Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис 27 березня 2009 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Завод"Ленiнська кузня" було прийнято рiшення дивiденти не нараховувати i не виплачувати в зв"язку з тим, що чистий прибуток Товариства вiдсутнiй.