Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
Асоцiацiя "Перша фондова торгiвельна система" 01133, м. Київ, Щорса, 31
Опис Членство в Асоцiацiї ПФТС дає можливiсть: - сприяти розвитку фондового ринку, беручи участь у роботi Ради, комiтетiв та експертних рад ПФТС; - проводити захист iнтересiв своєї органiзацiї, використовуючи арбiтражно-дисциплiнарну систему ПФТС, зокрема, можливiсть звернення до Третейського суду ПФТС; - брати участь в аукцiонах ФДМУ з продажу пакетiв акцiй, якi належать державi; - брати участь в торговельних сесiях з продажу облiгацiй внутрiшньої державної позики (ОВДП) за участю НБУ; - користуватися потужними iнформацiйними ресурсами, що базуються як на iнформацiї Фондової бiржi ПФТС, так i на iншiй iнформацiї, необхiднiй для прийняття iнвестицiйних рiшень (щоденнi, щотижневi та щомiсячнi результати торгiв у ПФТС, щоденний бюлетень <ПФТС-iнформ>, данi веб-порталiв ПФТС та iн.); - брати участь у конференцiях, семiнарах, тренiнгах, навчальних програмах, якi проводить ПФТС; - вiльно отримувати в ПФТС фiнансову звiтнiсть будь-якого члена ПФТС для оцiнки можливих ризикiв; - отримувати iнформацiю про емiтентiв цiнних паперiв, що є в розпорядженнi ПФТС.
 
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв 01601 м. Київ, вул. вул. Воровського, 22, оф. 512
Опис Розробка i впровадження єдиних технологiчних стандартiв, норм, вимог, правил i процедур, а також кодексiв i правил етичної i професiйної поведiнки на фондовому ринку; Розробка рекомендованих стандартiв iнформацiйного обмiну мiж суб`єктами галузi, а також з iншими учасниками фондового ринку; Здiйснення пiдтримки нових технологiчних процесiв, якi впроваджуються на фондовому ринку України; Надання консультацiй членам ПАРД та iншим учасникам ринку цiнних паперiв, розробка i розповсюдження методичних матерiалiв i рекомендацiй з питань реєстраторської i депозитарної дiяльностi, iнформування про змiни в законодавствi України, консультацiї та експертиза стосовно використання обчислювальної технiки i програмного забезпечення; Здiйснення представницьких функцiй i захист iнтересiв членiв асоцiацiї у державних органах та iнших установах, допомога цим органам i установам в розробцi законопроектiв i проектiв нормативних актiв, якi стосуються ринку цiнних паперiв.
 
Асоцiацiя українських банкiв 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 15, оф. 703
Опис АУБ об'єднує дiючi в Українi комерцiйнi банки та представляє їх системнi iнтереси у вiдносинах з Нацiональним банком, Верховною Радою, Адмiнiстрацiєю Президента, Кабiнетом Мiнiстрiв, Державною податковою адмiнiстрацiєю, Верховним судом України, iншими державними та недержавними установами та органiзацiями. Призначення АУБ полягає у сприяннi розвитку банкiвської системи України. АТ "Укрiнбанк" є постiним членом АУБ
 
Асоцiацiя " Український Кредитно-Банкiвський Союз " 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/2
Опис Асоцiацiю "Український Кредитно-Банкiвський Союз" створено з метою сприяння стабiльному розвитку i дiяльностi банкiвської системи України, захисту прав та законних iнтересiв членiв Кредитно-Банкiвського Союзу, надання їм всебiчної допомоги, забезпечення координацiї їх зусиль для вирiшення питань, що стоять перед кредитно-грошовою системою. АТ "Укрiнбанк" є постiним членом УКБС