Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 983 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 983 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0.3 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 57319 X X
Усього зобов'язань X 58305 X X
Опис: Зобов?язання за векселями складають на кiнець звiтного перiоду 983 тис. грн., податковi зобов?язання на кiнець звiтного перiоду 0,3 тис. грн, iншi зобов?язання на кiнець звiтного перiоду складають 57319 тис. грн., усього зобов?язань на 58 305 тис. грн.