-технiчному рiвню. До планiв оновлення виробничих основних фондiв Товариства входить: - ремонт, модернiзацiя та придбання виробничого обладнання; - ремонт будiвель i споруд. Основнi фонди невиробничої сфери складаються з наступних об`єктiв залишковою вартiстю станом на 31 грудня 2008 року: - будiвлi та споруди - 12350 тис.грн. - машини та обладнання - 198 тис.грн. - iншi ОФ - 102 тис.грн. У 2008 роцi введено в експлуатацiю основних фондiв на суму 2508 тис. грн. На ВАТ "Завод"Ленiнська кузня"" наказом по пiдприємству впроваджена Система управлiння навколишнiм природним середовищем, яка охоплює усi види дiяльностi Товариства вiд придбання сировини, матерiалiв, енергоресурсiв до реалiзацiї готової продукцiї. Екологiчна полiтика Товариства затверджена Головою правлiння, та передбачає мiнiмiзацiю вiдходiв та зменшення забруднення навколишнього середовища, води, повiтря та грунтiв. Координацiю i методичне керiвництво по системi управлiння навколишнiм природним середовищем здiйснює головний iнженер . До екологiчного законодавства, яке поширюється на дiяльнiсть Товариства, належать Закони України: "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повiтря", "Про вiдходи", Водний Кодекс України та iншi нормативнi документи, Державнi санiтарнi норми та правила, Державнi стандарти України. Монiторинг навколишнього середовища враховує основнi принципи стандарту ISO 14000 i включає основнi напрямки : - контроль вiдповiдностi документацiї Товариства вимогам природоохоронного законодавства ; - контроль якостi , кiлькостi викидiв в атмосферне повiтря та скидiв у р. Днiпро; - контроль за збором, вивозом та утилiзацiєю вiдходiв виробництва та iн. Систематичний контроль екологiчного стану Товариства здiйснюється вiдомчою лабораторiєю охорони навколишнього природного середовища, атестованою Мiнпромполiтики України. Лабораторiя забезпечена сучасними приладами контролю, методичними матерiалами. Фахiвцi служби мають досвiд роботи i вiдповiдну освiту. Система контролю стану навколишнього середовища дозволяє постiйно удосконалювати ефективнiсть в областi охорони навколишнього середовища шляхом оперативного контролю, оцiнки результатiв впливу виробництва, проведенням внутрiшнiх аудитiв. В Товариствi постiйно проводиться робота по замiнi або по встановленню нових пило-газоочисних споруд. Скидання стiчних вод Товариством здiйснюється у р. Днiпро згiдно нормативiв гранично-допустимих скидiв. Перевищення лiмiтiв по забору та скиду води не вiдбувалось. З метою полiпшення якостi стiчних вод Товариством щорiчно виконуються водоохороннi заходи : - чистка вторинних горизонтальних вiдстiйникiв; - встановлено самопромивний фiльтр на насоснiй станцiї; - проводиться ревiзiя водозабiрної арматури та iн. Вивiз виробничих та побутових вiдходiв Товариства здiйснюється згiдно договорiв з пiдрядними органiзацiями. На шлакових вiдвалах Товариства ведуться роботи по переробцi металовiдходiв. Товариство має на всi напрямки екологiчного впливу виробництва лiмiт i дозволи на: викиди в атмосферне повiтря, скидання в водойму, роботи з вiдходами. Щоквартально i щорiчно, вiдповiдно до чинного законодавства України Товариство надає органам державної i виконавчої влади статистичну звiтнiсть, у якiй вiдображається iнформацiя про обсяги викидiв, скидання у р. Днiпро, передачу вiдходiв та екологiчнi витрати. Товариство регулярно сплачує екологiчнi збори за забруднення навколишнього природного середовища.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Криза неплатежiв вплинула на науково-технiчнi розробки, i вданий час роботи призупиненi.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на основi та у вiдповiдностi з чинним законодавством України, а також Статутом. Товариство здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть як суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi, у вiдповiдностi з метою i в межах предмету своєї дiяльностi. За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за 2008 рiк Товариством сплачено штрафи, пеня та неустойки в сумi 244134 грн. 79 коп.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Головна вимога ринку полягає в тому,щоб запропонована продукцiя була актуальна.З кожним роком дотримуватися цього принципу стає все складнiше, адже клiєнтура i ринки розвиваються i разом iз ними розвиваються виробленi товари та методи виробництва. Пiдприємство повинне зробити ставки на наступне: -технiчне переоснащення; -розробка нових проектiв, розширення асортименту суднобудiвної та машинобудiвної продукцiї; -залучення покупцiв до процесу розробки нового проекту; -залучення новiтнiх технологiй, що дозволяють полiпшити якiсть, знизити витрати; -залучення iнвесторiв, участь у довгострокових урядових проектах. Цi пропозицiї допоможуть пiдприємству залучити додаткову групу споживачiв, зайняти новi сегменти ринку, розширити асортимент, пiдвищити технологiчний рiвень, створити достатнiй фiнансовий потенцiал для впровадження нових проектiв i виходу на новi ринки.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Пiдприємством укладенi, але ще не виконаннi наступнi контракти: - Договiр на будiвництво плавучого крану вантажопiдйомнiстю 600 тонн для компанiї ТОВ "БМК Планета - Мiст" (Україна). Вартiсть 44.500.000,00 гривень. - Суднобудiвний контракт на будiвництво корпуса судна проекту Combifreighter 3850 (9368) для компанiї Damen Shipyards Bergum (Нiдерланди). Вартiсть - 2.030.000,00 Євро. - Суднобудiвний контракт на будiвництво корпуса танкера - хiмовоза (206А/9) для компанiї V.o.f. Poolster (Нiдерланди). Вартiсть - 2.280.000,00 Євро. - Суднобудiвний контракт на будiвництво корпуса газовоза (206А/10) для компанiї Zanen Shipbuilding B.V. (Нiдерланди). Вартiсть - 1.907.200,00 Євро. -
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У 2009 роцi планується налагодити виробництво рiзних металоконструкцiй для будiвництва та реконструкцiї важливих виробничо-технiчних, суспiльно-полiтичних, культурних та транспортних об'єктiв мiста Києва, та iнших об'єктiв в Українi. Зокрема налагодження виробництва: металоконструкцiй i крiплення для капiтального ремонту мостiв, головнi балки, домкратнi балки, накладки, опорнi стiльцi, балки метропроїзду, конструкцiї металевi станцiї метро, лiса протиаварiйнi тi iнше, при умовi фiнансування замовниками.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік У звiтному роцi дослiджень та розробок на пiдприємствi не здiйснювалось.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Товариство веде господарську дiяльнiсть i стикається з низкою проблем, якi приводять до судових справ, i якi стосуються поточних господарських питань дiяльностi. Проте суми позовiв не перевищують встановленого розмiру, що суттєво не вплинуло на результати фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.. Члени Спостережної ради, Правлiння, iншi посадовi особи емiтента не виступають учасниками судових процесiв чи процедур досудового врегулювання спору.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі В звiтному 2008 роцi ВАТ "Завод"Ленiнська кузня" працювало без припинення дiяльностi, нiяких позовiв до Товариства не пред'являлося, накладання арешту на банкiвськi рахунки не було. Протягом останнiх трьох рокiв, справи щодо банкрутства Товариства не порушувалися, дiї по економiчному оздоровленню (сануванню) не здiйснювалися.