Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод - 96 осiб, середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 15 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 11 осiб. Фонд оплати працi порiвняно з попереднiм роком збiльшився та становить - 9 409,7 тис. грн. З метою забезпечення вiдповiдностi рiвня квалiфiкацiї працiвникiв Товариства його операцiйним потребам, Товариство забезпечує регулярне проходження навчання його спiвробiтниками. На кiнець звiтного перiоду в штатi Товариства нараховувалось 6 спiвробiтникiв, що отримали сертифiкати з управлiння активами у порядку, встановленому ДКЦПФР, в той час як, згiдно лiцензiйних умов, компанiя з управлiння активами повинна мати не менше трьох сертифiкованих фахiвцiв.