Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1312475 1307502 0 0 1312475 1307502
будівлі та споруди 1236231 1236231 0 0 1236231 1236231
машини та обладнання 3660 3660 0 0 3660 3660
транспортні засоби 10236 10236 0 0 10236 10236
інші 62348 57375 0 0 62348 57375
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1312475 1307502 0 0 1312475 1307502
Опис Будiвлi та споруди використовуються в основному з 1969,1977,1986 рокiв по мiрi будiвництва. Первiсна вартiсть 2027391 грн. Ступiнь зносу 39%. Сума нарахованого зносу 791 160 грн. Машини та обладнання використовуються з 1978-1981 рокiв. Первiсна вартiсть 8198 грн., ступiнь зносу 55%. Сума нарахованого зносу - 4538 грн. Транспортнi засоби - два автомобiлi 1980 та 1984 рокiв. Первiсна вартiсть 22931 грн., ступiнь зносу 55%, сума нарахованого зносу - 12695 грн. Iншi виробничi засоби - первiсна вартiсть 128448 грн., ступiнь зносу - 55%, сума нарахованого зносу 71073 грн. Всi основнi засоби власнi, зберiгаються за мiсцезнаходженням емiтента, обмеження, щодо використання вiдсутнi.