Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про органи управління емітента

За статусом товариства його органом управлiння є: Вищий орган управлiння Товариством- загальнi збори акцiонерiв. Виконавчий орган товариства є правлiння в складi голови та членiв правлiння Спостережна рада в складi голови та членiв спостережної ради Ревiзiйна комiсiя в складi голови та членiв ревiзiйної комiсiї.