Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1192 1297.7
Статутний капітал (тис. грн.) 1752 1752
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1752 1752
Опис Застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств , схваленi рiшенням державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року №485, для розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, що здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України.
Висновок Чистi активи акцiонерного товариства на кiнець звiтного року становлять1192 тис. грн.,величина чистих активiв менша на 533 тис. грн. за величину статутного капiталу, таким чином вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України.