Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 149961 164863
Статутний капітал (тис. грн.) 131951 131951
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 131951 131951
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом за звiтний перiод становить 15010 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом за звiтний перiод становить 15010 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом за попереднiй перiод становить 32912 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом за попереднiй перiод становить 32912 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.