Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1120 1135.9
Статутний капітал (тис. грн.) 1752 1752
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1752 1752
Опис Застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств , схваленi рiшенням державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року №485, для розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, що здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України.
Висновок Вартiсть чистих активiв згiдно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою вiд суми статутного капiталу. Вартiсть чистих активiв ПрАТ "ДОЦ "Сосонка" становить - 1120,0тис. грн. , що на - 605 тис. грн. меньше вартостi статутного капiталу. Таким чином розрахункова вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.