Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 301435 317769 16420 16414 301435 317769
будівлі та споруди 278576 291308 0 0 278576 291308
машини та обладнання 12014 13622 0 0 12014 13622
транспортні засоби 6595 7303 0 0 6595 7303
інші 4250 5536 16420 16414 4250 5536
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 301435 317769 16420 16414 301435 317769
Опис Пояснення: Термiни користування основних засобiв з метою розрахунку їх амортизацiї у фiнансовому облiку визначенi Класифiкатором груп та строкiв корисного використання необоротних активiв в системi АТ "Укрiнбанк". Майно (основнi засоби), що переданi у заставу 493 860 тис. грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становить 5 809 тис. грн Залишкова вартiсть основних засобiв, вилучених з експлуатацiї для продажу становить 357 тис. грн.