Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 170425 172069
Статутний капітал (тис. грн.) 168087 168087
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 168087 168087
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом за звiтний перiод становить2338тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом за звiтний перiод становить 2338 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом за попереднiй перiод становить 3982тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом за попереднiй перiод становить 3982 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.