Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 21860 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 373 Фонд оплати працi: 724701 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Змiни фонду оплати працi сталося за рахунок збiльшення: - чисельностi працiвникiв; - окладiв та тарифiв Органiзацiя оплати працi спрямована на забезпечення винагороди працiвникiв за працю, залежно вiд складностi та умов виконуваної роботи, його професiйно- дiлових якостей, результатiв його працi i господарської дiяльностi структурного пiдроздiлу, у якому вiн безпосередньо працює. У виконання Законiв України № 1646 - VI вiд 20.10.2009 р. "Про встановлення прожиткового мiнiмуму та мiнiмальної заробiтної плати" i № 2154-VI вiд 27.04.2010 р. " Про державний бюджет України на 2010 рiк" з метою пiдвищення соцiальних стандартiв для всiх категорiй працiвникiв ВАТ " МОТОР СIЧ" на пiдприємствi введенi новi тарифнi ставки i посадовi оклади з 01 сiчня та з 01 травня 2010 року. Рiст середньої заробiтної плати з сiчня по грудень 2010 року склав 30,7%, при середньому офiцiйному рiвнi iнфляцiї за рiк -109, 4%. Середня заробiтна плата промислово - виробничого персоналу в груднi 2010 р. склала 3047 грн, виробничих робiтниках -3169 грн, старших майстрiв - 4338 грн, майстрiв -3017 грн. За рiвнем середньої зарплати наше пiдприємство перебуває на дванадцятому мiсцi серед 40 пiдприємств мiста. Середнiй вiдсоток виконання норм в 2010 роцi склав 116, 6%. За пiдсумками перегляду норм часу та розцiнок досягнуте зниження трудомiсткостi по ВАТ <МОТОР СIЧ> на 212, 7 тис. н/ч, при цьому економiя склала 1, 813 тис. грн, а умовне вивiльнення чисельностi - 102 чоловiк. В 2010 роцi чисельнiсть працюючих на головному пiдприємствi збiльшилася на 1262 чоловiк. Спiввiдношення по категорiях працюючих змiнилося вбiк збiльшення чисельностi основних робiтникiв. В 2010 року структура промислово- виробничо персоналу складалась з основних i допомiжних робiтникiв - 59,3 % IТП- 33,6 % ОТК 4,9 %; iнших категорiй 2,2%. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Мета кадрової полiтики: зберегти й додатково залучити висококвалiфiкованi кадри. Завдання: - надання працiвникам реальних можливостей професiйного розвитку; - забезпечення конкурентоспроможної оплати працi; - створення умов для службового росту; - забезпечення сприятливих i безпечних умов працi; - забезпечення соцiального захисту працiвникiв, у тому числi пiсля виходу на пенсiю. Система пiдбора персоналу: - конкурсний вiдбiр; - психологiчне тестування з метою об'єктивної оцiнки iнтелектуально- психологiчного потенцiалу кандидата; - спiвбесiда кандидатiв з керiвниками пiдроздiлiв; - проходження випробного термiну. Пiдготовка й пiдвищення квалiфiкацiї з орiєнтацiєю на системну, комплексну роботу з резервом: - виробничо-технiчнi й цiльовi курси; - зв'язок з навчальними закладами; - навчання в управлiннi з пiдготовки персоналу. Якiснi показники персоналу: Освiтня структура промислово-виробничого персоналу по головному заводi, в %: Вище 27,3 Середнє спецiальне 23,0 професiйно-технiчне 17,5 Середнє 30,5 Неповне середнє 1,7 Серед працiвникiв пiдприємства - 28 кандидатiв наук. Вiкова структура персоналу по головному пiдприємству, в % До 30 рокiв 30,1 31-40 рокiв 18,3 41-50 рокiв 20,1 51-55 рокiв 11,9 56-60 рокiв 10,8 Старше 60 рокiв 8,8 Середнiй вiк на пiдприємствi - 41,4 роки. Система пiдбору персоналу: - конкурсний вiдбiр; - психологiчне тестування з метою об'єктивної оцiнки iнтелектуально-психологiчного потенцiалу; - спiвбесiда кандидатiв з керiвниками пiдроздiлiв; - проходження iспитового термiну. Пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї з орiєнтацiєю на системну, комплексну роботу з резервом: - виробничо-технiчнi та цiльовi курси; - спiвробiтництво з навчальними закладами; - навчання в керуваннi по пiдготовцi персоналу. В 2010 роцi на пiдприємство працевлаштовано 186 молодих фахiвцiв з вищею освiтою, 83 випускника Запорiзьких авiацiйних, електротехнiчних, гiдроенергетичного коледжiв i Запорiзького металургiйного технiкуму, випускникiв профтехучилищ - 135 чiл. Всього - 404 молодих фахiвцiв. З усiма молодими фахiвцями, що працюють на пiдприємствi, укладаються договори, згiдно яким молодi фахiвцi одержують протягом 2-х - 3-х рокiв роботи доплати до середнього заробiтку по пiдприємству. Вiдповiдно до договорiв про спiвробiтництво з ЗНТУ та ЗЕТК проведений конкурсний вiдбiр, у результатi якого 40 молодих працiвника пiдприємства, що мають стаж роботи на заводi бiльше 5 рокiв, одержали можливiсть навчатися, за рахунок коштiв державного бюджету, на 1-4 курсах цих навчальних закладiв без вiдриву вiд виробництва. 16 працiвникiв пiдприємства, що навчаються в ЗНТУ на контрактнiй формi навчання, переведенi на навчання за рахунок коштiв держбюджету Всього на заочнiй формi навчаються бiльше 950 працiвникiв пiдприємства. 52 учня шкiл, що вчаться м. Запорiжжя - дiтей працiвникiв пiдприємства, зарахованi на навчання на пiдготовчi курси в ЗНТУ в 2010 роцi. Робота з базовим Запорiзьким авiацiйним коледжем дає можливiсть поповнювати пiдприємство не тiльки фахiвцями з середньою фаховою освiтою, але i направляти їх для подальшого навчання у ВНЗ на 3-й курс для поповнення ранiше сформованих груп. Цього року 18 випускникiв ЗАДО направленi на 3 курс у ХАI на навчання за рахунок коштiв держбюджету, 24 студента ЗАДО проходять пiдготовку на пiдготовчих курсах. Всього за перiод з 2005 по 2010 рiк на денне вiддiлення фiлiї факультету довузiвської пiдготовки спрямовано бiльше 552 чоловiк з числа дiтей працiвникiв ВАТ <МОТОР СIЧ> по затребуваним на пiдприємствi спецiальностям. З 1996 року функцiонує фiлiя кафедри <Технологiя виробництва авiацiйних двигунiв> ХАI, з 1992 року - кафедра <Устаткування ливарного виробництва> ЗНТУ, а за рекомендацiєю ВАТ <МОТОР СIЧ> у ЗНТУ вiдкрита нова спецiальнiсть <Двигуни та енергетичнi установки лiтальних апаратiв>. Цього року на пiдприємствi пройшли практику: - 631 студент 3, 4, 5 курсiв 15-ти Вузiв по 56 спецiальностям; - бiльше 390 студентiв 8-ми технiкумiв i коледжiв по 24 спецiальностям; - 694 учнiв 10-ти професiйно-технiчних училищ i лiцеїв по 14 професiям. 73 слухача з числа дiтей працiвникiв пiдприємства успiшно здали вступнi iспити пiсля закiнчення створеного нами пiдготовчого вiддiлення та надiйшли на навчання за рахунок коштiв державного бюджету в ЗНТУ по провiдних машинобудiвних спецiальностях: - <Технологiя виробництва авiацiйних двигунiв>; - <Двигуни та енергетичнi установки лiтальних апаратiв>; - <Технологiя машинобудування>; - <Металорiзальнi верстати i системи>. Заохоченi 70 працiвникiв пiдприємства, дiти яких пiсля закiнчення навчання у Вузах i ПТУ працевлаштувалися на завод, що сприяє змiцненню корпоративного духу та збiльшенню слави трудових династiй. Проводиться систематична робота з професiйної орiєнтацiї серед учнiв 9-х, 10-х i 11-х класiв шкiл м. Запорiжжя та Запорiзької областi для забезпечення набору учнiв у базовий Державний навчальний заклад <Запорiзьке машинобудiвне вище професiйне училище>, ЗАДО, ЗЕТК, пiдготовчi курси ЗНТУ. На пiдприємствi функцiонує служба по пiдготовцi персоналу, у цей час iменована керування по пiдготовцi персоналу, що одержала лiцензiї Мiнiстерства утворення та науки України по 18 професiям.