Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
Професiйнi асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-Б, офiс 61
Опис ПАРД - добровiльна недержавна, некомерцiйна органiзацiя. Основнi напрямки дiяльностi: * сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї мiж суб`єктами фондового ринку в галузi ведення реєстрiв власникiв цiнних паперiв, облiку руху цiнних паперiв, депозитарної дiяльностi; * iнформацiйна, методична i технiчна пiдтримка членiв ПАРД; * здiйснення представницьких функцiй i захист iнтересiв членiв асоцiацiї у державних органах та iнших установах, допомога цим органам i установам в розробцi законопроектiв i проектiв нормативних актiв, якi стосуються ринку цiнних паперiв; * розробка i впровадження у дiяльнiсть членiв ПАРД єдиних норм, стандартiв i правил етичної i професiйної поведiнки на фондовому ринку; * утвердження взаємної довiри, надiйностi, порядностi та дiлового партнерства у взаємовiдносинах як безпосередньо мiж членами ПАРД, так i мiж реєстраторами i депозитарiями (зберiгачами) та їх партнерами (емiтентами, власниками цiнних паперiв (депонентами), номiнальними утримувачами, державними органами тощо); * впровадження системи посередництва i вирiшення спорiв, що можуть виникати мiж членами ПАРД або мiж її членами i третiми особами; * вивчення i розповсюдження передового мiжнародного досвiду в галузi дiяльностi реєстраторiв i депозитарiїв, налагодження мiжнародного спiвробiтництва; * сприяння пiдвищенню квалiфiкацiї i професiоналiзму персоналу, що здiйснює реєстраторську та депозитарну дiяльнiсть. ПАРД для досягнення розвитку фондового ринку в Українi на цивiлiзованих засадах має такi функцiї: * розробка i впровадження єдиних технологiчних стандартiв, норм, вимог, правил i процедур, а також кодексiв i правил етичної i професiйної поведiнки на фондовому ринку; * iнформування членiв ПАРД та iнших учасникiв фондового ринку про чинне законодавство у галузi цiнних паперiв та про поточнi змiни в ньому; * пiдтримка постiйних зв'язкiв з засобами масової iнформацiї, поширення через них iнформацiї з питань фондового ринку, оприлюднення публiчних заяв i вплив на громадську думку; * збiр, узагальнення та аналiтична обробка статистичної iнформацiї про професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку; * розробка рекомендованих стандартiв iнформацiйного обмiну мiж суб`єктами галузi, а також з iншими учасниками фондового ринку; * здiйснення пiдтримки нових технологiчних процесiв, якi впроваджуються на фондовому ринку України; * надання консультацiй членам ПАРД та iншим учасникам ринку цiнних паперiв, розробка i розповсюдження методичних матерiалiв i рекомендацiй з питань реєстраторської i депозитарної дiяльностi, iнформування про змiни в законодавствi України, консультацiї та експертиза стосовно використання обчислювальної технiки i програмного забезпечення; * проведення добровiльної сертифiкацiї програмного забезпечення операцiй на фондовому ринку; * розробка навчальних планiв та програм вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, органiзацiя та координацiя пiдготовки фахiвцiв, якi здiйснюють професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, визначення квалiфiкацiї вказаних осiб; * поширення не конфiденцiйної iнформацiї про членiв ПАРД, в тому числi про те, якi технологiї ними використовуються; * спiвробiтництво i кооперування з iншими органiзацiями i об`єднаннями, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на фондовому ринку, в тому числi з мiжнародними. ПрАТ "МТ "як кожен член ПАРД має наступнi права: Брати участь у Загальних зборах ПАРД з правом голосу, пропонувати питання для включення до порядку денного Загальних зборiв ПАРД. Направляти свого представника для обрання його членом Ради ПАРД, роботи в комiтетах та Органах ПАРД на умовах, визначених у Правилах ПАРД. Надавати звернення до органiв ПАРД щодо необхiдностi представництва або захисту iнтересiв члена ПАРД у державних та судових органах. ПАРД не може представляти iнтереси члена ПАРД у операцiях, що носять безпосередньо комерцiйний характер. ПАРД не має права представляти iнтереси певного члена ПАРД перед iншим членом ПАРД, а також виступати вiд iменi одного члена ПАРД проти iншого члена ПАРД. Пропонувати органам ПАРД проекти документiв, вносити зауваження до документiв, що дiють, або мають бути затвердженi. Ставити перед органами ПАРД питання про притягнення до вiдповiдальностi за правопорушення посадових осiб ПАРД. Отримувати вiд органiв ПАРД документи, що мають для членiв ПАРД обов?язковий або рекомендацiйний характер, напрацьованi ПАРД документи з питань професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, перiодичнi друкованi видання ПАРД, якi розповсюджуються серед її членiв. Звертатись до органiв ПАРД iз запитами про надання усних та письмових консультацiй з питань депозитарної дiяльностi, методичних рекомендацiй тощо. Член ПАРД має право на проведення перевiрки (експертизи) його професiйної дiяльностi за вiдповiдним запитом та за умови сплати ПАРД вiдповiдного спецiального (разового) внеску. Член ПАРД має право у будь-який момент за своїм бажанням вийти з ПАРД у порядку передбаченому у пунктi 2.7 цього Положення. Кожен член ПАРД має право знати про скарги, якi надiйшли щодо його професiйної дiяльностi. Член ПАРД має право у своїх реквiзитах, презентацiйних та рекламних матерiалах зазначати про своє членство в ПАРД. Члени ПАРД мають право брати участь у програмах, навчальних заходах, практикумах, конференцiях, що проводяться ПАРД. У випадку, проведення заходiв ПАРД, органiзацiя яких потребує вiдшкодування здiйснених витрат, члени ПАРД мають право на знижки вiд загальної вартостi участi у вказаних заходах порiвняно з iншими особами. ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" є членом Професiйної асоцiацiї реєстраторiв i депозитарiїв, що здiйснює свою професiйну дiяльнiсть вiдповiдно до встановлених Правил ПАРД. ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" є членом ПАРД з 07.07.2009р.
 
Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Опис Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз" є учасником саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi" з 15.05.2006р. Метою Асоцiацiї "УФТ" є: * забезпечення високого професiйного рiвня провадження дiяльностi учасникiв на ринку; * захист прав та законних iнтересiв членiв СРО, професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв; * посилення дiєвостi саморегулювання на фондовому ринку шляхом розширення повноважень та функцiй саморегулiвної органiзацiї. Головним чинником важливостi СРО для його членiв є активний захист їх iнтересiв шляхом нормативних iнiцiатив, що спрямованi на забезпечення стабiльного розвитку та модернiзацiї iнфраструктури вiтчизняного фондового ринку, надання конкурентних переваг за рахунок автоматизацiї дiяльностi, представництва членiв у вiдносинах з органами державної влади. ПрАТ "МТ " як член АУФТа має право брати участь в упpавлiннi Асоцiацiєю у порядку, передбаченому чинним законодавством, Правилами Асоцiацiї, зокрема брати участь у Загальних Зборах Членiв Асоцiацiї, вносити пропозицiї для розгляду Загальними Зборами Членiв Асоцiацiї, вносити пропозицiї щодо внесення змiн або скасування будь-якого Правила Асоцiацiї, висувати представникiв для обрання до органiв Асоцiацiї, брати участь в роботi органiв Асоцiацiї тощо; на пiльгових умовах брати участь у будь-якiй дiяльностi, що здiйснюється в межах Асоцiацiї, а також переважного користування послугами, технiчними засобами i системами Асоцiацiї тощо; отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацiї: копiю фiнансової звiтностi, протоколи засiдань i звiти Ради Асоцiацiї, а також будь-яку iнформацiю, пов?язану з iнтересами Членiв Асоцiацiї; припинити членство в Асоцiацiї (добровiльно вийти зi складу Членiв Асоцiацiї) в порядку i на умовах, визначених Правилами Асоцiацiї; використовувати належнiсть до Асоцiацiї вiдповiдно до Правил Асоцiацiї; оскаржувати рiшення органiв Асоцiацiї про застосування до Члена Асоцiацiї або фахiвця Члена Асоцiацiї