Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 43 X X
Усього зобов'язань X 44 X X
Опис: Облiк, оцiнка, структура зобов'язань у звiтностi та бухгалтерському облiку визначенi вiдповiдно до нормативних документам, якi регламентують порядок бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi а також П(С)БО № 11"Зобов'язання" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р.№ 20. Основну суму зобов'язань на початок i кiнець року складають : Поточнi зобов'язання за розрахунками: зi страхування на початок року -0 тис.грн., на кiнець звiтного року - 1 тис .грн.; з оплати працi на початок року - 0 тис. грн., на кiнець звiтного року - 2 тис.грн.. Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2010р. становлять - 79 тис.грн. станом на 31.12.2011р. становлять - 41 тис.грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.