Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 83440.906 95266.729
Статутний капітал (тис. грн.) 66660 66660
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 66660 66660
Опис Визначення вартостi чистих активiв Товариства за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювалось iз застосуванням Методичних рекомендацiй, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 17.11.2004 № 485
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2009 року складає 83 440,906 тис. грн. i є бiльшою за розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства.