Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1236.7 1140 0 0 1236.7 1140
будівлі та споруди 1175.6 1083.7 0 0 1175.6 1083.7
машини та обладнання 2.8 2.5 0 0 2.8 2.5
транспортні засоби 7.9 0 0 0 7.9 0
інші 50.4 53.8 0 0 50.4 53.8
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1236.7 1140 0 0 1236.7 1140
Опис Будiвлi та споруди використовуються в основному з 1969,1977,1986 рокiв по мiрi будiвництва. Первiсна вартiсть 2027,4 тис. грн. Ступiнь зносу 46,5%. Сума нарахованого зносу 943,7 тис. грн. Машини та обладнання використовуються з 1978-1981 рокiв. Первiсна вартiсть 8,2 тис грн., ступiнь зносу 69,5%. Сума нарахованого зносу - 5,7 тис. грн. Iншi виробничi засоби - первiсна вартiсть 134,2 тис. грн., ступiнь зносу - 60%, сума нарахованого зносу 80,4 тис. грн. Всi основнi засоби власнi, зберiгаються за мiсцезнаходженням емiтента, обмеження, щодо використання вiдсутнi.