Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 973 847 12459 12459 13432 13306
будівлі та споруди 0 0 12459 12459 12459 12459
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 392 333 0 0 392 333
інші 581 514 0 0 581 514
2. Невиробничого призначення: 29 14 0 0 29 14
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 29 14 0 0 29 14
Усього 1002 861 12459 12459 13461 13320
Опис Товариство не має обмежень щодо використання ОЗ. Станом на 31.12.2010 на балансi знаходились основнi засоби: залишкова вартiсть - 861,0 тис. грн. первiсна вартiсть - 3 880,0 тис. грн. знос - 3 019,0 тис. грн. Переоцiнка основних засобiв за звiтний перiод не проводилася.